Double Spending

Beginner

When a given amount of coins are spent more than once. Usually as a result of a race attack or a 51% attack.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.