Maker

Beginner

You become a “maker” when you place an order and it does not trade immediately, so your order stays in the order book and waits for someone else to fill/match with it later.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.