Forklaring af finansiel risiko
Indholdsfortegnelse
Hvad er finansiel risiko?
Typer af finansielle risici
Sammenfatning
Forklaring af finansiel risiko
Hjem
Artikler
Forklaring af finansiel risiko

Forklaring af finansiel risiko

Let øvet
Offentliggjort Oct 28, 2019Opdateret Feb 9, 2023
6m

Hvad er finansiel risiko?

Finansiel risiko er kort sagt risikoen for at miste penge eller værdifulde aktiver. I forbindelse med de finansielle markeder kan vi definere risiko som det beløb, man kan tabe, når man handler eller investerer. Risikoen er altså ikke det faktiske tab, men det, der i sidste ende kan gå tabt.

Sagt på en anden måde: Mange finansielle tjenesteydelser eller transaktioner indeholder en iboende risiko for tab, og det er det, vi kalder finansiel risiko. I bred forstand kan begrebet anvendes på en række scenarier, f.eks. finansielle markeder, virksomhedsadministration og styrende organer. 

Processen med at vurdere og håndtere finansielle risici betegnes ofte som risikostyring. Men før du kaster dig ud i risikostyring, er det vigtigt at have en grundlæggende viden om finansiel risiko og dens mange typer.

Der er mange forskellige måder at klassificere og definere finansielle risici på. Væsentlige eksempler herpå omfatter investeringsrisiko, operationel risiko, overholdelsesrisiko og systemisk risiko.


Typer af finansielle risici

Som nævnt er der forskellige måder at kategorisere finansielle risici på, og deres definitioner kan være meget forskellige alt efter konteksten. Denne artikel giver et kort overblik over investeringsrisici, operationelle risici, overholdelsesrisici og systemiske risici.


Investeringsrisiko

Som navnet antyder, er investeringsrisici de risici, der er forbundet med investerings- og handelsaktiviteter. Der er mange former for investeringsrisici, men de fleste af dem er forbundet med svingende markedspriser. Vi kan overveje markeds-, likviditets- og kreditrisici som en del af investeringsrisikogruppen.


Markedsrisiko

Markedsrisiko er den risiko, der er forbundet med den svingende pris på et aktiv. Hvis Alice f.eks. køber bitcoin, vil hun være udsat for markedsrisiko, fordi volatilitet kan få prisen til at falde. 

Markedsrisikostyring starter med at overveje, hvor meget Alice eventuelt kan tabe, hvis prisen på bitcoin bevæger sig imod hendes positioner. Det næste skridt er at udarbejde en strategi, som definerer, hvordan Alice skal reagere på markedsbevægelserne.

Typisk står investorerne over for både direkte og indirekte markedsrisici. Direkte markedsrisiko vedrører det tab, som en handlende kan opleve som følge af en negativ ændring i prisen på et aktiv. Det foregående eksempel illustrerer en direkte markedsrisiko (Alice købte bitcoin før et prisfald).

På den anden side vedrører indirekte markedsrisiko et aktiv, som har en sekundær eller accessorisk risiko (dvs. mindre åbenlys). På aktiemarkederne påvirker renterisikoen ofte aktiekursen indirekte, hvilket gør den til en indirekte risiko.

Hvis Bob f.eks. køber aktier i et selskab, kan hans aktier indirekte blive påvirket af svingende renter. Virksomheden vil få sværere ved at vokse eller forblive rentabel på grund af stigende renter. Derudover tilskynder højere renter andre investorer til at sælge deres aktier. De gør det ofte for at bruge pengene til at betale deres gæld, som nu er dyrere at vedligeholde.

Det er dog værd at bemærke, at renterne påvirker de finansielle markeder både direkte og indirekte. Mens renterne påvirker aktierne indirekte, har de en direkte indvirkning på obligationer og andre fastforrentede værdipapirer. Så afhængig af aktivet kan renterisiko betragtes som en direkte eller indirekte risiko.


Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for, at investorer og handlende ikke hurtigt kan købe eller sælge et bestemt aktiv uden en drastisk ændring i prisen.

Forestil dig f.eks., at Alice har købt 1.000 enheder af en kryptovaluta til 10 USD stykket. Lad os antage, at prisen forbliver stabil efter et par måneder, og at kryptovalutaen stadig handles til omkring 10 USD.

På et likvidt marked med stor volumen kan Alice hurtigt sælge sin pose til 10.000 USD, fordi der er nok købere, der er villige til at betale 10 USD for hver enhed. Men hvis markedet er illikvidt, vil der kun være få købere, der er villige til at betale 10 USD for hver aktie. Så Alice ville sandsynligvis være nødt til at sælge en stor del af sine coins til en meget lavere pris.


Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for, at en långiver mister penge på grund af modpartens misligholdelse. Hvis Bob f.eks. låner penge af Alice, løber hun en kreditrisiko. Med andre ord er der en mulighed for, at Bob ikke vil betale Alice, og denne mulighed er det, vi kalder kreditrisiko. Hvis Bob misligholder sine forpligtelser, taber Alice penge.

Set i et bredere perspektiv kan der opstå en økonomisk krise, hvis en nations kreditrisiko vokser til et urimeligt højt niveau. Den værste finanskrise i de sidste 90 år opstod delvist på grund af en global ekspansion af kreditrisikoen.

Dengang havde amerikanske banker millioner af udligningstransaktioner med hundredvis af modparter. Da Lehman Brothers gik fallit, spredte kreditrisikoen sig hurtigt over hele verden og skabte en finanskrise, der førte til den store recession.


Operationel risiko

Operationel risiko er risikoen for finansielle tab som følge af fejl i interne processer, systemer eller procedurer. Disse fejl skyldes ofte utilsigtede menneskelige fejl eller forsætlige svigagtige aktiviteter. 

For at mindske de operationelle risici bør alle virksomheder foretage regelmæssige sikkerhedsrevisioner, sammen med vedtagelse af solide procedurer og effektiv intern forvaltning.

Der var adskillige tilfælde med dårligt ledede medarbejdere, som formåede at foretage uautoriserede handler med deres virksomheders midler. Denne form for aktivitet kaldes ofte for "rogue trading", og den forårsagede store finansielle tab på verdensplan – især inden for banksektoren.

Driftsvigt kan også skyldes eksterne begivenheder, som indirekte påvirker virksomhedens drift, f.eks. jordskælv, tordenvejr og andre naturkatastrofer.


Overholdelsesrisiko

Overholdelsesrisikoen vedrører tab, der kan opstå, når en virksomhed eller institution ikke overholder de love og regler, der gælder i deres respektive jurisdiktioner. For at undgå sådanne risici indfører mange virksomheder specifikke procedurer, såsom bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og Kend din kunde (KYC).

Hvis en tjenesteudbyder eller virksomhed ikke overholder reglerne, kan de blive lukket eller blive pålagt alvorlige sanktioner. Mange investeringsselskaber og banker har været udsat for retssager og sanktioner på grund af manglende overholdelse af reglerne (f.eks. drift uden gyldig licens). Insiderhandel og korruption er også almindelige eksempler på risici i forbindelse med overholdelse af reglerne.


Systemisk risiko

Systemisk risiko vedrører muligheden for, at en bestemt begivenhed kan udløse en negativ virkning på et bestemt marked eller i en bestemt branche. F.eks. udløste Lehman Brothers' kollaps i 2008 en alvorlig finanskrise i USA, som endte med at påvirke mange andre lande.

Systemiske risici fremgår af den stærke korrelation mellem virksomheder, der tilhører den samme branche. Hvis Lehman Brothers-virksomheden ikke var så dybt involveret i hele det amerikanske finanssystem, ville dens konkurs have været langt mindre virkningsfuld.

En nem måde at huske begrebet systemisk risiko på er at forestille sig en dominoeffekt, hvor en brik falder først og dernæst får andre brikker til at falde.

Især oplevede ædelmetalindustrien en betydelig vækst efter finanskrisen i 2008. Så spredning er en måde at afbøde systemiske risici på.


Systemisk vs. systematisk risiko

Systemisk risiko bør ikke forveksles med systematisk eller aggregeret risiko. Sidstnævnte er sværere at definere og henviser til en bredere vifte af risici – ikke kun finansielle. 

Systematiske risici kan være forbundet med en række økonomiske og socialpolitiske faktorer såsom inflation, renter, krige, naturkatastrofer og større ændringer i regeringens politik.

Systematisk risiko vedrører grundlæggende begivenheder, der påvirker et land eller et samfund på flere områder. Dette kan omfatte landbrug, byggeri, minedrift, produktion, finanssektoren og meget mere. Så mens systemisk risiko kan afbødes ved at kombinere aktiver med lav korrelation, kan systematisk risiko ikke afbødes ved at sprede porteføljen.


Sammenfatning

Her har vi gennemgået nogle af de mange former for finansiel risiko, herunder investeringsrisici, operationelle risici, overholdelsesrisici og systemiske risici. Inden for investeringsrisikogruppen har vi præsenteret begreberne markedsrisiko, likviditetsrisiko og kreditrisiko.

Når det gælder de finansielle markeder, er det stort set umuligt at undgå risici fuldstændigt. Det bedste, en handlende eller investor kan gøre, er at afbøde eller kontrollere disse risici på én eller anden måde. Så at forstå nogle af de vigtigste typer af finansielle risici er et godt første skridt i retning af at skabe en effektiv risikostyringsstrategi.