Iceberg Order

Intermediate

A conditional order to buy or sell a large amount of assets in smaller predetermined quantities in order to conceal the total order quantity.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.