Ολίσθηση

Η ολίσθηση προκύπτει όταν η μέση τιμή μιας συναλλαγής είναι διαφορετική από την αρχικά προβλεπόμενη. Η ολίσθηση προκύπτει συνήθως κατά τη χρήση εντολών στην τρέχουσα τιμή αγοράς, συχνά επειδή δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα για να εκτελεστεί η εντολή ή επειδή η αγορά είναι ασταθής, με αποτέλεσμα να αλλάξει η τελική τιμή εντολών.

Επομένως, αντί να λάβετε την επιθυμητή τιμή, η ολίσθηση μπορεί να επιφέρει υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος συναλλαγής. Οι επενδυτές προσπαθούν να μειώσουν την ολίσθηση χωρίζοντας τις μεγάλες συναλλαγές σε μικρότερα μέρη ή χρησιμοποιώντας εντολές με όριο που τους δίνουν τη δυνατότητα να ορίσουν μια συγκεκριμένη τιμή για την αγορά ή την πώληση.

Διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread)

Για να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργεί η ολίσθηση, πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread). Αυτό το spread αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της υψηλότερης τιμής που ένας αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει (τιμή προσφοράς) και της χαμηλότερης τιμής που ένας πωλητής είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί (τιμή ζήτησης). Η διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread) επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ρευστότητα της αγοράς και ο όγκος συναλλαγών. Τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία με ρευστότητα, όπως το Bitcoin, έχουν συνήθως μικρότερο spread λόγω του μεγαλύτερου όγκου εντολών στην αγορά.

Παράδειγμα ολίσθησης

Εξετάστε μια περίπτωση όπου ένας επενδυτής υποβάλλει μια μεγάλη εντολή αγοράς αξίας 100 δολαρίων, αλλά η αγορά δεν διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα. Η εντολή μπορεί να εκτελεστεί σε τιμές άνω των 100 δολαρίων, με αποτέλεσμα η μέση τιμή αγοράς να είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη. Αυτή η απόκλιση μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών τιμών είναι αυτό που ονομάζουμε ολίσθηση.

Θετική ολίσθηση και ανοχή ολίσθησης

Ενώ η ολίσθηση συνεπάγεται συχνά ένα λιγότερο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τους επενδυτές, η θετική ολίσθηση μπορεί να προκύψει αν οι τιμές αλλάξουν υπέρ του επενδυτή κατά τη διάρκεια την εκτέλεση της εντολής. Ορισμένα ανταλλακτήρια επιτρέπουν στους χρήστες να ορίσουν ένα επίπεδο ανοχής ολίσθησης, το οποίο επηρεάζει το κατά πόσο είναι αποδεκτή η απόκλιση από την αναμενόμενη τιμή. Αυτή η επιλογή είναι συχνή στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) και στις πλατφόρμες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi).

Είναι πολύ σημαντική η εξισορρόπηση της ανοχής ολίσθησης, καθώς, αν την ορίσετε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μπορεί να καθυστερήσει η εκτέλεση της εντολής ή να αποτύχει η συναλλαγή. Αν ορίσετε την ανοχή ολίσθησης σε πολύ υψηλά επίπεδα, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ανεπιθύμητα επίπεδα τιμών.

Ελαχιστοποίηση αρνητικής ολίσθησης

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουν την αρνητική ολίσθηση:

1. Διαχωρίστε μεγάλες εντολές: Ο διαχωρισμός των μεγάλων εντολών σε μικρότερες μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της ολίσθησης.
2. Ορίστε ένα επίπεδο ανοχής στην ολίσθηση: Τα περισσότερα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια και οι πλατφόρμες DeFi σάς δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε το επίπεδο ανοχής ολίσθησης (π.χ. 0,5%, 0,1%, προσαρμογή, κ.λπ.).
3. Λάβετε υπόψη τη ρευστότητα: Οι αγορές χαμηλής ρευστότητας μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν ολίσθηση.
4. Χρησιμοποιήστε εντολές με όριο: Παρόλο που είναι πιο αργές από τις εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς, οι εντολές με όριο διασφαλίζουν τη χρήση μόνο συγκεκριμένων ή καλύτερων τιμών, περιορίζοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις της ολίσθησης.

Συμπέρασμα

Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν τις έννοιες της διαφοράς τιμής προσφοράς/πώλησης (spread) και της ολίσθησης, προκειμένου να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους. Η έννοια της ολίσθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και των αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων.