Interoperability

Intermediate

A concept of allowing blockchains to be compatible with each other and build upon each other's features and use-cases.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.