Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Decentralized Exchange (DEX)

Decentralized Exchange (DEX)

Beginner

An exchange which does not require users to deposit funds to start trading and does not hold the funds for the user. Instead, users trade directly from their own wallets.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.