Ποια είναι η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Ποια είναι η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin;

Ποια είναι η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin;

Έχει δημοσιευτεί May 16, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
6m

 TL;DR

  • Η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin αναφέρεται στο ποσοστό των εσόδων του εξορύκτη από τις προμήθειες συναλλαγής σε σύγκριση με τη συνολική ανταμοιβή block.

  • Η αναλογία υπολογίζεται ως οι προμήθειες συναλλαγής διαιρούμενες με τη συνολική ανταμοιβή block, η οποία περιλαμβάνει την επιδότηση block και τις προμήθειες συναλλαγής. 

  • Η αναλογία επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ασφάλεια του δικτύου του Bitcoin, καθώς η επιδότηση block συνεχίζει να μειώνεται κατά το ήμισυ με την πάροδο του χρόνου, μέχρι τελικά να φτάσει στο μηδέν το 2140. 

  • Στις αρχές του 2023, οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με Token BRC-20 ώθησαν την αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin πάνω από το 50%, γεγονός που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Τι είναι η ανταμοιβή block στο Bitcoin; 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin, πρέπει να εξετάσουμε πώς αμείβονται οι εξορύκτες. Στο δίκτυο του Bitcoin, η ανταμοιβή block είναι ένα συγκεκριμένο ποσό bitcoin που λαμβάνουν οι εξορύκτες για την επιτυχή εξόρυξη ενός νέου block.

Η ανταμοιβή block αποτελείται από δύο στοιχεία: την επιδότηση block και τις προμήθειες συναλλαγής. 

Τι είναι η επιδότηση block; 

Στον μηχανισμό ομοφωνίας Proof of Work του Bitcoin, οι εξορύκτες δεσμεύουν σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους για την επίλυση των περίπλοκων υπολογισμών που απαιτούνται για την προσθήκη νέων block στο blockchain. Σε αντάλλαγμα, οι εξορύκτες λαμβάνουν μια σταθερή ποσότητα νεοδημιουργηθέντων bitcoin για κάθε block που προσθέτουν στο blockchain, η οποία ονομάζεται επιδότηση block. Είναι ένα βασικό κίνητρο για τους εξορύκτες, ώστε να διατηρούν το δίκτυο ασφαλές. 

Τα νεοδημιουργηθέντα bitcoin δημιουργούνται από ένα ειδικό είδος συναλλαγής που ονομάζεται συναλλαγή coinbase. Συνήθως, η συναλλαγή coinbase είναι η πρώτη συναλλαγή που προστίθεται σε ένα block, ουσιαστικά δημιουργώντας νομίσματα από το τίποτα, διότι τα νομίσματα προέρχονται από μια μεμονωμένη κενή εισροή.

Τι είναι οι προμήθειες συναλλαγής; 

Κάθε συναλλαγή στο δίκτυο Bitcoin περιλαμβάνει μια μικρή προμήθεια που καταβάλλεται στους εξορύκτες για την επεξεργασία της συναλλαγής. Οι εξορύκτες δίνουν προτεραιότητα στις συναλλαγές με υψηλότερες προμήθειες, δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι προμήθειες, τόσο πιο πιθανό είναι μια συναλλαγή να συμπεριληφθεί στο επόμενο block. 

Οι προμήθειες συναλλαγής του Bitcoin λειτουργούν παρόμοια με ένα σύστημα υποβολής προσφορών, στο οποίο οι χρήστες προσθέτουν υψηλότερες προμήθειες στις συναλλαγές, ούτως ώστε οι εξορύκτες να τις περιλαμβάνουν σε ένα block όταν η ζήτηση είναι υψηλή.  

Δεδομένου ότι οι προμήθειες συναλλαγής αποτελούν γενικά μια μικροσκοπική αναλογία της συνολικής ανταμοιβής block, ο όρος "ανταμοιβή block" ορισμένες φορές χρησιμοποιούνταν εναλλάξ με την "επιδότηση block". Ωστόσο, καθώς οι προμήθειες συναλλαγής στο δίκτυο Bitcoin αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, καθίσταται σημαντικότερο να γίνεται διάκριση μεταξύ τους. 

Για αυτό το άρθρο, θα χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς που περιγράφονται παραπάνω. Επομένως, η ανταμοιβή block μπορεί να εκφραστεί με αυτόν τον τύπο:

Ανταμοιβή block = επιδότηση block + προμήθειες συναλλαγής 

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της αναλογίας προμήθειας προς ανταμοιβή

Η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό και υπολογίζεται διαιρώντας τις προμήθειες συναλλαγής με την ανταμοιβή block, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

Αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή = προμήθειες συναλλαγής / ανταμοιβή block X 100% 

Μπορεί επίσης να εκφραστεί ως: 

Αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή = προμήθειες συναλλαγής / ανταμοιβή block 

Γιατί είναι απαραίτητες οι ανταμοιβές block; 

Οι ανταμοιβές block χρησιμεύουν ως κίνητρο για να δεσμεύσουν οι εξορύκτες υπολογιστική ισχύ, έτσι ώστε να διατηρήσουν το δίκτυο Bitcoin σε λειτουργία. Οι εξορύκτες ανταμείβονται για αυτήν τη δέσμευση με bitcoin που έχουν εξορυχθεί πρόσφατα και με τα bitcoin που κερδίζονται μέσω των προμηθειών συναλλαγής. Ο σχεδιασμός της ανταμοιβής block είναι το κλειδί για τα tokenomics του Bitcoin, επειδή διατηρεί μια ελεγχόμενη εισαγωγή νέων bitcoin στο σύστημα με φθίνοντα ρυθμό. 

