Τι είναι η διαθεσιμότητα δεδομένων;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η διαθεσιμότητα δεδομένων;

Τι είναι η διαθεσιμότητα δεδομένων;

Έχει δημοσιευτεί May 16, 2024Έχει ενημερωθεί Jul 8, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Στον χώρο του blockchain, η διαθεσιμότητα δεδομένων αφορά τη δυνατότητα των χρηστών να έχουν πρόσβαση και να επαληθεύουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο blockchain.

  • Ορισμένες από τις δημοφιλείς λύσεις διαθεσιμότητας δεδομένων περιλαμβάνουν τα επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων (Data Availability Layers ή DAL), τη δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων (Data Availability Sampling ή DAS) και τις επιτροπές διαθεσιμότητας δεδομένων (Data Availability Committee ή DAC).

  • Στις προκλήσεις διαθεσιμότητας δεδομένων περιλαμβάνονται ζητήματα διαλειτουργικότητας και η αντιστάθμιση μεταξύ κλιμάκωσης και ασφάλειας.

Εισαγωγή

Η τεχνολογία blockchain προσφέρει τη μη εμπιστεύσιμη και αμετάβλητη μεταφορά δεδομένων, αλλά είναι δύσκολο να βρεθούν και να επαληθευτούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο blockchain. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε την έννοια της διαθεσιμότητας δεδομένων, τη σημασία της, τις προκλήσεις και ορισμένες λύσεις διαθεσιμότητας δεδομένων.

Τι είναι η διαθεσιμότητα δεδομένων;

Στα δίκτυα blockchain, η διαθεσιμότητα των δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες του δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επαληθεύουν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο blockchain. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία συναλλαγών, δεδομένα block και την κατάσταση του καθολικού.

Πώς λειτουργεί η διαθεσιμότητα δεδομένων;

Υπάρχουν διάφορες δημοφιλείς λύσεις διαθεσιμότητας δεδομένων. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι τα επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων (DAL), η δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων (DAS) και οι επιτροπές διαθεσιμότητας δεδομένων (DAC).

Επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων

Τα επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων (DAL) είναι εξειδικευμένες λύσεις αποθήκευσης που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός αλυσίδας. Διαχωρίζουν το ιδιαίτερο καθήκον της διασφάλισης διαθεσιμότητας δεδομένων από άλλες λειτουργίες blockchain, όπως η εκτέλεση συναλλαγών.

Τα DAL χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των δεδομένων, όπως η κωδικοποίηση διαγραφής (EC) και το sharding δεδομένων. Το sharding δεδομένων περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των βάσεων δεδομένων σε μικρότερα κομμάτια που μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν ξεχωριστά. Η κωδικοποίηση διαγραφής διαχωρίζει τα δεδομένα σε μέρη και προσθέτει πλεονασμό για την ανάκτηση δεδομένων. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν την ανασύσταση του συνόλου των δεδομένων, ακόμη και αν μέρη τους χαθούν ή γίνουν προσωρινά μη διαθέσιμα. 

Δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων

Η δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν τα blockchain για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κόμβοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα blockchain χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν και να επαληθεύσουν το σύνολο των δεδομένων. Αυτή η τεχνική εξασφαλίζει ότι ακόμη και οι κόμβοι με περιορισμένους πόρους μπορούν να συμμετέχουν στην επικύρωση των συναλλαγών και στη διατήρηση ακεραιότητας του δικτύου. 

Η διαδικασία ξεκινά με τον διαχωρισμό των δεδομένων του blockchain σε μικρότερα τμήματα. Οι κόμβοι μπορούν να επιλέξουν τυχαία μερικά από αυτά τα τμήματα αντί για ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. Αυτό μειώνει τον φόρτο των μεμονωμένων κόμβων, καθώς μπορούν να διαχειριστούν μόνο ένα μέρος του συνόλου των δεδομένων. 

Με την επαλήθευση αυτών των επιλεγμένων τμημάτων δεδομένων, οι κόμβοι επαληθεύουν πιθανολογικά τη διαθεσιμότητα του συνόλου των δεδομένων. Η πιθανολογική επαλήθευση βασίζεται στο σκεπτικό ότι αν τα τμήματα που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία είναι προσβάσιμα, είναι πιθανό ότι και τα υπόλοιπα δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα.

