Maker

Beginner

You become a “maker” when you place an order and it does not trade immediately, so your order stays in the order book and waits for someone else to fill/match with it later.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.