BEP-95

BEBEP-95 არიქ „Binance-იქ ევოლუáƒȘიიქ ჹემოთავაზება“, რომელიáƒȘ წარმოადგენს BNB Smart Chain-ზე (BSC) მონეჱების რეალურ დროჹი წვის áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ–áƒ›áƒĄ. მისი დანიჹნულებაა BNB-იქ ჱოკენომიკის დინამიკურობის გაზრდა და áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ დეáƒȘენჱრალიზაáƒȘიიქ გაუმჯობესება.

BEP-95-იქ მეჹვეობით áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜ წვავს ვალიდაჱორების მიერ თითოეული ბლოკისთვის მიჩებული გაზის საკომისიოს áƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš წილს. ამ წილის ზუსჱი ოდენობა განისაზჩვრება BSC-იქ მართვის áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ–áƒ›áƒ˜áƒĄ საჹუალებით. წვის პროáƒȘესები მაჹინაáƒȘ გაგრძელდება, როდესაáƒȘ BSC-ზე მონეჱების რაოდენობა სამიზნე ზჩვარს - 100 მილიონ BNB-ქ მიაჩწევს. BNB-იქ მარაგის ჹემáƒȘირება áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ამ მონეჱის ჩირებულების გაზრდას. ეს BEP ასევე ამáƒȘირებს დელეგაჱორების და ვალიდაჱორების მიერ მიჩებული BNB-იქ რაოდენობას. თუმáƒȘა მონეჱის Ⴠაქიქ ზრდასთან ერთად, ლეიძლება ასევე გაიზარდოს Ⴠიაჹიქ ჩირებულებაáƒȘ, რაáƒȘ აჼდენს მონეჱების რაოდენობის ჹემáƒȘირების კომპენსაáƒȘიაქ.

იმისათვის, რომ ამის განჼორáƒȘიელება áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒáƒ“ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ გაჼდეს, áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜ თითოეული ბლოკის საკომისიოებს ორ სმარჱ áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒĄ ჹორის ანაწილებს:

1. სისჱემის ჯილდოს áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜. გაზის საკომისიოების 1/16 ჹედის „სისჱემის ჯილდოს“ áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒšáƒ˜, სანამ მისი რაოდენობა არ მიაჩწევს áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ  ლიმიჱს - 100 BNB-ქ. ეს მონეჱები გამოყენებული იჄნება cross-chain პაკეჱის სუბსიდიებისთვის.
2. ValidatorSet áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜. დარჩენილი გაზის საკომისიოების დანარჩენი ნაწილი ჹეიჱანება ValidatorSet áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒšáƒ˜ და ყოველდჩიურად ნაწილდება დელეგაჱორებსა და ვალიდაჱორებს ჹორის BNB Beacon Chain-ზე.

წვის განჼორáƒȘიელებისთვის, ValidatorSet áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜ იყენებს áƒȘვლადს, საჼელწოდებით burnRatio. თითოეული ბლოკის áƒšáƒ”áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ ჹემდეგ, ვალიდაჱორი ჼელს აწერს áƒąáƒ áƒáƒœáƒ–áƒáƒ„áƒȘიაქ და გადარიáƒȘჼავს მის გაზის საკომისიოებს სმარჱ áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ”. დეპოზიჱის áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია ჹეიáƒȘავს წვის ალგორითმს, რომელიáƒȘ áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ მარჱივ áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒŁáƒšáƒáƒĄ: burnRatio * gasFee. ეს თანჼა გადაირიáƒȘჼება წვის მისამართზე. burnRatio თავიდან განსაზჩვრულია, როგორáƒȘ 10%.

BSC-იქ ვალიდაჱორებს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ჼმის მიáƒȘემის მეჹვეობით გადაწყვიჱონ burnRatio-ქ მნიჹვნელობის ჹეáƒȘვლა. ეს მართვის მეჄანიზმი გამოიყენება BNB Beacon Chain-ზე და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ წარმოადგინოს მისი გადაჼედვის ჹემოთავაზება, რისთვისაáƒȘ უნდა ჹეიჱანოს მინიმალური დეპოზიჱი 2,000 BNB-იქ ოდენობით. ჹემოთავაზების წარდგენისთვის და ჼმის მიáƒȘემისთვის ჹეჱანილი BNB მთლიანად დაუბრუნდება áƒ›áƒ€áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒšáƒĄ გადაწყვეჱილების მიჩების ჹემდეგ. კვორუმის მიჩწევის ჹემთჼვევაჹი, რომელიáƒȘ 50%-ქ ჹეადგენს, áƒȘვლილება დაუყოვნებლივ განჼორáƒȘიელდება cross-chain კომუნიკაáƒȘიიქ სისჱემის მეჹვეობით.
პოსჱების გაზიარება
ჹესაბამისი ჱერმინები
დაარეგისჱრირეთ ანგარიჹი
თჄვენი áƒȘოდნის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒáƒšáƒ˜ გამოსაყენებლად გაჼსენით Binance-იქ ანგარიჹი დჩესვე.