Co je MiCA (nařízení o trzích s kryptoaktivy)
Domů
Články
Co je MiCA (nařízení o trzích s kryptoaktivy)

Co je MiCA (nařízení o trzích s kryptoaktivy)

Pokročilí
Zveřejněno Sep 15, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

TL;DR

  • MiCA je první kryptoměnový regulační rámec EU, který se stanovením jasných standardů pro účastníky trhu zaměřuje na ochranu spotřebitelů, finanční stabilitu a inovace.

  • Nařízení EU MiCA zefektivňuje udělování licencí, dohled nad stablecoiny a opatření proti praní peněz.

  • I když je EU v regulaci kryptoměn daleko před ostatními regiony, MiCA má určité potenciální nedostatky, jako je zvýšení nákladů na dodržování předpisů, snížená anonymita pro uživatele a obavy z nadměrné regulace.

Co je MiCA (nařízení o trzích s kryptoaktivy)?  

Nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) je zásadní regulační rámec navržený Evropskou unií, který dosáhl konsenzu v říjnu 2022. Nařízení MiCA, které Evropský parlament ratifikoval 20. dubna 2023, je první rámec svého druhu na světě a účastníkům na trhu s kryptoměnami poskytuje jasné pokyny a standardy, které mají zajistit ochranu spotřebitelů a zachovat integritu trhu.

Zavedení nařízení MiCA je naplánováno na období od poloviny roku 2024 do začátku roku 2025, což by mohlo Evropu postavit do pozice prvního subjektu, který zavede regulační rámec tohoto typu. Vytvořením standardizovaného přístupu chce MiCA podpořit inovace a růst trhu s kryptoměnami a zároveň řešit potenciální rizika a problémy.

Jak vypadají klíčové součásti nařízení MiCA?

Nařízení MiCA má několik klíčových prvků, které mají přinést evropskému trhu s kryptoměnami transparentnost, stabilitu a ochranu spotřebitele.

1. Licenční požadavky

Jedním z hlavních prvků nařízení MiCA jsou licenční požadavky na emitenty kryptoaktiv (s určitými výjimkami) a poskytovatele služeb souvisejících s kryptoměnami, jako jsou burzy a poskytovatelé peněženek. Tato pravidla mají zefektivnit průběh prvotních nabídek mincí (ICO) a nabídek tokenů cenných papírů (STO) a zajistit, aby emitenti dodržovali požadavky na zveřejňování informací a transparentnost.

2. Stablecoiny a tokeny kryté jinými aktivy

Součástí nařízení MiCA jsou konkrétní požadavky na tokeny vázané na aktiva (ART) a tokeny elektronických peněz (EMT), které mohou ohrožovat finanční stabilitu. Tokeny vázané na aktiva jsou kryptoměnové tokeny směnitelné za více fiat měn, fyzických aktiv nebo kryptoměn a tokeny elektronických peněz jsou tokeny vázané pouze na jednu fiat měnu. Tento rámec vymezuje emitentům stablecoinů povolovací procesy, kapitálové požadavky a řídicí struktury, čímž pomáhá udržovat stabilitu a zajišťuje, že splňují minimální povinné rezervy aktiv.

3. Pravidla proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CTF)

Nařízení MiCA posiluje u poskytovatelů služeb v oblasti kryptoaktiv pravidla proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF). To vyžaduje, aby tito poskytovatelé zavedli důsledné postupy AML/CTF v souladu se stávajícími předpisy, jako je směrnice EU proti praní peněz (AMLD). Díky tomu je pak snadnější čelit rizikům spojeným s nelegálními aktivitami v kryptoměnovém ekosystému.

4. Ochrana spotřebitele

Opatření na ochranu spotřebitele v nařízení MiCA mají chránit investory a obchodníky tím, že účastníkům trhu ukládají několik povinností. Mezi ně patří předsmluvní informace, pravidla ohledně cílené reklamy a povinná transparentnost nabízených služeb. Prosazování přísných požadavků na transparentnost a zveřejňování informací umožňuje nařízení MiCA činit účastníky trhu odpovědnými, což snižuje pravděpodobnost podvodů a dalších nesankcionovaných činností.

5. Dohled a vymáhání

Nařízení MiCA vytváří rámec pro dohled a vymáhání tím, že na vnitrostátní a nadnárodní úrovni zřídí kontrolní orgány. Vnitrostátní orgány budou dohlížet na poskytovatele služeb a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) bude dohlížet na specifické aspekty, jako jsou stablecoiny a přeshraniční služby. Spolupráce mezi vnitrostátními a nadnárodními orgány by mohla pomoct s hladkým prováděním nařízení MiCA v celé Evropské unii.

