Web 1.0

Intermediate

The initial iteration of the web, when data was primarily read-only pages connected with hyperlinks. Also known as 'read-only' web.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.