ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)
สารบัญ
เส้นแนวโน้มคืออะไร?
วิธีการใช้เส้นแนวโน้ม
การวาดเส้นแนวโน้มที่ถูกต้อง
การตั้งค่าสเกล
ข้อคิดปิดท้าย
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)
หน้าหลักบทความ
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)

มือใหม่
Published Sep 9, 2019Updated Apr 22, 2021
5m

เส้นแนวโน้มคืออะไร?

ในบริบทของตลาดการเงิน เส้นแนวโน้มคือเส้นทแยงมุมที่วาดบนแผนภูมิ เส้นเหล่านี้จะเชื่อมต่อจุดข้อมูลต่างๆ ทำให้นักวิเคราะห์แผนภูมิและนักเทรดเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาและระบุแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้น เส้นแนวโน้มนี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) 
เครื่องมือนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในตลาดหลักทรัพย์ สกุลเงิน Fiat, อนุพันธ์ และคริปโทเคอร์เรนซี โดยรวมแล้ว เส้นแนวโน้มทำงานในลักษณะเดียวกับแนวรับและแนวต้าน แต่เกิดจากเส้นแนวทแยง แทนที่จะเป็นแนวนอน ทำให้มีความชันเป็นบวกหรือลบ โดยทั่วไป ยิงความชันของเส้นมากเท่าไหร่ แนวโน้มก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น

เราสามารถแบ่งเส้นแนวโน้มได้เป็นสองประเภทหลักๆ ซึ่งได้แก่ เพิ่มสูงขึ้น (เส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือ Uptrend) และลดต่ำลง (เส้นแนวโน้มขาลงหรือ Downtrend) ตามชื่อที่บอก เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะลากจากจุดที่ต่ำกว่าในแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่สูงกว่า โดยเชื่อมต่อจุดที่ต่ำสองจุดหรือมากกว่าดังที่แสดงในภาพตัวอย่างด้านล่างในทางตรงกันข้าม เส้นแนวโน้มขาลงจะลากจากตำแหน่งที่สูงกว่าไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าในแผนภูมิ และเชื่อมต่อจุดที่สูงสองจุดหรือมากกว่าโดยสรุปแล้ว ความแตกต่างระหว่างเส้นสองประเภทนี้คือการเลือกจุดที่ใช้ลาก ในแนวโน้มขาขึ้น จะมีการลากเส้นโดยใช้จุดที่ต่ำที่สุดในแผนภูมิ (ส่วนล่างของแท่งเทียนเป็นจุดที่สูงกว่าด้านล่าง) ในทางตรงข้าม เส้นแนวโน้มขาลงจะใช้ค่าสูงสุด (ส่วนบนของแท่งเทียนเป็นจุดที่ต่ำกว่าด้านบน)


วิธีการใช้เส้นแนวโน้ม

เป็นไปตามจุดสูงและต่ำของแผนภูมิ เส้นแนวโน้มจะชี้จุดที่ราคาไม่เป็นไปตามแนวโน้มหลัก ทดสอบ และกลับเข้าสู่แนวโน้มนั้น สามารถปรับใช้เส้นเพื่อทดสอบและคาดการณ์ระดับในอนาคตได้ ตราบได้ที่เส้นแนวโน้มไม่ขาด จะถือว่ามีค่าถูกต้อง

แม้ว่าจะสามารถใช้เส้นแนวโน้มได้กับแผนภูมิข้อมูลหลายประเภท เส้นแนวโน้มเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้ แน่นอนว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นชี้ให้เห็นถึงพลังการซื้อที่เพิ่มขึ้น (อุปสงค์สูงกว่าอุปทาน) เส้นแนวโน้มขาลงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม (อุปทานสูงกว่าอุปสงค์) และสัมพันธ์กับราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปริมาณการซื้อขายร่วมด้วยในการวิเคราะห์ลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายลดลงหรือมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกัน กรณีนี้อาจให้ภาพที่ไม่ถูกต้องว่าความต้องการเพิ่มขึ้น

ตามที่กล่าวไปแล้ว เส้นแนวโน้มใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน ซึ่งถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นแนวโน้มขาขึ้นแสดงแนวรับที่ถ้าต่ำกว่าระดับนี้ราคาไม่น่าจะตก ในทางตรงข้าม เส้นแนวโน้มขาลงแสดงให้เห็นถึงแนวต้านซึ่งถ้าสูงกว่านี้ราคาไม่น่าจะเพิ่ม

