Τι είναι τα ZKThreads και πώς λειτουργούν;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα ZKThreads και πώς λειτουργούν;

Τι είναι τα ZKThreads και πώς λειτουργούν;

Έχει δημοσιευτεί Jun 6, 2024Έχει ενημερωθεί Jul 23, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Τα ZKThreads είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την κλιμάκωση των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp) χρησιμοποιώντας αποδείξεις μηδενικής γνώσης (ZKP).

  • Τα ZKThreads μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα με τη μορφή βελτιωμένης εμπειρίας χρήστη, χαμηλότερου κόστους συναλλαγών και ενισχυμένης ασφάλειας.

  • Τα ZKThreads μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές, όπως αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX), παιχνίδια που βασίζονται σε συνεδρίες, ενδιάμεσο λογισμικό με ασφάλεια zk και συστήματα AI εντός της αλυσίδας.

Εισαγωγή

Η ασφάλεια, η συνθεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική απόδοση των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp), αλλά συχνά είναι δύσκολο να εξισορροπηθούν. Τα ZKThreads προτείνουν μια πιθανή λύση σε αυτό το τρίλημμα. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι είναι τα ZKThreads, πώς λειτουργούν, πώς διαφέρουν από άλλες λύσεις zk, καθώς και μερικά από τα πλεονεκτήματα και τις περιπτώσεις χρήσης τους.

Τι είναι τα ZKThreads;

Τα ZKThreads είναι ένα πλαίσιο μηδενικής γνώσης που βελτιώνει τις επιδόσεις και την κλιμάκωση των dApp. Αξιοποιούν τις δυνατότητες του Starknet για να δημιουργήσουν ένα τυπικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την εκτέλεση διαλειτουργικών εφαρμογών στο blockchain.

Πώς λειτουργούν τα ZKThreads;

1. Ανάπτυξη της λογικής εφαρμογής

Η διαδικασία ξεκινά με την ανάπτυξη της λογικής εφαρμογής στις συμβάσεις εφαρμογών ZKThreads. Αυτές οι συμβάσεις είναι ουσιαστικά οι κανόνες και οι διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας εφαρμογής.

2. Συγκέντρωση συναλλαγών

Αντί να χειρίζονται κάθε συναλλαγή ξεχωριστά, τα ZKThreads ομαδοποιούν πολλές συναλλαγές σε μία παρτίδα. Αυτό κάνει πιο αποτελεσματική τη διεκπεραίωση πολλών συναλλαγών.

3. Δημιουργία αποδείξεων

Στη συνέχεια, δημιουργείται μια κρυπτογραφική απόδειξη, η οποία ονομάζεται απόδειξη STARK, για να διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές της παρτίδας είναι έγκυρες και έχουν διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τους κανόνες της σύμβασης.

4. Επαλήθευση

Στη συνέχεια, η απόδειξη STARK διαβιβάζεται στην αλληλουχία επιπέδου 2, όπου επαληθεύεται ως προς το κανονικό αρχείο της dApp. Το κανονικό αρχείο είναι η επαληθευμένη και αποδεκτή κατάσταση μιας εφαρμογής.

Ο επαληθευτής ZKThread, μια σύμβαση στο Starknet, ελέγχει την απόδειξη για να διασφαλίσει την ακρίβειά της. Ελέγχει τις διπλές δαπάνες, διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές είναι εξουσιοδοτημένες και ελέγχει αν η κατάσταση που προκύπτει συμφωνεί με τους κανόνες του blockchain.

Αν η απόδειξη είναι έγκυρη, ο επαληθευτής ZKThread ενημερώνει το κανονικό αρχείο κατάστασης της dApp. Αν η απόδειξη δεν είναι έγκυρη, οι αλλαγές απορρίπτονται, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα της εφαρμογής.

ZKThreads και άλλες λύσεις ZK

Διαχείριση δεδομένων

Τα ZKThreads έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν δεδομένα κατάστασης και συναλλαγών εκτός της αλυσίδας, ενώ χρησιμοποιούν αποδείξεις μηδενικής γνώσης (ZKP) για την επικύρωση των συναλλαγών. Αυτό διαφέρει από πολλά παραδοσιακά rollup μηδενικής γνώσης (zk-rollups) που απομακρύνουν τον υπολογισμό από την αλυσίδα αλλά εξακολουθούν να αποθηκεύουν δεδομένα συναλλαγών στην αλυσίδα

Διατηρώντας όλα τα δεδομένα εκτός αλυσίδας, τα ZKThreads μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον φόρτο δεδομένων στο βασικό blockchain, γεγονός που ενισχύει την κλιμάκωση και μειώνει το κόστος. Αντίθετα, τα zk-rollups, όπως το zkSync, δημοσιεύουν κατά καιρούς τα δεδομένα των συναλλαγών σε παρτίδες στην αλυσίδα, διασφαλίζοντας έτσι ότι το βασικό επίπεδο διαχειρίζεται τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Διαλειτουργικότητα

Τα ZKThreads δίνουν προτεραιότητα στις εφαρμογές που είναι διαλειτουργικές, περιορίζοντας τον κατακερματισμό και διασφαλίζοντας ότι διαφορετικές dApp μπορούν να αλληλεπιδρούν ομαλά μέσα στο ίδιο οικοσύστημα. Αντίθετα, άλλες λύσεις όπως το zkEVM εστιάζουν περισσότερο στη συμβατότητα.

Μηχανισμός επικύρωσης

Η διαδικασία επαλήθευσης στα ZKThreads περιλαμβάνει τη δημιουργία αποδείξεων STARK που επικυρώνουν την ορθότητα των ομαδοποιημένων συναλλαγών και των αλλαγών κατάστασης. Αυτές οι αποδείξεις επαληθεύονται στη συνέχεια βάσει της κανονικής κατάστασης της dApp. Συγκριτικά, ορισμένα zk-rollup όπως το zkSync χρησιμοποιούν zk-SNARK ή zk-STARK για τη δημιουργία κρυπτογραφικών αποδείξεων που επαληθεύονται εντός της αλυσίδας.

Πλεονεκτήματα του ZKThreads

Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

Τα ZKThreads βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη δίνοντας τη δυνατότητα απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών dApp. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν δίκτυο.

Χαμηλότερο κόστος

Με την ομαδοποίηση των συναλλαγών και την ταυτόχρονη διεκπεραίωσή τους, τα ZKThreads μειώνουν τον αριθμό των συναλλαγών που πρέπει να καταχωριστούν στο βασικό blockchain. Αυτό μειώνει τις προμήθειες συναλλαγών για τους χρήστες, με αποτέλεσμα οι dApp να γίνονται πιο οικονομικά προσιτές.

Επιπλέον, αποθηκεύουν τόσο τα δεδομένα κατάστασης όσο και τα δεδομένα συναλλαγών εκτός αλυσίδας, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την ακεραιότητα μέσω των ZKP. Αυτό μειώνει τον όγκο δεδομένων στο blockchain, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι προμήθειες Gas.

Βελτιωμένη ασφάλεια

Τα ZKThreads αξιοποιούν τα ZKP για να ενισχύουν την ασφάλεια. Τα ZKP παρέχουν τη δυνατότητα επικύρωσης των συναλλαγών χωρίς να αποκαλύπτουν τα υποκείμενα δεδομένα, με αποτέλεσμα τη διαφύλαξη του απορρήτου. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες, αποτρέποντας έτσι μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες.

Περιπτώσεις χρήσης των ZKThreads

Αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια επιπέδου 2

Τα ZKThreads μπορούν να κάνουν τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) στο Starknet πιο αποδοτικά, μειώνοντας τις προμήθειες συναλλαγών για τους χρήστες. Υπό κανονικές συνθήκες, τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) στο Starknet δεν θα ήταν πρακτικά, καθώς οι χρήστες θα έπρεπε να πληρώνουν προμήθειες για κάθε συναλλαγή. Με τα ZKThreads, οι χρήστες πληρώνουν προμήθειες μόνο όταν κάνουν ανάληψη των κεφαλαίων τους, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος των συναλλαγών και κάνοντας τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) πιο πρακτικά και οικονομικά προσιτά.

Παιχνίδια που βασίζονται σε συνεδρίες

Στα παιχνίδια που βασίζονται σε συνεδρίες, όπως το πόκερ και το σκάκι, τα ZKThreads μπορούν να βοηθήσουν στη συγκέντρωση των προμηθειών. Αντί να χρεώνουν προμήθεια για κάθε κίνηση, οι παίκτες πληρώνουν μόνο μία προμήθεια στο τέλος του παιχνιδιού, όταν καταχωρίζονται τα τελικά αποτελέσματα στο Starknet. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν μια ευρύτερη γκάμα παιχνιδιών που λειτουργούν πλήρως εντός της αλυσίδας, χωρίς να ανησυχούν για το υψηλό κόστος συναλλαγών.

Ασφαλές ενδιάμεσο λογισμικό Zk και κοινή υποδομή ρευστότητας

Τα ZKThreads προσφέρουν ένα ασφαλές και αποδοτικό πλαίσιο για εφαρμογές ενδιάμεσου λογισμικού, όπως τα Oracle και οι γέφυρες. Με την ανάπτυξη λειτουργιών απευθείας σε ένα ZKThread, αυτές οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιήσουν τα ZKP για να εξασφαλίσουν ασφάλεια και διαλειτουργικότητα.

AI εντός αλυσίδας

Τα ZKThreads προσφέρουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την εκτέλεση μοντέλων AI απευθείας στο blockchain. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση ενός προγράμματος AI μπορεί να πραγματοποιείται εντός ενός ZKThread, διατηρώντας τα βασικά δεδομένα και τις λειτουργίες του σταθερά. Αυτά τα μοντέλα AI μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές, όπως παιχνίδια, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εργαλεία παραγωγικότητας.

Συμπεράσματα

Τα ZKThreads είναι ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κλιμακούμενων και ασφαλών dApp που χρησιμοποιούν ZKP. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) του Starknet, για παιχνίδια που βασίζονται σε συνεδρίες και για εφαρμογές ενδιάμεσου λογισμικού. Σε αντίθεση με άλλες λύσεις zk, τα ZKThreads δίνουν έμφαση στη διαλειτουργικότητα, διατηρούν όλα τα δεδομένα εκτός αλυσίδας και αξιοποιούν έναν διαφορετικό μηχανισμό επαλήθευσης. Όσον αφορά τη συνέχεια, τα ZKThreads έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις και τη χρησιμότητα των dApp.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.