Taker

Beginner

The 'taker' is someone who decides to place an order that is instantly matched with an existing order on the order book.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.