Wyckoff-metoden forklart
Innholdsfortegnelse
Hva er Wyckoff-metoden?
De tre Wyckoff-lovene
Composite Man
Wyckoffs skjema
Fungerer Wyckoff-metoden?
Wyckoffs femtrinns tilnærming
Avsluttende tanker
Wyckoff-metoden forklart
Hjem
Artikler
Wyckoff-metoden forklart

Wyckoff-metoden forklart

Avansert
Publisert Oct 21, 2019Oppdatert Oct 4, 2022
11m

Hva er Wyckoff-metoden?

Wyckoff-metoden ble utviklet av Richard Wyckoff på begynnelsen av 1930-tallet. Den består av flere prinsipper og strategier som opprinnelig ble designet for handlere og investorer. Wyckoff viet en stor del av livet sitt til undervisning, og arbeidet hans har påvirket mye av den moderne tekniske analysen (TA). Den opprinnelige Wyckoff-metoden dreide seg først og fremst om aksjer, men den brukes nå på alle slags finansmarkeder.

Mye av Wyckoffs arbeid var inspirert av handelsmetodene til andre vellykkede handlere (spesielt Jesse L. Livermore). I dag har Wyckoff like høy status som andre nøkkelpersoner, deriblant Charles H. Dow og Ralph N. Elliott.

Wyckoff gjennomførte omfattende forskning, noe som førte til flere teorier og handelsteknikker. Denne artikkelen inneholder en oversikt over arbeidet hans. Innholdet inkluderer:

  • Tre grunnleggende lover

  • Composite Man-konseptet

  • En metodikk for å analysere diagrammer (Wyckoffs skjema)

  • En fem-trinns tilnærming til markedet.

Wyckoff utviklet også spesifikke kjøps- og salgstester og en unik diagrammetode basert på Point and Figure (P&F / punkt og figur)-diagrammer. Testene hjelper handlere med å finne bedre innganger, og P&F-metoden brukes til å definere handelsmål. Men denne artikkelen går ikke grundigere inn i disse to emnene.

 

De tre Wyckoff-lovene

Loven om tilbud og etterspørsel

Den første loven sier at prisene stiger når etterspørselen er høyere enn tilbudet, og den synker når det motsatte er tilfellet. Dette er et av de mest grunnleggende prinsippene for finansmarkeder, og det er absolutt ikke eksklusivt for Wyckoffs arbeid. Vi kan fremstille den første loven med tre enkle ligninger:

  • Etterspørsel > Tilbud = Prisstigning

  • Etterspørsel < Tilbud = Prisfall

  • Etterspørsel = Tilbud = Ingen særlig prisendring (lav volatilitet)

Med andre ord antyder den første Wyckoff-loven at større etterspørsel enn tilbud fører til at prisene går opp, fordi det er flere som kjøper enn som selger. Men i en situasjon der det er mer salg enn kjøp, er tilbudet høyere enn etterspørselen, noe som får prisen til å falle.

Mange investorer som følger Wyckoff-metoden, sammenligner prishandling og volumstolper for å få en bedre visuell fremstilling av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Dette gir ofte innsikt i de neste markedsbevegelsene.

Loven om årsak og virkning

Den andre loven sier at forskjellene mellom tilbud og etterspørsel ikke er tilfeldige. Isteden kommer de etter perioder med forberedelser, som følge av spesifikke hendelser. I Wyckoffs termer fører en periode med akkumulering (årsak) etter hvert til en oppadgående trend (virkning). På den annen side fører en periode med distribusjon (årsak) etter hvert til en nedadgående trend (virkning). 

Wyckoff brukte en unik diagramteknikk for å estimere potensielle virkninger av en årsak. Med andre ord laget han metoder for å definere handelsmål basert på periodene med akkumulering og distribusjon. På den måten kunne han estimere varigheten av en markedstrend etter brudd fra en konsolideringssone eller et handelsområde (TR / trading range).

Loven om innsats kontra resultat

Den tredje Wyckoff-loven sier at endringene i prisen på et aktivum er et resultat av en innsats, som blir representert ved handelsvolumet. Hvis prishandlingen er i harmoni med volumet, er det en god mulighet for at trenden fortsetter. Men hvis volumet og prisen avviker mye, kommer markedstrenden sannsynligvis til å stoppe opp eller endre retning.

