Binance-ელი

„Binance-ელი“ არიქ ჱერმინი, რომელიáƒȘ აჩნიჹნავს პირებს, ვინáƒȘ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ არიან áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒœáƒ˜ ან წვლილი ლეაჄვთ Binance-იქ კრიპჱოვალუჱის ბირჟის áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონირებაჹი. ამ განმარჱების ავჱორია Binance-იქ აჩმასრულებელი áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜, ჩანგპენგ ჟაო (CZ). 

ჱერმინი „Binance-ელი“ მოიáƒȘავს Binance-იქ თანამჹრომლებს, რომლებიáƒȘ მუჹაობენ áƒžáƒšáƒáƒąáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ განვითარებაზე, მართვასა და გაჀართოებაზე. Binance angel-ები არიან მოჼალისეები, რომლებიáƒȘ ეწევიან Binance-იქ პოპულარიზაáƒȘიაქ თავიანთ რეგიონებჹი და წვლილი ლეაჄვთ Binance-იქ გლობალურ მისიაჹი. 

ჱერმინი „Binance-ელი“ ასევე აჩნიჹნავს საზოგადოებას, კერძოდ Binance-იქ áƒžáƒšáƒáƒąáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ მომჼმარებლებს, Binance-იქ ეკოსისჱემის კონჱრიბუჱორებს და Binance-იქ მისიის მჼარდამჭერებს. 

áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“, „Binance-ელი“ არიქ ყველა იქ პირი, ვინáƒȘ áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ Binance-ქ.

ვინ არის „Binance-ელი“ 

„Binance-ელის“ ძირითადი ჩირებულებებია: 

1. მომჼმარებელი უპირველეს ყოვლისა

„Binance-ელის“ პრიორიჱეჱია მომჼმარებლების მოთჼოვნების დაკმაყოჀილება მოსალოდნელზე მაჩალი áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒáƒ‘áƒ˜áƒ—. ეს მიდგომა ჩრმად áƒ€áƒ”áƒĄáƒ•áƒ’áƒáƒ“áƒ’áƒ›áƒŁáƒšáƒ˜áƒ Binance-იქ მისიასა და ოპერაáƒȘიებჹი.

2. პაჱიოსნება

„Binance-ელების“ áƒ„áƒ•áƒáƒ™áƒŁáƒ—áƒźáƒ”áƒ“áƒ˜áƒ გამჭვირვალობა, პაჱიოსნება და ეთიკური áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ურთიერთობები, რითიáƒȘ ისინი ზრდიან დეáƒȘენჱრალიზებული ეკონომიკის სანდოობას.

3. ინოვაáƒȘია 

áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, როგორáƒȘ კრიპჱო სივრáƒȘიქ პიონერისთვის, ინოვაáƒȘია ძირითადი ჩირებულებაა. „Binance-ელებს“ აჄვთ პიონერული სული, ისინი მუდამ áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ•áƒ˜áƒáƒœ საზჩვრების áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ—áƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒáƒ™áƒ”áƒœ და ინოვაáƒȘიისაკენ, მომჼმარებლისთვის და მთელი ეკოსისჱემისთვის სარგებლის მოჱანის მიზნით.

4. გუნდური მუჹაობა

ძალიან áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ ურთიერთპაჱივისáƒȘემითა და ურთიერთგაგებით მიჩწეული ერთობლივი áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒźáƒ›áƒ”áƒ•áƒ.

5. ვალდებულება

„Binance-ელებს“ აჄვთ ორგანიზაáƒȘიიქ მიზნების მიჩწევისა და საზოგადოების სამსაჼურჹი áƒ§áƒáƒ€áƒœáƒ˜áƒĄ ვალდებულება.

6. ინჱერესი

Binance-იქ გუნდი და საზოგადოება დაინჱერესებულია კრიპჱოვალუჱებით და áƒ‘áƒšáƒáƒ™áƒ©áƒ”áƒ˜áƒœáƒ˜áƒĄ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ˜áƒĄ პოჱენáƒȘიალით.

„Binance-ელად“ ყოჀნა ნიჹნავს ამ ჩირებულებების მჼარდაჭერას და დინამიური და პიონერული საზოგადოების წევრობას, რომელიáƒȘ áƒȘდილობს გააუმჯობესოს Binance-იქ ეკოსისჱემა და მთლიანი კრიპჱო áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ.

ასევე გაეáƒȘანით ქჹაჹიაქ: Binance-იქ გზამკვლევი დამწყებთათვის

პოსჱების გაზიარება
დაარეგისჱრირეთ ანგარიჹი
თჄვენი áƒȘოდნის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒáƒšáƒ˜ გამოსაყენებლად გაჼსენით Binance-იქ ანგარიჹი დჩესვე.