Nhận tiền mã hóa miễn phí thông qua việc tìm hiểu kiến thức
Trau dồi kiến thức về blockchain, hoàn thành bài quiz và nhận tiền mã hóa miễn phí.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng đăng nhập để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện tham gia hoạt động này hay không.
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
Welcome to Crypto
This guide introduces you to a few critical concepts you need to kick-start your crypto journey on Binance. You may have a chance to earn crypto rewar…
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
A Beginner Guide to Binance Trading
This guide introduces you to the basic features of Binance, so you can start your crypto trading journey right away. You may have a chance to earn cry…
Nhận 600 REEF
Reef (REEF) Là Gì?
Reef là một blockchain lớp 1 chuyên về DeFi, NFT và game. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận Bằng chứng cổ phần được đề cử (NPoS) để chọn các trình xác thực…
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
Threshold Network (T) Là Gì?
Threshold trao cho người dùng quyền sở hữu dữ liệu bằng cách cung cấp một bộ dịch vụ mật mã ngưỡng cho các ứng dụng web3, thông qua một mạng các node …
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
What Is Immutable X (IMX)?
Immutable X (IMX) is a layer-2 scaling solution for NFTs on Ethereum. It offers quick transaction confirmation and near-zero gas fees for minting and …
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
What Is Multichain (MULTI)?
Multichain is a cross-chain bridge where users mint pegged tokens or acquire native cryptocurrencies on other blockchains via liquidity pools.
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
What Is Tezos (XTZ)?
Tezos (XTZ) is a distributed ledger designed to run smart contracts with an on-chain governance model for upgrading the blockchain without hard forks.
What Is Alpine F1® Team Fan Token (ALPINE)?
Ongoing Event - Learn & Earn with Esteban Ocon from BWT Alpine F1® Team.
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
What Is WOO Network (WOO)?
WOO Network is a liquidity network that connects crypto exchanges, traders, and DeFi platforms. Its utility token WOO can be used in governance, staki…
Đã đổi tất cả phần thưởng, chờ đón phần thưởng tiếp theo nhé!
What Is Harmony (ONE)?
Harmony (ONE) is an Effective Proof of Stake blockchain that uses sharding to increase throughput without sacrificing decentralization and security.