Kas ir datu pieejamība?
Sākums
Raksti
Kas ir datu pieejamība?

Kas ir datu pieejamība?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts May 16, 2024Atjaunināts Jul 8, 2024
6m

Galvenās atziņas

  • Blokķēdes pasaulē datu pieejamÄ«ba raksturo lietotāju iespējas piekļūt blokķēdē glabātajiem datiem un tos verificēt.

  • Daži populāri datu pieejamÄ«bas risinājumi ir, piemēram, datu pieejamÄ«bas slāņi (DAL), datu pieejamÄ«bas izlases pārbaude (DAS) un datu pieejamÄ«bas komitejas (DAC).

  • Datu pieejamÄ«bai ir raksturÄ«gi tādi izaicinājumi kā sadarbspējas problēmas un kompromiss starp mērogojamÄ«bu un droÅ¡Ä«bu.

Ievads

Blokķēdes tehnoloģija nodrošina nemainīgu datu pārsūtīšanu bez nepieciešamības uzticēties, taču blokķēdē glabāto datu atrašana un verificēšana var būt sarežģīta. Šajā rakstā apskatīsim datu pieejamības jēdzienu, nozīmīgumu, izaicinājumus un dažus no datu pieejamības risinājumiem.

Kas ir datu pieejamība?

Blokķēdes tīklos datu pieejamība ir svarīga, jo tā nodrošina visiem tīkla dalībniekiem piekļuvi blokķēdē glabātajai informācijai un iespēju to verificēt. Tas ietver darījumu informāciju, bloku datus un virsgrāmatas stāvokļa informāciju.

Kā darbojas datu pieejamība?

Pastāv vairāki populāri datu pieejamības risinājumi. Daži no biežāk izmantotajiem ir datu pieejamības slāņi (DAL), datu pieejamības izlases pārbaude (DAS) un datu pieejamības komitejas (DAC).

Datu pieejamības slāņi

Datu pieejamības slāņi (DAL) ir specializēti glabāšanas risinājumi ķēdē vai ārpus ķēdes. Tie nošķir datu pieejamības nodrošināšanas uzdevumu no citiem blokķēdes procesiem, piemēram, no darījumu izpildes.

DAL izmanto dažādus paņēmienus datu pieejamības veicināšanai, piemēram, dzēšanas šifrēšanu un datu dalīšanu. Datu dalīšana ietver datubāzu sadalīšanu mazākos fragmentos, ko pēc tam var atsevišķi glabāt un apstrādāt. Dzēšanas šifrēšanas rezultātā dati tiek sadalīti vairākās daļās un nodrošina redundanci datu atkopšanai. Šie paņēmieni ļauj pilnībā rekonstruēt datus arī tad, ja daļa datu tiek zaudēta vai īslaicīgi nav pieejama. 

Datu pieejamības izlases pārbaude

Datu pieejamības izlases pārbaude ir metode, ko blokķēdes izmanto, lai pārliecinātos, ka visi mezgli var piekļūt nepieciešamajiem blokķēdes datiem, nelejuplādējot un neverificējot visu datu kopu. Šī metode nodrošina iespēju arī mezgliem ar ierobežotiem resursiem piedalīties darījumu validēšanas procesā un tīkla integritātes saglabāšanā. 

Process sākas ar to, ka blokķēdes dati tiek sadalīti mazākās daļās. Mezgli var brīvi izvēlēties dažas no šīm daļām, nevis visu datu kopu. Tādējādi mazinās atsevišķu mezglu slodze, jo viņiem ir jāapstrādā tikai neliela daļa no visiem datiem. 

Verificējot atlasītās datu daļas, mezgli pēc varbūtības principa verificē visas datu kopas pieejamību. Uz varbūtību balstītās verifikācijas pamatā ir ideja par to, ka izlasē iekļauto datu fragmentu pieejamība liecina par pārējo datu pieejamību.

Datu pieejamības komitejas

Datu pieejamības komiteja (DAC) ir uzticamu mezglu grupa blokķēdes tīklā, kurai ir uzticēta datu pieejamības nodrošināšana. DAC pamatuzdevums ir pārliecināties, ka visi dati (piemēram, darījumi un stāvokļa izmaiņas) tiek pareizi glabāti un ir pieejami jebkuram tīkla dalībniekam. DAC dalībnieki parasti tiek izvēlēti decentralizētas balsošanas procesā, lai mazinātu atsevišķu kritisko punktu veidošanās un citus centralizācijas riskus. 

DAC ir izšķirīga loma 2. slāņa mērogošanas risinājumos, piemēram, apkopojumos, kur tās var palīdzēt pārvaldīt ar ārpusķēdes skaitļošanu saistītos datus. Dalītajās blokķēdēs, kur datu kopas tiek sadalītas starp dažādiem segmentiem, DAC palīdz nodrošināt datu pieejamību visos segmentos.

Datu pieejamības nozīmīgums

Datu pieejamība ir svarīga dažādos bloku verifikācijas aspektos, jo ļauj mezgliem pārbaudīt jauno bloku un darījumu derīgumu.

1. Bloku izplatīšana. Pēc jauna bloka izveides tas tiek pārraidīts visā tīklā. Efektīvā bloku verifikācijā šim blokam ir jābūt pieejamam visiem mezgliem.

2. Darījumu validācija. Šajā posmā katrs blokā iekļautais darījums tiek pārbaudīts, lai pārliecinātos par tā atbilstību tīkla noteikumiem. Mezgliem ir svarīgi piekļūt pilnīgiem darījumu datiem, lai varētu pareizi veikt validāciju.

3. Bloka galvenes verifikācija. Datu pieejamība ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai jaunajā blokā ir iekļautas pareizās atsauces un saikne ar iepriekšējo bloku. Tādējādi mezgli var pārliecināties, vai jauno bloku var pievienot ķēdei.

4. Konsensa mehānisma atbilstība. Mezgli nodrošina bloka atbilstību blokķēdes konsensa mehānismam, piemēram, darba apliecinājumam (PoW) vai likmes apliecinājumam (PoS). Šī verifikācija ir atkarīga no visu nepieciešamo bloka datu, piemēram, bloka jaucējkoda un sarežģītības datu, pieejamības.

Datu pieejamības izaicinājumi

Sadarbspējas problēmas

Blokķēdes tehnoloģijai turpinot attīstīties, dažādi tīkli piedāvā savas pieejas datu pieejamības jomā. Lai gan tas varētu veicināt inovācijas, iespējami arī dažādi izaicinājumi saistībā ar starpķēžu procesiem, piemēram, to, kā dažādas blokķēdes sistēmas mijiedarbojas cita ar citu.

Mērogojamības un drošības kompromisi

Uzlabojot datu pieejamību, iespējams uzlabot mērogojamību, taču tas var pazemināt drošības līmeni. Pirms datu pieejamības risinājumu ieviešanas ir svarīgi ņemt vērā to iespējamo ietekmi. Tradicionālais drošības un mērogojamības kompromiss ir atspoguļots arī blokķēdes trilemmā.

Noslēgumā

Blokķēdes tīklos datu pieejamība raksturo tīkla dalībnieku spēju piekļūt blokķēdē glabātajiem datiem un tos verificēt. Ir daudz dažādu datu pieejamības risinājumu, tostarp datu pieejamības slāņi, datu pieejamības izlases pārbaude un datu pieejamības komitejas. Arī nākotnē datu pieejamībai būs svarīga loma blokķēdes tehnoloģijas plašākas ieviešanas veicināšanā.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.