Verification Code

Beginner

Code sent to a second device to ensure the identity of someone logging in to an account. Used for Two-Factor Authentication

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.