Quantum Computing

Advanced

Quantum computing works using particles that can be in superposition. These particles represent qubits instead of bits and can take the value of 1, 0 or both simultaneously.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.