Αυτό δημιουργεί ένα αποπληθωριστικό οικονομικό μοντέλο και μιμείται την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων, όπου η εύρεση νέων μετάλλων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Εξασφαλίζει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ περισσότερα από 21 εκατομμύρια bitcoin, σύμφωνα με τον κώδικα του πρωτοκόλλου Bitcoin. 

Τι είναι η μείωση κατά το ήμισυ του Bitcoin; 

Η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή έχει αρχίσει να τραβά περισσότερο την προσοχή, εν μέρει λόγω της μείωσης κατά το ήμισυ του Bitcoin, η οποία αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο οι εξορύκτες επιδοτήσεων block λαμβάνουν περίπου τα μισά bitcoin κάθε τέσσερα χρόνια. 

Η επιδότηση block του Bitcoin ξεκίνησε από 50 BTC και μειώνεται στο μισό κάθε 210.000 block, ή περίπου μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Η επιδότηση block του Bitcoin μειώθηκε στα 25 BTC το 2012, 12,5 BTC το 2016 και 6,25 BTC το 2020. Θα μειωθεί στα 3,125 BTC το 2024. 

Γιατί είναι σημαντική η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή για την ασφάλεια του Bitcoin; 

Με αυτόν τον ρυθμό μείωσης κατά το ήμισυ, εκτιμάται ότι το τελευταίο bitcoin θα εξορυχθεί περίπου το έτος 2140. Μετά από αυτό το σημείο, οι εξορύκτες δεν θα λαμβάνουν πλέον επιδοτήσεις block, αλλά αντ' αυτού θα αμείβονται αποκλειστικά μέσω των προμηθειών συναλλαγής. 

Παρόλο που αυτό το ενδεχόμενο σενάριο είναι ακόμη πολλά χρόνια μακριά, ορισμένοι έθεσαν το ερώτημα εάν οι προμήθειες συναλλαγής θα αυξηθούν αρκετά, ;έτσι ώστε οι εξορύκτες να αμείβονται επαρκώς δεδομένης της έλλειψης επιδότησης block. 

Καθώς η επιδότηση block θα μειωθεί σε 3,125 BTC το 2024 και 1,5625 BTC το 2028 - ένα επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη δεκαετία, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και για το άμεσο μέλλον. 

Ποιες είναι οι προοπτικές της αναλογίας προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin; 

Στο μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξης του δικτύου του Bitcoin, η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή κυμαίνεται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Οι προμήθειες συναλλαγής γενικά έχουν συμβάλει ελάχιστα στα συνολικά έσοδα των εξορυκτών. 

Ωστόσο, οι προμήθειες συναλλαγής καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν η ζήτηση για τον χώρο block του Bitcoin αυξάνεται, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών για να υποβάλουν προσφορές για υψηλότερες προμήθειες συναλλαγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συναλλαγές τους στο επόμενο block.

Για παράδειγμα, οι προμήθειες συναλλαγής αυξήθηκαν σημαντικά κατά περιόδους από το 2017 έως το 2020, πιθανώς λόγω της αυξημένης υιοθέτησης, της μεταβλητότητας των τιμών bitcoin και της συμφόρησης του δικτύου. 

Στις αρχές του 2023, οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με Token BRC-20 ώθησαν την αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή του Bitcoin προς ένα νέο ιστορικό ρεκόρ. Η αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή ξεπέρασε το 50%, το οποίο σημαίνει ότι οι προμήθειες συναλλαγής σε ένα block ήταν υψηλότερες από την επιδότηση block, γεγονός που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Ωστόσο, μια τόσο υψηλή αναλογία προμήθειας προς ανταμοιβή ενδέχεται να μην είναι βιώσιμη.

Συμπεράσματα

Εν τέλει, όταν η επιδότηση block φτάσει στο μηδέν, οι προμήθειες συναλλαγής θα αποτελούν το 100% της αμοιβής των εξορυκτών. Πριν από αυτό, οι προμήθειες συναλλαγής μπορεί να χρειαστεί να αυξηθούν σταδιακά και να επιτύχουν έναν σταθερό ρυθμό βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι ώστε η εξόρυξη να παραμείνει επαρκώς κερδοφόρα για να παρέχει κίνητρο στους εξορύκτες να συμμετάσχουν στο δίκτυο Bitcoin. 

Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί εξισορροπώντας παράλληλα την ανάγκη για αύξηση της αναλογίας προμήθειας προς ανταμοιβή και διατηρώντας τις προμήθειες συναλλαγής σε αρκετά χαμηλά επίπεδα για τους χρήστες. 

Για περαιτέρω ανάγνωση 

Επισκόπηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin

Πώς γίνεται η εξόρυξη Bitcoin;

Τι είναι τα ordinal; Μια επισκόπηση των NFT Bitcoin

Γλωσσάρι: Μείωση κατά το ήμισυ 


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.