Jaký dopad bude mít nařízení MiCA na trh s kryptoměnami?

Zavedení nařízení MiCA bude mít na různé zúčastněné strany na evropském trhu s kryptoměnami nespočet dopadů. Pro podniky by přijetí standardizovaných pokynů mohlo zefektivnit provoz a přinést regulační jistotu. Burzy a poskytovatelé peněženek možná budou muset upravit své platformy, aby se přizpůsobily novým požadavkům. 

Na druhou stranu se očekává, že soukromým investorům to přinese prospěch ze zvýšené ochrany spotřebitele a větší transparentnosti, i když některé investory mohou znepokojovat obavy o ochranu soukromí vyplývající z přísných ustanovení o AML a KYC.

Jaké jsou výhody nařízení MiCA? 

Nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) přináší evropskému trhu s kryptoaktivy a jeho účastníkům řadu potenciálních výhod.

1. Ochrana spotřebitele 

MiCA stanovuje jasná pravidla a standardizované požadavky na zveřejňování informací, jejichž cílem je chránit investory na trhu s kryptoměnami před podvodnými aktivitami a subjekty s nekalými úmysly. Zvýšená ochrana spotřebitelů může posílit důvěru investorů a podpořit účast na trhu.

2. Integrita trhu 

Regulací a dohledem nad účastníky trhu, jako jsou burzy a poskytovatelé peněženek, zvyšuje nařízení MiCA transparentnost a integritu trhu a podporuje férové a konkurenční prostředí.

3. Vyšší institucionální investice

Právní jistota a spolehlivý regulační rámec nařízení MiCA by mohly přilákat více institucionálních investic. Větší účast institucionálních investorů může přinést na trh víc kapitálu, což povede k většímu růstu a vyspělosti trhu s kryptoměnami.

4. Legitimizace a inovace

Se zavedenou standardizovanou regulací by trh s kryptoměnami mohl získat větší míru legitimity a podporu vlád. Stabilní a transparentní regulační prostředí může v rámci Evropské unie také podpořit inovace a investice.

Jaká má nařízení MiCA omezení? 

Cílem nařízení MiCA je vytvořit komplexní regulační prostředí, aby trh s kryptoměnami v Evropské unii mohl vzkvétat, ale jeho implementace přináší několik výzev.

1. Zvýšené náklady na dodržování předpisů 

Nařízení MiCA účastníkům trhu nařizuje další postupy k zajištění souladu s předpisy, které mohou zvýšit provozní náklady, zejména u menších firem a začínajících podniků, pro které může být uvolnění zdrojů na zajištění souladu s předpisy problém.

2. Horší pseudonymita

Přísná ustanovení nařízení MiCA o AML a KYC mohou u některých účastníků trhu vést ke ztrátě pseudonymity. Tento aspekt by mohl jednotlivce a společnosti v EU dbající na ochranu soukromí odradit od používání trhu s kryptoměnami.

3. Obavy z nadměrné regulace 

Podle některých subjektů v odvětví by nadměrná regulace mohla potlačit inovace a hospodářskou soutěž, protože orientace v obrovském množství právních požadavků může být pro účastníky trhu obtížná. Zavedení nařízení MiCA, aniž by bránilo inovacím, je pro regulační orgány velkou výzvou.

4. Tržní překážky pro malé podniky 

Prostředky potřebné k dosažení souladu s nařízením MiCA by mohly vytvořit překážky pro vstup menších a začínajících podniků na trh, z čehož by mohli těžit zavedení a větší hráči s většími zdroji. Tyto překážky mohou snížit rozmanitost trhu s kryptoměnami a potlačit nový vývoj.

Závěrem 

Nařízení MiCA je významná a komplexní iniciativa, která v Evropské unii reguluje rozvíjející se trh s kryptoměnami. Prostřednictvím standardizovaných předpisů se tento rámec snaží vyvážit ochranu spotřebitele, integritu trhu a inovace a podpořit bezpečnější, transparentnější a odpovědnější prostředí na trhu s kryptoměnami. 

Zavedení nařízení MiCA přináší příležitosti i výzvy a zúčastněné strany si musí být vědomy jejich možných dopadů. S nadcházejícím zavedením nařízení MiCA je pro všechny zúčastněné strany zásadní informovat se a být proaktivní v zajišťování kompatibilního a prosperujícího trhu.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.