Какво е MiCA (Регламент за пазарите на криптоактиви)?
Начало
Статии
Какво е MiCA (Регламент за пазарите на криптоактиви)?

Какво е MiCA (Регламент за пазарите на криптоактиви)?

Напреднал
Публикувано Sep 15, 2023Актуализирано Dec 11, 2023
6m

Резюме

  • MiCA е първата крипто регулаторна рамка в ЕС, фокусирана върху защитата на потребителите, финансовата стабилност и иновациите чрез установяване на ясни стандарти за участниците на пазара.

  • Регламентът MiCA на ЕС рационализира лицензирането, контролира стейбълкойните и подобрява мерките срещу прането на пари.

  • Макар и да поставя ЕС далеч пред други региони в областта на крипторегулирането, MiCA има някои потенциални недостатъци, включително повишени разходи за привеждане в съответствие, намалена анонимност за потребителите и опасения за свръхрегулиране.

Какво е MiCA (Регламент за пазарите на криптоактиви)?  

Регламентът за пазарите на криптоактиви (MiCA) е решаваща регулаторна рамка, разработена от Европейския съюз, която бе одобрена през октомври 2022 г. Ратифицирана от Европейския парламент на 20 април 2023 г., MiCA е първата по рода си рамка в света и предоставя ясни насоки и стандарти за участниците на криптопазара с цел осигуряване на защита на потребителите и поддържане на целостта на пазара.

Въвеждането на MiCA е планирано за периода от средата на 2024 г. до началото на 2025 г., което може да постави Европа на първо място по прилагане на регулаторна рамка от този тип. Чрез създаването на стандартизиран подход MiCA се стреми да подкрепи иновациите и растежа на криптопазара, като същевременно се справя с потенциалните рискове и предизвикателства.

Кои са ключовите компоненти на MiCA?

MiCA включва няколко ключови компонента, които имат за цел да осигурят прозрачност, стабилност и защита на потребителите на европейския криптопазар.

1. Изисквания за лицензиране

Един от основните компоненти на MiCA са лицензионните изисквания за емитенти на крипто активи (с някои изключения) и доставчици на услуги, свързани с криптовалутите, като борси и доставчици на портфейли. Тези правила помагат за рационализиране на процесите за първоначални предлагания на монети (ICO) и предлагания на токени за сигурност (STO) и гарантират, че емитентите спазват изискванията за оповестяване и прозрачност.

2. Стейбълкойни и токени, обезпечени с активи

MiCA включва специфични изисквания за токени, свързани с активи (ART) и токени за електронни пари (EMT), които потенциално биха могли да представляват риск за финансовата стабилност. ART обозначава крипто токени, които могат да се обменят с множество фиатни, физически активи или криптовалути, докато EMT се отнася за токени, обвързани с една фиатна валута. Рамката очертава процесите на оторизация, капиталовите изисквания и структурите на управление за емитентите на стейбълкойни, като помага за поддържането на тяхната стабилност и гарантира, че отговарят на изискванията за минимални резерви на активи.

3. Правила за борба с прането на пари (AML) и за борба с финансирането на тероризма (CTF)

MiCA укрепва правилата за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) за доставчиците на услуги за криптоактиви. Това изисква тези доставчици да прилагат стабилни процедури за AML/CTF в съответствие със съществуващите разпоредби като Директивата за борба с прането на пари (AMLD) на ЕС. Следователно, това прави справянето с рисковете, свързани с незаконни дейности в криптоекосистемата, по-управляемо.

4. Защита на потребителите

Мерките на MiCA за защита на потребителите са предназначени да предпазят инвеститорите и трейдърите чрез налагане на няколко задължения на участниците на пазара. Това включва преддоговорни оповестявания, правила относно насочената реклама и задължителна прозрачност при предлагането на услуги. Налагането на стриктни изисквания за прозрачност и разкриване на информация позволява на MiCA да държи участниците на пазара отговорни, което помага за намаляване на вероятността от измами и други несанкционирани дейности.

5. Надзор и правоприлагане

MiCA осигурява рамка за надзор и правоприлагане чрез създаването на надзорни органи на национално и наднационално равнище. Националните органи ще наблюдават доставчиците на услуги, докато Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще контролира конкретни аспекти, като стейбълкойни и трансгранични услуги. Сътрудничеството между национални и наднационални органи може да подпомогне гладкото прилагане на разпоредбите на MiCA в целия Европейски съюз.

