Ticker

Beginner

The trading 'symbol' or shortened name (typically in capital letters) that refer to a coin on a trading platform. For example: BNB

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.