Čo je kľúč API a ako ho bezpečne používať?
Domov
Články
Čo je kľúč API a ako ho bezpečne používať?

Čo je kľúč API a ako ho bezpečne používať?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 6, 2023Aktualizované Feb 21, 2023
7m


Kľúč aplikačného programovacieho rozhrania (API) je jedinečný kód používaný rozhraním API na identifikáciu volajúcej aplikácie alebo používateľa. Kľúče API sa používajú na sledovanie a kontrolu toho, kto používa rozhranie API a ako ho používa, ako aj na overenie a autorizáciu aplikácií – podobne ako fungujú používateľské mená a heslá. Kľúč API môže mať podobu jedného kľúča alebo súboru viacerých kľúčov. Používatelia by sa mali riadiť osvedčenými postupmi, aby zlepšili svoje celkové zabezpečenie proti krádeži kľúčov API a vyhli sa dôsledkom súvisiacim s odhalením kľúčov API.

Rozhranie API verzus kľúč API

Aby ste pochopili, čo je kľúč API, musíte najskôr pochopiť, čo je rozhranie API. Aplikačné programovacie rozhranie (API) je sprostredkovateľský softvér, ktorý umožňuje dvom alebo viacerým aplikáciám zdieľať informácie. Napríklad rozhranie API služby CoinMarketCap umožňuje iným aplikáciám získavať a používať údaje o kryptomenách, ako je napríklad cena, objem a trhová kapitalizácia.

Kľúč API je dostupný v mnohých rôznych formách – môže to byť jeden kľúč alebo súbor viacerých kľúčov. Rôzne systémy používajú tieto kľúče na overenie a autorizáciu aplikácie, podobne ako pri používaní používateľského mena a hesla. Kľúč API používa klient rozhrania API na overenie aplikácie volajúcej rozhranie API. 

Ak chce napríklad Akadémia Binance používať rozhranie API služby CoinMarketCap, služba CoinMarketCap vygeneruje kľúč API, ktorý sa bude používať na overenie identity Akadémie Binance (klienta rozhrania API), ktorá požaduje prístup k rozhraniu API. Keď Akadémia Binance pristupuje k rozhraniu API služby CoinMarketCap, tento kľúč API by sa mal službe CoinMarketCap odoslať spolu s požiadavkou. 

Tento kľúč API by mala používať iba Akadémia Binance a nemal by sa zdieľať s inými subjektmi ani sa im posielať. Zdieľanie tohto kľúča API umožní tretej strane pristupovať k službe CoinMarketCap ako Akadémia Binance, v dôsledku čoho budú všetky akcie tretej strany vyzerať, ako keby ich vykonala Akadémia Binance.

Pomocou kľúča API si tiež môže rozhranie API služby CoinMarketCap overiť, či je aplikácia oprávnená na prístup k požadovanému prostriedku. Vlastníci rozhraní API používajú kľúče API aj na monitorovanie aktivity rozhrania API, ako sú napríklad typy, návštevnosť a objem požiadaviek. 

Čo je kľúč API? 

Kľúč API umožňuje ovládať a sledovať to, kto používa rozhranie API a ako ho používa. Výraz „kľúč API“ môže mať v rôznych systémoch odlišný význam. Niektoré systémy majú pre jeden kľúč API jeden kód, zatiaľ čo iné môžu mať kódov viacero.   

Kľúč API je jedinečný kód alebo súbor jedinečných kódov používaných rozhraním API na overenie a autorizáciu volajúceho používateľa alebo aplikácie. Niektoré kódy sa používajú na overenie a niektoré na vytváranie kryptografických podpisov, ktoré preukazujú legitimitu požiadavky. 

Tieto overovacie kódy sa súhrnne označujú ako „kľúč API“, zatiaľ čo kódy používané pre kryptografické podpisy majú rôzne názvy, napríklad „tajný kľúč“, „verejný kľúč“ alebo „privátny kľúč“. Overenie zahŕňa identifikáciu zainteresovaných subjektov a potvrdenie, že sú tým, za koho sa vydávajú.

Autorizácia na druhej strane určuje služby rozhrania API, ku ktorým je povolený prístup. Funkcia kľúča API je podobná funkcii používateľského mena a hesla účtu – môže byť tiež prepojený s inými bezpečnostnými prvkami na zvýšenie celkovej bezpečnosti. 

Každý kľúč API zvyčajne generuje pre konkrétny subjekt vlastník rozhrania API (podrobnejšie informácie nájdete nižšie) a vždy, keď sa uskutoční volanie na koncový bod rozhrania API (ktorý vyžaduje overenie používateľa, autorizáciu alebo oboje), použije sa príslušný kľúč.

Kryptografické podpisy

Niektoré kľúče API používajú ako ďalšiu vrstvu overenia kryptografické podpisy. Keď chce používateľ odoslať do rozhrania API určité údaje, môže sa do požiadavky pridať digitálny podpis vygenerovaný iným kľúčom. Pomocou kryptografie môže vlastník rozhrania API overiť, či sa daný digitálny podpis zhoduje s odoslanými údajmi.

Symetrické a asymetrické podpisy 

Údaje zdieľané prostredníctvom rozhrania API môžu byť podpísané kryptografickými kľúčmi, ktoré spadajú do nasledujúcich kategórií:

Symetrické kľúče

Tieto kľúče zahŕňajú použitie jedného tajného kľúča na podpísanie údajov aj overenia podpisu. Pri symetrických kľúčoch platí, že kľúč API a tajný kľúč zvyčajne generuje vlastník rozhrania API a služba rozhrania API musí na overenie podpisu použiť rovnaký tajný kľúč. Hlavnou výhodou použitia jedného kľúča je, že je to rýchlejšie a na vygenerovanie a overenie podpisu sa vyžaduje menší výpočtový výkon. Dobrým príkladom symetrického kľúča je HMAC.

