Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Advanced

An organization that is controlled by shareholders rather than a central authority.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.