Đào tiền

Người mới
Đào là quá trình thu thập, xác minh và ghi lại các giao dịch tiền mã hoá vào một sổ cái kỹ thuật số được gọi là blockchain. Công việc do thợ đào thực hiện là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới và cũng chịu trách nhiệm bổ sung các đồng coin mới vào hệ thống.
Trong hệ thống ngân hàng truyền thống, tiền pháp định được in và phân phối bởi các tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ - nhưng đối với hầu hết các loại tiền mã hóa, việc phát hành đồng coin không nằm trong tay các thực thể tập trung. Thay vào đó, các đơn vị tiền mã hóa mới được tạo thông qua quá trình đào, tuân theo một bộ quy tắc được xác định trước do giao thức cơ bản thiết lập. Giao thức này xác định các quy tắc chính, còn cái gọi là thuật toán đồng thuận sẽ phác thảo cách các quy tắc này được tuân theo (ví dụ: trong quá trình xác thực giao dịch).
Lấy Bitcoin làm ví dụ, những người tham gia vào quá trình đào được gọi là các node đào (hoặc thường được hiểu là thợ đào) và họ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo mật của mạng lưới blockchain. Công việc của một thợ đào là thu thập các giao dịch chưa được xác nhận từ bể bộ nhớ (memory pool) rồi sắp xếp thành một block ứng cử viên mà họ sẽ cố gắng xác thực.
Khi tạo block ứng cử viên, thợ đào sẽ gộp một giao dịch mà trong đó họ gửi phần thưởng khối cho chính họ. Giao dịch này được gọi là giao dịch coinbase và thường là giao dịch đầu tiên được ghi lại trong một block.
Sau khi danh sách các giao dịch chưa được xác nhận hình thành, mỗi giao dịch được băm và dữ liệu đầu ra được sắp xếp thành các cặp. Các cặp này sau đó được băm, tạo ra các kết quả đầu ra mới cũng được sắp xếp thành các cặp và được băm lại một lần nữa. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi một chuỗi băm duy nhất được tạo ra, được gọi là chuỗi băm gốc hoặc gốc cây Merkle .
Chuỗi băm gốc sau đó được kết hợp với chuỗi băm của block đã được xác nhận trước đó, cùng với một số giả ngẫu nhiên được gọi là nonce (cộng với một vài tham số khác). Các phần tử này sau đó được băm, tạo ra hàm băm block cho block ứng cử viên đó.

Tuy nhiên, thợ đào này sẽ chỉ thành công nếu kết quả đầu ra (băm block) cho block ứng cử viên của họ thấp hơn giá trị được xác định trước (mục tiêu). Do đó, quá trình này dựa trên quy trình thử nghiệm tìm lỗi và họ cần thực hiện nhiều hàm băm với các nonce khác nhau để tìm ra kết quả hợp lệ. Thợ đào đầu tiên tìm thấy hàm băm hợp lệ sẽ xác thực block ứng cử viên của họ và nhận phần thưởng khối. Toàn bộ quá trình mất trung bình mười phút.

Sau khi được xác thực, một block sẽ được thêm vào blockchain và những thợ đào bắt đầu làm việc trên block tiếp theo. Chức năng của chuỗi băm hợp lệ do thợ đào tạo ra là làm bằng chứng cho nỗ lực của thợ đào và đây là lý do tại sao thuật toán đồng thuận Bitcoin được gọi là Bằng chứng xử lý (PoW) . Mỗi khối đã xác nhận có một chuỗi băm khối duy nhất với tác dụng như một mã định danh.
Phần thưởng khối này do giao thức Bitcoin xác định và giảm sau mỗi 210.000 block (khoảng bốn năm). Ban đầu, phần thưởng khối là 50 BTC còn hiện tại là 6,25 BTC.