Przykłady wykorzystania Blockchain: Łańcuch Dostaw
Strona GłównaArtykuły

Przykłady wykorzystania Blockchain: Łańcuch Dostaw

Początkujący
3mo ago
5m

Łańcuch dostaw, to nic innego jak sieć ludzi i firm zaangażowanych w tworzenie i dystrybucję określonego produktu lub usługi - licząc od początkowych dostawców po końcowych użytkowników i klientów. Podstawowy system łańcucha dostaw często obejmuje dostawców żywności lub surowców, producentów (etap przetwarzania), firmy logistyczne oraz ostatecznych sprzedawców detalicznych.

Obecnie każdy system zarządzania łańcuchem dostaw boryka się z osiągnięciem odpowiedniej wydajności i przejrzystości, a zdecydowana większość sieci dostaw napotyka trudności przy próbie integracji wszystkich zaangażowanych w proces stron. Aby system został określony jako wydajny, produkty, materiały ale również pieniądze i dane przez niego przechodzące muszą poruszać się płynnie - i to na wszystkich etapach łańcucha.

Obecnie stosowane modele łańcuchów dostaw utrudniają jednak uzyskanie, a następnie utrzymanie spójnego i wydajnego systemu, co negatywnie wpływa nie tylko na rentowność przedsiębiorstw, ale również na ostateczną cenę detaliczną produktów.

Niektóre z najpilniejszych problemów związanych z tematyką łańcuchów dostaw można rozwiązać za pomocą technologii blockchain, ponieważ zapewnia ona nowe sposoby rejestrowania, przesyłania oraz udostępniania danych.


Korzyści z korzystania z blockchain w łańcuchu dostaw

Ponieważ sieci blockchain zaprojektowane są jako systemy rozproszone, są one wysoce odporne na modyfikacje, a dzięki temu idealnie wpisują się w potrzeby łańcuchów dostaw. Blockchain, to inaczej bloki danych, które połączone są ze sobą za pomocą odpowiednich technik kryptograficznych w tzw. łańcuch. Taka konstrukcja zapewnia, że przechowywane w łańcuchu bloków dane nie mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane - chyba że cała sieć się na  zgodzi.

To właśnie dlatego systemy oparte o technologię blockchain zapewniają bezpieczną i niezawodną architekturę do przekazywania informacji. Chociaż technologia blockchain często jest wykorzystywana do rejestrowania transakcji kryptowalutowych, może być niezwykle przydatna do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju cyfrowych danych, a zastosowanie jej w sieci łańcucha dostaw może przynieść wiele korzyści.


Przejrzyste i niemodyfikowalne zapisy w bazie

Wyobraź sobie, że w ramach naszego firmowego łańcucha dostaw współpracujemy z kilkoma firmami i instytucjami. Nasi partnerzy mogą wykorzystywać system blockchain do rejestrowania danych o lokalizacji i własności swoich materiałów oraz produktów. Każdy uczestnik naszego łańcucha dostaw może zobaczyć, co się dzieje w danym momencie z poszczególnymi produktami, gdy zasoby przechodzą z firmy do firmy. Ponieważ dane zapisane w blockchain nie mogą zostać zmienione bez zgody reszty uczestników sieci, w przypadku gdy coś pójdzie nie tak, wszyscy od razu wiedzą kto jest za to odpowiedzialny.


Cięcie kosztów

Z powodu wysokiej nieefektywności istniejących sieci łańcuchów dostaw powstaje z nich wiele odpadów. Problem ten jest szczególnie powszechny w branżach w których produktem są łatwo psujące się towary. W przypadku wykorzystania blockchain, ulepszone oraz ułatwione śledzenie produktów wraz z przejrzystością danych może pomóc firmom zidentyfikować obszary w których dochodzi do marnotrawienia towarów, dzięki czemu firmy zyskują możliwość dokonania czynności naprawczych całego procesu lub całkowicie go zmodyfikować.

Blockchain jest również w stanie wyeliminować opłaty związane obiegiem pieniędzy, które przekazywane są na różne rachunki bankowe przy użyciu wielu procesorów płatności. Oszczędności te pozytywnie wpływają na ostateczną marżę zysku, co sprawia, że korzyści wynikające z usunięcia ich z równania są znaczące.


Tworzenie interoperacyjnych danych

Jednym z najbardziej znaczących problemów w istniejących systemach łańcuchów dostaw jest brak możliwości integracji danych z każdym partnerem uczestniczącym procesie. Wykorzystując na tym polu blockchain, każde z przedsiębiorstw jest w stanie stworzyć unikalne i przejrzyste repozytorium danych dla swoich partnerów. Każdy węzeł sieci (każda strona procesu) przyczynia się do dodawania nowych danych oraz weryfikacji ich integralności. Oznacza to, że wszystkie informacje przechowywane w blockchain są dostępne dla wszystkich zaangażowanych w proces stron, dzięki czemu jedna firma może łatwo sprawdzić, jakie informacje generowane i podawane są do bazy przez drugą.


