Domů
Glosář
Riziko protistrany

Riziko protistrany

Začátečníci

Co je riziko protistrany?

Riziko protistrany je ve světě financí a investic velmi důležitý koncept. Označuje riziko, že jedna ze stran, které jsou zapojené do finanční transakce, může selhat nebo neplnit své smluvní závazky, a způsobit tím finanční ztrátu druhé straně. Zjednodušeně řečeno jde o riziko, že strana, se kterou uzavíráte obchod, nebude schopna nebo ochotna dodržet svou část dohody.

Riziko protistrany se týká různých prostředí, včetně retailového bankovnictví a oblasti kryptoměn. Může nastávat ve veřejném i soukromém sektoru a týká se jednotlivců, podniků i vlád. Pochopení a řízení rizika protistrany je pro investory, finanční instituce a regulační orgány zásadní v tom, aby dokázali zajistit stabilitu a integritu finančního systému.

Zdroje rizika protistrany

Hlavním zdrojem rizika protistrany je možnost neplnění závazku nebo platební neschopnost. Pokud se protistrana dostane do platební neschopnosti, znamená to, že není schopna plnit své finanční závazky, což může vést k finančním ztrátám druhé strany. Platební neschopnost může nastat z různých důvodů, jako je špatné řízení financí, hospodářský pokles, provozní selhání, právní spory nebo podvod.

Příklad rizika protistrany

Pojďme se podívat na příklad rizika protistrany u kryptoměnové transakce. Alice se rozhodne půjčit Bobovi prostřednictvím platformy DeFi ether (ETH). Podmínky transakce jsou naprogramovány v chytrém kontraktu následujícím způsobem: Bob zajistí půjčku 700 USD v ETH od Alice pomocí tokenu A v hodnotě 1 000 USD. 

Řekněme, že cena tokenu A kvůli tržní volatilitě drasticky klesne na 500 USD. Pokud Bob půjčku nesplatí, hrozí, že Alice nedostane zpět celých 700 USD, protože zajištění má teď hodnotu pouze 500 USD.

V praxi mají takové úvěrové smlouvy stanovený likvidační poměr. Chytrý kontrakt může být například naprogramovaný tak, aby když hodnota tokenu A klesne k 850 dolarům, Bobův token A se zlikviduje, a předejde tak vzniku ztráty na straně Alice. Přesto se ale může se stát, že likvidace neproběhne dostatečně rychle a Alici ztráta vznikne. 

Toto je příklad rizika protistrany v oblasti DeFi, kde je riziko spojeno s možností, že dlužník nebude plnit své závazky a věřitel ponese ztráty. 

Řízení rizika protistrany

Efektivní řízení rizika protistrany vyžaduje zvážení několika faktorů. Prvním a rozhodujícím faktorem je úvěruschopnost. Úvěruschopnost je schopnost protistrany plnit finanční závazky. Obvykle se hodnotí analýzou aspektů, jako jsou úvěrový rating, finanční výkazy, míra zadlužení, struktura peněžních toků a výhled odvětví. Vysoká úvěruschopnost znamená nízké riziko protistrany, zatímco nízká úvěrová spolehlivost znamená vyšší míru rizika.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je koncentrace expozice. Koncentrace expozice se týká míry, do jaké je strana závislá na jedné protistraně nebo malé skupině protistran. Diverzifikace protistran zmírňuje riziko koncentrace expozice a snižuje celkové riziko protistrany. Obecně se s ohledem na zabránění nadměrné koncentraci rizika doporučuje 10% limit expozice pro jednu protistranu. V praxi ale může být tato hranice vyšší nebo nižší.

Dále hrají zásadní roli smluvní podmínky. Smluvní ujednání by měla obsahovat ustanovení zmírňující rizika protistrany, jako jsou požadavky na zajištění, výzvy k doplnění marže a doložky o ukončení smluvního vztahu. Tato ustanovení chrání zájmy zúčastněných stran a v případě neplnění závazku poskytují mechanismus zmírňující případné ztráty.

Efektivní strategií, jak snížit riziko protistrany, je zajištění. Jedná se o požadavek, aby protistrana poskytla jako opatření proti možným ztrátám nějaké zajištění, obvykle v podobě hotovosti nebo cenných papírů. V případě neplnění závazku může být kvůli pokrytí případných ztrát zajištění zlikvidováno.

Řízení rizika protistrany vyžaduje pozorné sledování a aktivní řízení rizik. Pravidelné sledování finančního zdraví a úvěruschopnosti protistran vám může pomoct identifikovat varovné signály a potenciální rizika nesplácení. Pokud se nějaké varovné signály objeví, může být nutné přijmout proaktivní opatření, jako je snížení expozice, nové projednání podmínek nebo hledání alternativních protistran.

Další informace o půjčkách v oblasti DeFi: Co jsou v oblasti DeFi bleskové půjčky?
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.