Επιτροπές διαθεσιμότητας δεδομένων

Μια επιτροπή διαθεσιμότητας δεδομένων (DAC) είναι μια ομάδα αξιόπιστων κόμβων σε ένα δίκτυο blockchain, η οποία έχει αναλάβει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Βασικός ρόλος μιας DAC είναι να επαληθεύει ότι όλα τα δεδομένα, όπως οι συναλλαγές και οι αλλαγές κατάστασης, αποθηκεύονται σωστά και είναι προσβάσιμα από κάθε συμμετέχοντα του δικτύου. Τα μέλη μιας DAC επιλέγονται συνήθως μέσω μιας διαδικασίας αποκεντρωμένης ψηφοφορίας για να περιοριστούν τα ενιαία σημεία αποτυχίας και άλλοι κίνδυνοι συγκέντρωσης. 

Οι DAC παίζουν καθοριστικό ρόλο σε λύσεις κλιμάκωσης επιπέδου 2, όπως τα rollup, όπου μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση δεδομένων που αφορούν υπολογισμούς εκτός αλυσίδας. Σε blockchain με shard, όπου τα σύνολα δεδομένων κατανέμονται σε διαφορετικά shard, οι DAC συμβάλλουν να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε όλα τα shard.

Η σημασία της διαθεσιμότητας δεδομένων

Η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική σε διάφορες πτυχές της επαλήθευσης block, καθώς επιτρέπει στους κόμβους να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των νέων block και των συναλλαγών.

1. Διάδοση block. Όταν δημιουργείται ένα νέο block, μεταδίδεται σε ολόκληρο το δίκτυο. Η αποτελεσματική επαλήθευση ενός block απαιτεί αυτό το block να είναι προσβάσιμο σε όλους τους κόμβους.

2. Επικύρωση συναλλαγών. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τον έλεγχο κάθε συναλλαγής εντός του block για να επιβεβαιωθεί κατά πόσο συμμορφώνεται με τους κανόνες του δικτύου. Η πρόσβαση σε πλήρη δεδομένα συναλλαγών είναι απαραίτητη για τους κόμβους ώστε να εκτελούν σωστά αυτές τις επικυρώσεις.

3. Επαλήθευση Block Header. Η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι απαραίτητη για να επαληθευτεί αν το νέο block παραπέμπει σωστά στο προηγούμενο block και συνδέεται με αυτό. Αυτό επιτρέπει στους κόμβους να επιβεβαιώσουν αν μπορούν να προστεθούν στην αλυσίδα.

4. Συμμόρφωση του μηχανισμού ομοφωνίας. Οι κόμβοι εξασφαλίζουν ότι το block συμμορφώνεται με τον μηχανισμό ομοφωνίας του blockchain όπως το Proof-of-Work (PoW) ή το Proof of Stake (PoS). Αυτή η επαλήθευση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων δεδομένων block, όπως το hash και η δυσκολία εξόρυξης του block.

Προκλήσεις της διαθεσιμότητας δεδομένων

Ζητήματα διαλειτουργικότητας

Δεδομένου ότι η τεχνολογία blockchain εξελίσσεται συνεχώς, τα διάφορα δίκτυα αναπτύσσουν τις δικές τους προσεγγίσεις ως προς τη διαθεσιμότητα δεδομένων. Παρόλο που αυτό μπορεί να προωθήσει την καινοτομία, μπορεί επίσης να φέρει προκλήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες cross-chain, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα συστήματα blockchain αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Αντιστάθμιση κλιμάκωσης και ασφάλειας

Η βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων μπορεί να ενισχύσει την κλιμάκωση, αλλά μπορεί επίσης να επιφέρει περιορισμένη ασφάλεια. Είναι σημαντικό να εξετάζετε τις πιθανές επιπτώσεις των λύσεων διαθεσιμότητας δεδομένων πριν τις χρησιμοποιήσετε. Η κλασική αντιστάθμιση μεταξύ κλιμάκωσης και ασφάλειας περιγράφεται επίσης και στο τριπλό δίλημμα του blockchain.

Συμπεράσματα

Στα δίκτυα blockchain, η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι η ικανότητα των συμμετεχόντων του δικτύου να έχουν πρόσβαση και να επαληθεύουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο blockchain. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις διαθεσιμότητας δεδομένων, όπως τα επίπεδα διαθεσιμότητας δεδομένων, η δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων και οι επιτροπές διαθεσιμότητας δεδομένων. Στο μέλλον, η διαθεσιμότητα δεδομένων θα συνεχίσει, κατά πάσα πιθανότητα, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρεία αποδοχή της τεχνολογίας blockchain.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.