Tìm hiểu kiến thức và kiếm tiền
What Is Kyber Network (KNC)?
Kyber Network is the team behind KyberSwap, a decentralized exchange aggregator and liquidity platform that aims to give the best rates across multiple chains.

Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động có rủi ro thị trường rất cao. Hãy giao dịch một cách cẩn trọng. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tổn thất giao dịch của mình. Binance nỗ lực hợp tác với các dự án chất lượng cao nhưng không nên được coi là lời khuyên tài chính. Vui lòng tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.