Absolute Advantage

Intermediate

An economics concept in which one party has a direct advantage in efficiency in producing/providing a specific good or service over another party.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.