Zastąpienie EDI

Wiele firm korzysta z systemów elektronicznej wymiany danych (EDI), aby móc wysyłać informacje biznesowe do innych uczestników rynku. Dane te jednak często wychodzą w partiach oraz z opóźnieniem, a nie w czasie rzeczywistym. W przypadku zagubienia przesyłki lub szybkich zmian cen inni uczestnicy łańcucha dostaw otrzymają tę informację dopiero po wygaśnięciu kolejnej partii EDI. Dzięki blockchain informacje są regularnie aktualizowane i mogą być szybko dystrybuowane do wszystkich zaangażowanych w proces podmiotów.


Umowy cyfrowe i udostępnianie dokumentów

Uzyskanie jednej oraz spójnej wobec wszystkich uczestników łańcucha dostaw wersji w danej kwestii jest jedną z najważniejszych rzeczy w łańcuchu dostaw. Dzięki blockchain, niezbędna dokumentacja oraz umowy handlowe mogą w łatwy sposób zostać powiązane z transakcjami zarejestrowanymi w blockchain oraz podpisami cyfrowymi, dzięki czemu wszyscy uczestnicy procesu zyskują łatwy dostęp do oryginalnej wersji umów i dokumentów.

Blockchain zapewnia niezmienność dokumentów w nim zarejestrowanych. Umowy można zmienić tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane w proces strony osiągną wspólne porozumienie. Dzięki temu organizacje są w stanie zoptymalizować ilość czasu przeznaczanego na kontakt ze swoimi prawnikami, którzy w normalnym scenariuszu muszą najpierw przejść przez całą papierkową robotę, a następnie zrobić to ponownie przy stole negocjacyjnym. Dzięki optymalizacji przedsiębiorstwa - a co za tym idzie ich pracownicy - zyskują więcej czasu na opracowywanie nowych produktów lub podejmowanie działań na rzecz rozwoju firmy.


Wyzwania związane z implementacją blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Chociaż technologia blockchain posiada ogromny potencjał dla branży łańcucha dostaw, warto wziąć pod uwagę pewne wyzwania oraz ograniczenia wynikające z jej wykorzystaniem.


Wdrażanie nowych systemów

Systemy zaprojektowane specjalnie dla określonego łańcucha dostaw w organizacji mogą nie być w stanie przystosować się do środowiska opartego na blockchain. Przebudowa infrastruktury i procesów biznesowych firmy zdecydowanie jest znaczącym przedsięwzięciem, które może zakłócić działanie całego przedsiębiorstwa lub odebrać zasoby ludzkie z innych projektów wewnątrz organizacji. W związku z tym, kierownictwo wyższego szczebla może wahać się przed podjęciem się tego typu inwestycji. Argumentem mogącym przemówić za implementacją technologii blockchain w danej organizacji może być pomyślne zastosowanie blockchain przez największych graczy - konkurentów organizacji - w branży.


Przekonanie partnerów do blockchain

Partnerzy biorący udział w istniejącym już łańcuchu dostaw również muszą być gotowi do korzystania z rozwiązań opartych o technologię blockchain. Podczas gdy organizacje obecnie są już w stanie czerpać korzyści z oparcia wybranych części całego procesu technologią blockchain, nie są one jednak w stanie w pełni wykorzystać drzemiący w niej potencjał, jeżeli istnieją blokady. Co więcej, transparentność nie jest czymś, czego pragną wszystkie firmy.


Zmiana sposobu zarządania

Po wdrożeniu blockchain do istniejących systemów w firmie, muszą one podjąć się zadania promowania przyjęcie zmian wśród swoich pracowników. Plan zarządzania zmianami powinien odnosić się do tego, czym jest blockchain, do sposobów, w jakie poprawia on obowiązki służbowe szeregowych pracowników oraz tego, jak pracować z nowymi systemami. Program szkoleniowy może odnosić się do nowych funkcji lub innowacji wynikającej z zastosowania technologii blockchain, ale z pewnością wymaga to czasu i dużych zasobów.


Spojrzenie na przyszłość

Kilku dużych graczy z branży łańcucha dostaw podejmuje już pierwsze działania w celu implementacji blockchain w swoich procesach oraz systemach. Działania te dotyczą również gromadzenia odpowiednich zasobów, aby zachęcić do wykorzystania nowych osiągnięć przez ich partnerów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami powstawania globalnych platform łańcucha dostaw wykorzystujących technologię blockchain, jako sposobu na usprawnienie tego, w jaki sposób firmy dzielą się informacjami w trakcie przemieszczania się produktów i materiałów.

Technologia blockchain jest w stanie przekształcać organizacje na wiele różnych sposobów i na wielu poziomach - począwszy od etapu produkcji, przetwórstwa po logistykę i księgowość. Dzięki blockchain każde zdarzenie może zostać zarejestrowane i zweryfikowane dzięki przejrzystej bazie i niezmienności tych zapisów. To właśnie dlatego wykorzystanie blockchain w łańcuchu dostaw może potencjalnie przyczynić się do wyeliminowania obszarów charakteryzujących się wysoką nieefektywnością - u podstaw których stoi tradycyjny model zarządzania.