Hva er styringstokener?
Innholdsfortegnelse
TL;DR
Innledning
Hvordan fungerer styringstokener? 
Fordeler og ulemper med styringstokener
Hva er det neste for styringstokener? 
Avsluttende tanker
Hva er styringstokener?
Hjem
Artikler
Hva er styringstokener?

Hva er styringstokener?

Nybegynner
Publisert Jun 13, 2022Oppdatert Sep 29, 2022
5m

TL;DR

Styringstokener gir innehaverne rett til å stemme i saker som har med utviklingen og driften av et blokkjedeprosjekt å gjøre. Det er en metode som gjør at prosjekter kan distribuere beslutningsmakt til fellesskapene sine. Denne desentraliserte styringsmodellen bidrar til å samkjøre interessene til tokenholderne med prosjektets interesser.


Innledning

Mange tradisjonelle selskaper har et styre eller en liten styringsgruppe, noe som kan kategoriseres som sentral styring. Gjennomsnittlig størrelse på styret i de største selskapene er rundt 10 personer. De har enorm makt over hvordan selskapet drives. Styret kan nominere eller sparke direktører, bestemme hvilke prosjekter de skal investere i, og definere selskapets strategi.

Styringstokener representerer en annen måte å styre organisasjoner på. Det er vanlig for desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) og desentralisert finans (DeFi), og modellen som styringstokener representerer, tilbyr en mer rettferdig, desentralisert og transparent styringsmetode. I de fleste tilfeller gir ett token én stemme. Disse tokenene er designet for å knytte fellesskapene sammen, slik at blokkjedeprosjektet kan utvikle seg på en sunn måte.


Hvordan fungerer styringstokener? 

Styringstokener er kjernemetoden for å realisere desentralisert styring i prosjekter innen DAO, DeFi og desentraliserte applikasjoner (DApps). De blir ofte tildelt aktive brukere for lojalitet og bidrag til fellesskapet. På sin side stemmer tokenholdere i viktige saker for å sikre at prosjektene har en robust utvikling. Vanligvis skjer stemmegivningen via smarte kontrakter, og i så fall blir resultatene automatisk implementert.

Et av de tidligste styringstokenene ble utstedt av MakerDAO, en Ethereum-basert DAO som støtter DAI, en kryptosikret stablecoin. Maker-protokollen styres av holderne av styringstokenet som kalles MKR. Ett MKR-token tilsvarer én stemme, og løsningen med flest stemmer tas i bruk. Tokenholderne stemmer på en rekke saker, for eksempel å utnevne teammedlemmer, justere gebyrene og vedta nye regler. Målet er å sikre at MakerDaos stablecoin er stabil, åpen og effektiv.

Et annet eksempel er Compound, en DeFi-protokoll som lar brukerne låne ut og låne kryptovaluta. Den utsteder et styringstoken som kalles COMP, og som lar brukerfellesskapet stemme på viktige avgjørelser. Tokenene tildeles i forhold til brukernes aktivitet på kjeden. Med andre ord: Jo mer du låner ut og låner på Compound, jo flere COMP-tokener får du. 

I likhet med MakerDAO, tilsvarer ett COMP-token én stemme. Brukerne kan også delegere tokener til andre for at de skal stemme på vegne av dem. Det er verdt å merke seg at Compound ga fra seg kontrollen over nettverkets adminnøkkel i 2020. Det betyr at prosjektet fra da av ble fullstendig styrt av tokenholderne uten noen alternative styringsmetoder.

Andre styringstokener det er verdt å merke seg, inkluderer de som er utstedt av de desentraliserte børsene Uniswap og PancakeSwap, DeFi-utlånsplattformen Aave, Web3 NFT-fellesskapet ApeCoin DAO og den virtuelle verden-plattformen Decentraland

Hvert prosjekt har forskjellige regler for hvordan styringstokenene fungerer. Tokener distribueres til aktørene – deriblant grunnleggerteamet, investorer og brukere, i henhold til forskjellige beregningsmodeller. Noen styringstokener stemmer bare på et bestemt sett med styringsspørsmål, mens andre stemmer på det aller meste. Noen styringstokener kan gi økonomisk utbytte, mens andre ikke gjør det.  


Fordeler og ulemper med styringstokener

Styringstokener har noen store fordeler. De kan eliminere interessekonflikten som ofte er til stede i sentralisert styring. Desentralisert styring som gjøres mulig med styringstokenerer, overfører denne ledermakten til et bredt fellesskap av aktører og samkjører brukernes og organisasjonens interesser.

En annen fordel med styringstokener er muligheten til å bygge aktive, samarbeidsorienterte og nære fellesskap. Hver tokenholder oppmuntres til å stemme og forbedre prosjektet. Fordi ett token som regel tilsvarer én stemme, kan det legge grunnlaget for mer rettferdig beslutningstaking. Hver tokenholder kan legge frem et forslag som skal stemmes over. Detaljene for hver stemme er åpne slik at alle kan se dem, noe som reduserer sjansen for juks.

Den største utfordringen med styringstokener er det såkalte "hval"-problemet. Hvaler er personer som har en stor prosentandel av en viss krypto. Hvis de største hvalene i et kryptoprosjekt har en betydelig del av totalforsyningen av styringstokenet, kan de vippe stemmeresultatet i sin favør. Prosjektene må sørge for at tokeneierskapet er virkelig desentralisert og jevnt fordelt.

Men selv om styringstokener fordeles rettferdig og bredt, er dette ingen garanti for at flertallsbeslutningene alltid er til beste for prosjektet. Valgsystemer der én-person har én-stemme, har en lang historie, og de har blandede resultater. Det har vært tilfeller der holderne av styringstokener stemmer til beste for grunnleggerteamene og store investorer på bekostning av det bredere fellesskapet.

 

Hva er det neste for styringstokener? 

Styringstokener er en innovasjon som kommer fra kryptorommet, og som kan finne veien til bredere bruk i flere sektorer. Web3-bevegelsen er et sted hvor styringstokener kan bidra til å bygge et desentralisert internett. Etter hvert som DeFi og DAO øker, kan andre bransjer, deriblant gaming, ta i bruk denne styringsmodellen.

Styringstokener fortsetter å utvikle seg for å løse problemer etter hvert som de dukker opp. Det kan komme nye mekanismer for å håndtere "hval"-problemet eller andre måter å forbedre stemmeprosessen på. Det kan også dukke opp nye metoder for å delegere stemmer. Dette rommet kommer sannsynligvis til å bli mer komplekst, og nye innovasjoner fortsetter å oppstå. 

En annen viktig faktor som påvirker fremtiden til styringstokener, er potensielle lovmessige endringer. Noen stater kan velge å definere disse tokenene som verdipapirer. Da kan de bli underlagt strenge regler, noe som ville påvirke bruken av dem. 


Avsluttende tanker

Styrkingstokener er fortsatt i et tidlig utviklingsstadium. De har lagt grunnlaget for den robuste veksten i mange DeFi- og DAO-prosjekter. Med stemmerett til å bestemme prosjektenes styring er slike tokener hjørnesteinen i desentralisering. 

Prinsippet om at ett token gir én stemme, setter brukerne og fellesskapet i sentrum så lenge tokenene er relativt likt fordelt mellom medlemmene i fellesskapet. Styringstokener har potensial for fremtidig vekst. Brukereide nettverk, Web3-prosjekter og spill kan ta i bruk styringstokener for å bygge mer levende desentraliserte økosystemer.