Lightning Network

Intermediate

A second layer operating on top of a blockchain, enabling increased transaction speed among participating nodes. This is one proposed scaling solution.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.