กล่าวคือ จะพิจารณาว่าแนวโน้มตลาดไม่สามารถเชื่อถือได้เมื่อมีการทะลุระดับแนวรับและแนวต้าน ไม่ว่าจะเป็นลดต่ำลง (สำหรับเส้นแนวโน้มขาขึ้น) หรือการเพิ่มขึ้น (สำหรับเส้นแนวโน้มขาลง) ในหลายๆ กรณี เมื่อระดับที่สำคัญเหล่านี้ไม่สามารถคงค่าตามแนวโน้มได้ แนวโน้มของตลาดมักจะเปลี่ยนทิศทาง

ถึงอย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่ขึ้นกับผู้วิเคราะห์ แต่ละคนอาจมีวิธีการในการวาดเส้นแนวโน้มที่ต่างกันไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น อาจเป็นสิ่งดีหากใช้เทคนิค TA หลายๆ แบบร่วมกัน รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยง


การวาดเส้นแนวโน้มที่ถูกต้อง

ตามจริงแล้ว เส้นแนวโน้มสามารถเชื่อมจุดสองจุดใดๆ บนแผนภูมิได้ แต่นักวิเคราะห์แผนภูมิเห็นพ้องกันว่าการใช้สามจุดหรือมากกว่าทำให้เส้นแนวโน้มมีความถูกต้อง ในบางกรณี สองจุดแรกสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ และจุดที่สาม (ขยายไปในอนาคต) สามารถใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องได้

ดังนั้น เมื่อราคาสัมผัสเส้นแนวโน้มสามครั้งหรือมากกว่าโดยไม่ข้ามผ่าน จะสามารถพิจารณาว่าแนวโน้มนั้นถูกต้องได้ การทดสอบเส้นแนวโน้มหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนั้นไม่ใช่เพียงความบังเอิญที่เกิดจากการแปรผันขึ้นลงของราคา


การตั้งค่าสเกล

นอกเหนือจากการเลือกจุดให้เพียงพอเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มที่เชื่อถือได้แล้ว การพิจารณาการวางค่าให้เหมาะสมขณะวาดก็มีความสำคัญเช่นกัน หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการวางค่าแผนภูมิคือการวางค่าสเกล

ในแผนภูมิการเงิน สเกลเกี่ยวข้องกับลักษณะการแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา สองสเกลที่ได้รับความนิยมคือสเกลทางคณิตศาสตร์และกึ่งลอการิทึม (Semi-Log) ในแผนภูมิคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกแบบเท่ากันในรูปราคาที่เพิ่มหรือลดลงบนแกน Y ส่วน Semi-Log จะแสดงแบบแปรผันในรูปเปอร์เซ็นต์ 

ตัวอย่างเช่น ราคาที่เปลี่ยนจาก $5 เป็น $10 จะมีระยะเดียวกันบนแผนภูมิทางคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงจาก $120 เป็น $125 แต่ในแผนภูมิ Semi-Log การเพิ่ม 100% ($5 เป็น $10) จะกินสัดส่วนในแผนภูมิมากกว่าเมื่อเทีนบกับการเพิ่ม 4% ของการเปลี่ยนแปลง $120 เป็น $125

การพิจารณาการตั้งค่าแกนมีความสำคัญเมื่อวาดเส้นแนวโน้ม แผนภูมิแต่ละประเภทอาจก่อให้เกิดระดับความสูง-ตำ่ที่แตกต่างกัน และเกิดเส้นแนวโน้มที่ต่างกันไปด้วย


ข้อคิดปิดท้าย

แม้ว่าเส้นแนวโน้มจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน ตัวเลือกเกี่ยวกับจุดที่ใช้ลากเส้นแนวโน้มจะส่งผลต่อระดับความถูกต้องในการแสดงถึงแนวโน้มจริง ทำให้การใช้เส้นแนวโน้มขึ้นกับผู้ใช้ในระดับหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์แผนภูมิบางคนลากเส้นจากส่วนแท่งของเทียน โดยไม่สนใจไส้เทียน ขณะที่บางคนเลือกลากเส้นตามจุดสูงและต่ำของไส้เทียน 
ดังนั้น การใช้เส้นแนวโน้มร่วมกับเครื่องมือแผนภูมิและตัวชี้วัดอื่นๆ จึงมีความสำคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการใช้ตัวชี้วัด TA อื่นๆ ซึ่งรวมถึง Ichimoku CloudsBollinger Bands (BB)MACDStochastic RSIRSI และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่