Tenk deg for eksempel at Bitcoin-markedet begynner å konsolidere seg med et veldig høyt volum etter en lang bear-trend. Det høye volumet tyder på en stor innsats, men sidebevegelsen (lav volatilitet) tyder på et lite resultat. Så det er mange Bitcoin-transaksjoner frem og tilbake, men det er ikke et betydelig prisfall. En slik situasjon kan tyde på at nedtrenden snart er over, og at en reversering nærmer seg.


Composite Man

Wyckoff kom opp med ideen om Composite Man (eller Composite Operator; norsk: komposittmannen / den sammensatte mannen) som et tankeeksperiment for å gi markedet en identitet. Han foreslo at investorer og handlere skulle studere aksjemarkedet som om det var én enkelt enhet som kontrollerte det. Det vil gjøre det lettere for dem å følge markedstrendene.

Composite Man representerer først og fremst de største aktørene (markedspleierne), deriblant rike individer og institusjonelle investorer. Denne mannen gjør alltid alt av egeninteresse for å sikre at han kan kjøpe til lav pris og selge til høy pris. 

Oppførselen til Composite Man er motsatt av flertallet av småinvestorer, som Wyckoff observerte at ofte tapte penger. Men ifølge Wyckoff bruker Composite Man en ganske forutsigbar strategi, noe investorer kan lære av.

La oss bruke Composite Man-konseptet for å illustrere en forenklet markedssyklus. Denne syklusen består av fire hovedfaser: akkumulering, opptrend, distribusjon og nedtrend.


Akkumulering

Composite Man akkumulerer aktiva før de fleste investorer. Denne fasen preges vanligvis av en sideveis bevegelse. Akkumuleringen gjøres gradvis slik at prisen ikke endrer seg så mye.

Opptrend

Når Composite Man har nok aksjer og salgskreftene er brukt opp, begynner han å presse markedet opp. Naturligvis tiltrekker denne nye trenden seg flere investorer, noe som får etterspørselen til å øke.

Det er verdt å merke seg at det kan være flere faser med akkumulering i en opptrend. Vi kan kalle dem "reakkumuleringsfaser", der den større trenden stopper og konsoliderer en stund, før den fortsetter bevegelsen oppover.

Etter hvert som markedet beveger seg oppover, oppmuntrer dette andre investorer til å kjøpe. Etter hvert blir til og med folk generelt begeistret nok til å engasjere seg. På dette tidspunktet er etterspørselen mye høyere enn tilbudet.

Distribusjon

Deretter begynner Composite Man å distribuere beholdningen sin. Han selger sine lønnsomme posisjoner til de som kommer sent inn i markedet. Vanligvis er distribusjonsfasen preget av en sidelengs bevegelse som absorberer etterspørselen frem til den avtar.

Nedtrend

Like etter distribusjonsfasen begynner markedet å gå nedover igjen. Med andre ord: Etter at Composite Man er ferdig med å selge en god del av aksjene sine, begynner han å presse markedet ned. Til slutt blir tilbudet mye høyere enn etterspørselen, og nedtrenden etableres.

I likhet med opptrenden kan nedtrenden også ha faser med redistribusjon. Dette er rett og slett kortsiktig konsolidering mellom store prisfall. De kan også inkludere "Dead Cat Bounce" (hopp fra død katt) eller såkalte "bull traps" (oksefeller), der noen kjøpere blir fanget i håp om en trendreversering som ikke skjer. Når bear-trenden til slutt er over, begynner en ny akkumuleringsfase.


Wyckoffs skjema

Akkumulerings- og distribusjonsskjemaene er sannsynligvis den mest populære delen av Wyckoffs arbeid – i hvert fall innenfor kryptofellesskapet. Disse modellene analyserer akkumulerings- og distribusjonsfasene i mindre seksjoner. Seksjonene blir delt inn i fem faser (A til E) sammen med flere Wyckoff-hendelser, som beskrives kort nedenfor.


Akkumuleringsdiagram

Wyckoff-metodens akkumuleringsskjema

Fase A

Salgskreftene avtar, og nedtrenden begynner å avta. Denne fasen preges vanligvis av en økning i handelsvolumet. Preliminary Support (PS / preliminær støtte) antyder at det dukker opp noen kjøpere, men at det fortsatt ikke er nok til å stoppe nedgangen.

