Khối ứng viên

Trung cấp
Nói một cách ngắn gọn, một khối ứng viên (candidate block) là một khối mà node khai thác (thợ đào) đang cố gắng khai thác để nhận được phần thưởng khối. Vì vậy, một khối ứng viên có thể được mô tả như là một khối tạm thời sẽ được mạng xác nhận hoặc loại bỏ. Những thợ đào cạnh tranh với nhau để xác thực khối tiếp theo và thêm nó vào blockchain, nhưng trước tiên, họ phải tạo một khối ứng viên để tham gia vào cuộc cạnh tranh đào .
Các khối ứng viên được tạo bởi các thợ đào bằng cách thu thập và tổ chức nhiều giao dịch chưa được xác nhận từ bể bộ nhớ. Các giao dịch sau đó được băm để tạo thành cấu trúc cây Merkle, cuối cùng sẽ tạo ra gốc Merkle (hoặc hàm băm gốc). Gốc Merkle là một hàm băm đơn đại diện cho tất cả các hàm băm trước đó của cây và do đó, tất cả các giao dịch được bao gồm trong khối cụ thể đó.
Hàm băm gốc - cùng với hàm băm của khối trước đó và một số ngẫu nhiên gọi là nonce - biến nó trở thành tiêu đề của khối. Sau đó, tiêu đề khối được băm bởi thợ đào, tạo ra kết quả đầu ra dựa trên các thành phần đó (hàm băm gốc, hàm băm của khối trước đó và nonce) cùng với một số yếu tố khác. Kết quả đầu ra là khối băm và sẽ đóng vai trò là mã định danh duy nhất của khối mới được tạo (khối ứng viên).
Để được xem là hợp lệ, đầu ra (khối băm) phải bắt đầu bằng một số 0 nhất định (nhỏ hơn giá trị đích được xác định bởi giao thức). Điều này có nghĩa là quá trình khai thác dựa trên nhiều lần thử (thử và sai) vì các node đào phải thực hiện vô số hàm băm với các giá trị nonce khác nhau cho đến khi cuối cùng tạo ra một khối băm hợp lệ. Khối băm được tạo ra là bằng chứng chứng minh rằng thợ đào đã thực hiện công việc của mình (với cơ chế Proof of Work).
Sau khi thợ đào tìm thấy một khối băm hợp lệ, khối ứng viên của họ sẽ được truyền đến các node còn lại của mạng, điều này sẽ xác minh tính xác thực của hàm băm. Nếu mọi thứ đều ổn, khối ứng viên này sẽ được ghi vào blockchain. Tại thời điểm này, mỗi node xác thực sẽ cập nhật bản sao dữ liệu blockchain của nó để phản ánh khối được khai thác gần đây và thợ đào sẽ nhận được phần thưởng khối.