Какво е въздействието на MiCA върху криптопазара?

Внедряването на MiCA ще има безброй ефекти върху различни заинтересовани страни на европейския криптопазар. За предприятията приемането на стандартизирани насоки би могло да рационализира операциите и да осигури регулаторна сигурност. Може да се наложи борсите и портфейлите да променят своите платформи, за да отговарят на новите изисквания. 

От друга страна, се очаква индивидуалните инвеститори да се възползват от подобрената защита на потребителите и повишената прозрачност, въпреки че някои може да са загрижени за потенциални опасения за поверителността, произтичащи от строгите разпоредби за борба с изпирането на пари (AML) и „Опознай своя клиент“ (KYC).

Какви са предимствата на MiCA? 

Регламентът за пазарите на криптоактиви (MiCA) предлага множество потенциални ползи за европейския криптопазар и неговите участници.

1. Защита на потребителите 

MiCA установява ясни правила и стандартизирани изисквания за разкриване на информация, които са предназначени да защитят инвеститорите от измамни дейности и злонамерени участници на криптопазара. Подобрената защита на потребителите може да укрепи доверието на инвеститорите и да насърчи участието на пазара.

2. Цялостност на пазара 

Чрез регулиране и надзор на участниците на пазара, като борси и доставчици на портфейли, MiCA подобрява прозрачността и почтеността на пазара, като насърчава справедлива и конкурентна среда.

3. Повишени институционални инвестиции

Правната сигурност и стабилната регулаторна рамка, осигурени от MiCA, биха могли да привлекат повече институционални инвестиции. По-голямото участие на институционалните инвеститори може да инжектира повече капитал на пазара, като допълнително улесни растежа и зрелостта на криптопазара.

4. Легитимизиране и иновация

С въведена стандартизирана регулация, криптопазарът може да получи по-високо ниво на легитимност и е по-вероятно да получи подкрепа от правителствата. Една последователна и прозрачна регулаторна среда може също да насърчи иновациите и инвестициите в рамките на Европейския съюз.

Какви са ограниченията на MiCA? 

Въпреки че MiCA има за цел да създаде цялостна регулаторна среда за процъфтяване на криптопазара в Европейския съюз, нейното прилагане представлява няколко предизвикателства.

1. Повишени разходи за съответствие 

MiCA налага допълнителни процедури за съответствие за участниците на пазара, което може да увеличи оперативните разходи, особено за по-малки фирми и стартиращи фирми, които може да се затрудняват да разпределят ресурси за съответствие.

2. Намалена псевдонимност

Строгите разпоредби на MiCA срещу прането на пари (AML) и „Опознай своя клиент“ (KYC) може да доведат до загуба на псевдонимност за някои участници на пазара. Този аспект може да разубеди лица и компании, фокусирани върху неприкосновеността на личния живот, да се включат в криптопазара на ЕС.

3. Опасения за свръхрегулиране 

Някои участници в индустрията твърдят, че свръхрегулирането може да задуши иновациите и конкуренцията, тъй като на участниците на пазара може да им е трудно да се ориентират в широк набор от законови изисквания. Прилагането на MiCA без възпрепятстване на иновациите е значително предизвикателство за регулаторните органи.

4. Пазарни бариери за малкия бизнес 

Ресурсите, необходими за спазване на MiCA, могат да създадат бариери за навлизане на по-малки предприятия и стартиращи фирми, потенциално облагодетелствайки установени, по-големи играчи с повече ресурси. Такива бариери могат да намалят разнообразието на криптопазара и да задушат нововъзникващите разработки.

Заключителни мисли 

MiCA представлява значима и всеобхватна инициатива за регулиране на процъфтяващия криптопазар в рамките на Европейския съюз. Чрез стандартизирани разпоредби рамката се стреми да балансира защитата на потребителите, целостта на пазара и иновациите и да насърчи по-безопасна, прозрачна и отговорна среда на криптопазара. 

Прилагането на MiCA обаче представлява както възможности, така и предизвикателства и заинтересованите страни трябва да са наясно с техните потенциални въздействия. Докато внедряването на MiCA продължава, да бъдем информирани и проактивни за осигуряване на съвместим и процъфтяващ пазар е от решаващо значение за всички заинтересовани страни.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.