Asymetrické kľúče

Zahŕňajú použitie dvoch kľúčov: privátneho a verejného kľúča, ktoré sú odlišné, ale sú kryptograficky prepojené. Privátny kľúč sa používa na generovanie podpisu a verejný kľúč na overenie podpisu. Kľúč API generuje vlastník rozhrania API, zatiaľ čo pár privátneho a verejného kľúča generuje používateľ. Na overenie podpisu musí vlastník rozhrania API použiť iba verejný kľúč, takže privátny kľúč môže zostať uložený lokálne a tajný. 

Hlavnou výhodou používania asymetrických kľúčov je vyššia bezpečnosť vďaka oddeleniu generovania podpisov a overovacích kľúčov. Externým systémom to umožňuje overovať podpisy bez toho, aby ich boli schopné generovať. Ďalšou výhodou je, že niektoré systémy asymetrického šifrovania podporujú pridanie hesla k privátnym kľúčom. Dobrým príkladom je pár kľúčov RSA. 

Sú kľúče API bezpečné? 

Za kľúč API je zodpovedný používateľ. Kľúče API sú podobné heslám a je potrebné s nimi zaobchádzať rovnako obozretne. Zdieľanie kľúča API je podobné zdieľaniu hesla, a preto by sa kľúč API nemal zdieľať, pretože by to ohrozilo účet používateľa. 

Kľúče API sa bežne stávajú terčom kybernetických útokov, pretože pomocou nich možno v systémoch vykonávať rozsiahle operácie, ako je napríklad vyžiadanie osobných údajov alebo vykonávanie finančných transakcií. Vyskytli sa už prípady, keď moduly na prehľadávanie obsahu úspešne napadli online databázy kódov, aby z nich ukradli kľúče API.

Následky krádeže kľúča API môžu byť drastické a môžu viesť k značným finančným stratám. A keďže niektoré kľúče API majú neobmedzenú platnosť, môžu ich útočníci po krádeži používať neobmedzene, až kým nebudú zrušené.

Osvedčené postupy pri používaní kľúčov API

Keďže kľúče API umožňujú prístup k citlivým údajom a sú zraniteľné, ich bezpečné používanie je mimoriadne dôležité. Pri používaní kľúčov API sa môžete v záujme zlepšenia celkovej bezpečnosti riadiť nasledujúcimi osvedčenými postupmi: 

  1. Ak je to možné, kľúče API často striedajte. Znamená to odstránenie aktuálneho kľúča API a vytvorenie nového. Viaceré systémy umožňujú jednoducho generovať a mazať kľúče API. Podobne ako niektoré systémy vyžadujú zmenu hesla každých 30 až 90 dní, mali by ste kľúče API striedať s podobnou frekvenciou (ak je to možné).

  2. Používajte zoznam povolených IP adries: Keď vytvoríte kľúč API, zostavte si zoznam IP adries oprávnených používať ho (zoznam povolených IP adries, označovaný aj ako IP whitelist). Môžete tiež určiť zoznam blokovaných IP adries (označovaný aj ako IP blacklist). Zabezpečíte tak, že ku kľúču API nebude možné získať prístup z nerozpoznanej IP adresy, a to ani v prípade jeho krádeže.

  3. Používajte viacero kľúčov API: Ak budete mať viacero kľúčov a rozdelíte medzi ne dostupné povolenia, zníži sa bezpečnostné riziko, pretože vaša bezpečnosť nebude závisieť od jedného kľúča s rozsiahlymi povoleniami. Pre každý kľúč tiež môžete nastaviť rôzne zoznamy povolených IP adries, čím sa vaše bezpečnostné riziko ešte viac zníži. 

  4. Uchovávajte kľúče API na bezpečnom mieste: Kľúče neuchovávajte na verejných miestach, vo verejných počítačoch ani v ich pôvodnom formáte obyčajného textu. Namiesto toho ich v záujme zvýšenia bezpečnosti uložte pomocou šifrovania alebo správcu tajných údajov a dávajte si pozor, aby ste ich omylom neodhalili. 

  5. Kľúče API nezdieľajte. Zdieľanie kľúča API je podobné zdieľaniu hesla. Druhej strane tým poskytnete rovnaké privilégiá na overenie a autorizáciu, ako máte vy. Ak dôjde k ich napadnutiu, váš kľúč API môže byť ukradnutý a použitý na preniknutie do vášho účtu. Kľúč API by sa mal používať iba medzi vami a systémom, ktorý ho vygeneroval.

Ak dôjde k napadnutiu vášho kľúča API, musíte ho najskôr deaktivovať, aby ste predišli ďalším škodám. Ak dôjde k akejkoľvek finančnej strate, zhotovte snímky obrazovky s kľúčovými informáciami súvisiacimi s incidentom, kontaktujte súvisiace subjekty a podajte oznámenie na políciu. Je to najlepší spôsob, ako zvýšiť svoju šancu na opätovné získanie stratených prostriedkov. 

Záverečné myšlienky

Kľúče API poskytujú základné funkcie overenia a autorizácie a používatelia musia svoje kľúče starostlivo spravovať a chrániť. Existuje mnoho vrstiev a aspektov zaisťujúcich bezpečné používanie kľúčov API. S kľúčom API by sa vo všeobecnosti malo zaobchádzať ako s heslom k účtu.

Prečítajte si tiež