Race attack

Intermediate

When two transactions are created with the same funds at the same time, with the intention of spending those funds twice.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.