Các zk-SNARK

Nâng cao
“Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (Đối số Zero-knowledge không tương tác cô đọng)” - một cách tiếp cận các bằng chứng zero-knowledge.
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.