Prokluz

Začátečníci

K prokluzu dochází, když je průměrná cena obchodu jiná, než se původně očekávalo. Obvykle je to způsobeno použitím příkazu market, když na trhu není k dispozici dostatek likvidity na realizaci příkazu nebo je trh volatilní, což způsobuje změnu konečné ceny příkazu.

Nezískáte přesně požadovanou cenu, a obchod tak může být kvůli prokluzu dražší nebo levnější. Obchodníci se snaží minimalizovat prokluz tím, že velké obchody rozdělují na menší části nebo používají příkazy limit, které jim umožňují nastavit konkrétní prodejní/nákupní cenu.

Cenový spread

Když chcete porozumět prokluzu, musíte vědět, co je to cenový spread (rozpětí mezi nabídkou a poptávkou). Spread představuje rozdíl mezi nejvyšší cenou, kterou je kupující ochoten zaplatit (nabídka), a nejnižší cenou, kterou je prodávající ochoten přijmout (poptávka). Cenový spread ovlivňují faktory, jako je tržní likvidita a objem obchodování. Likvidnější aktiva, jako je bitcoin, mají obvykle díky vyššímu objemu příkazů na trhu nižší spread.

Příklad prokluzu

Představte si situaci, kdy obchodník zadá velký příkaz market při ceně 100 USD, ale na trhu chybí potřebná likvidita. Příkaz se může realizovat za ceny přesahující 100 USD, což může mít za následek vyšší průměrnou nákupní cenu, než obchodník očekával. Tento nesoulad mezi očekávanou a realizační cenou se označuje termínem prokluz.

Pozitivní prokluz a tolerance prokluzu

Přestože prokluz často pro obchodníky znamená méně příznivý výsledek, nicméně když se ceny při realizaci příkazu pohnou ve prospěch obchodníka, dochází k pozitivnímu prokluzu. Některé burzy umožňují uživatelům nastavit toleranci prokluzu, která ovlivňuje přijatelnou odchylku od očekávané ceny. Tato možnost je běžná na decentralizovaných burzách a platformách DeFi.

Vyvážená tolerance prokluzu je zásadní, protože příliš nízká úroveň může zpozdit realizaci příkazu nebo vést k neprovedení transakce, a nastavením příliš vysoké tolerance prokluzu zase riskujete expozici vůči nežádoucím cenovým úrovním.

Minimalizace negativního prokluzu

Obchodníci mohou určitými strategiemi negativní prokluz minimalizovat takto:

1. Rozdělení velkých příkazů: rozdělení velkých příkazů na menší může snížit dopady prokluzu.
2. Nastavení tolerance prokluzu: většina decentralizovaných burz a platforem DeFi umožňuje nastavení úrovně tolerance prokluzu (např. 0,5 %, 0,1 %, vlastní atd.).
3. Sledování likvidity: trhy s nízkou likviditou mohou ovlivnit ceny aktiv a mnohem pravděpodobněji způsobí prokluz.
4. Používání příkazů limit: i když jsou příkazy limit pomalejší než příkazy market, jsou zárukou, že dosáhnete pouze stanovené nebo lepší ceny, což eliminuje negativní dopady prokluzu.

Shrnutí

Obchodníci by měli rozumět cenovému spreadu a prokluzu, aby se dokázali informovaně rozhodovat a zmírnili potenciální rizika. Koncept prokluzu je obzvlášť důležitý pro uživatele decentralizovaných financí a decentralizovaných burz.