Selling Climax (SC / salgsklimakset) oppstår fra en intens salgsaktivitet når investorene kapitulerer. På dette punktet er det ofte høy volatilitet, og panikksalget skaper store candlestick-mønstre og lange veker. Det sterke fallet går raskt tilbake til et hopp eller en Automatic Rally (AR / automatisk oppgang), ettersom det overdrevne tilbudet absorberes av kjøperne. Generelt blir handelsområdet for et akkumuleringsdiagram definert av avstanden mellom SC-lav og AR-høy.

Som navnet antyder, skjer den sekundære testen (ST / Secondary Test) når markedet faller nær SC-regionen, noe som tester om nedtrenden virkelig er over eller ikke. På dette tidspunktet har handelsvolumet og markedsvolatiliteten en tendens til å være lavere. ST gir ofte et høyere lavpunkt i forhold til SC, men det er ikke alltid tilfellet.

Fase B

Basert på Wyckoffs lov om årsak og virkning, kan fase B ses på som årsaken som fører til en virkning.

Fase B er i bunn og grunn konsolideringsstadiet, der Composite Man akkumulerer det høyeste antallet aktiva. På dette stadiet har markedet en tendens til å teste både motstands- og støtte-nivåer innenfor handelsområdet.

Det kan være mange sekundære tester (ST) i løpet av fase B. I noen tilfeller kan de gi høyere høyder (bull-feller) og lavere lavnivåer (bear-traps) i forhold til SC og AR i fase A.

Fase C

En typisk akkumuleringsfase C inneholder det som kalles en "Spring". Det fungerer ofte som siste bear-felle før markedet begynner med høyere lavnivåer. I fase C sørger Composite Man for at det er lite tilbud igjen i markedet, dvs. at de som skulle selge, allerede har gjort det.

En Spring bryter ofte støttenivåene for å trekke ut handlere og villede investorer. Vi kan beskrive det som et siste forsøk på å kjøpe aksjer til en lavere pris før opptrenden starter. En bear-trap får småinvestorene til å gi opp beholdningene sine. 

Men i noen tilfeller klarer støttenivåene å holde seg, og det inntreffer rett og slett ikke en Spring. Med andre ord kan det finnes akkumuleringsskjemaer som presenterer alle andre elementer, men ikke Spring. Likevel fortsetter det samlede skjemaet å være gyldig.

Fase D

Fase D representerer overgangen mellom årsak og virkning. Den står mellom akkumuleringssonen (fase C) og bruddet fra handelsområdet (fase E). 

Vanligvis er det en stor økning i handelsvolum og volatilitet i Fase D. Det har som regel en Last Point Support (LPS / siste punkt-støtte), som gir et høyere lavpunkt før markedet beveger seg høyere. LPS går ofte forut for et brudd fra motstandsnivåene, som igjen gir høyere høyder. Dette indikerer Signs of Strength (SOS / tegn på styrke), ettersom tidligere motstand da blir ny støtte.

Til tross for den litt forvirrende terminologien kan det finnes mer enn én LPS under fase D. De har ofte økt handelsvolum mens de nye støttelinjene testes. I noen tilfeller kan prisen skape en liten konsolideringssone før den effektivt bryter det større handelsområdet og beveger seg til fase E.

Fase E

Fase E er den siste fasen av et akkumuleringsskjema. Det preges av et tydelig brudd fra handelsområdet som er forårsaket av økt etterspørsel i markedet. Det er da handelsområdet effektivt brytes, og opptrenden starter.


Distribusjonsskjema

Egentlig fungerer distribusjonsskjemaet på motsatt måte av akkumuleringen, men med litt annen terminologi.


Wyckoff-metodens distribusjonsskjema


Fase A

Den første fasen skjer når en etablert opptrend begynner å avta på grunn av synkende etterspørsel. Preliminary Supply (PSY / preliminært tilbud) antyder at salgskreftene dukker opp, men fortsatt ikke er sterke nok til å stoppe den oppadgående bevegelsen. Buying Climax (BC / kjøpsklimakset) oppstår deretter på grunn av intens kjøpsaktivitet. Dette er vanligvis forårsaket av at uerfarne handlere foretar emosjonelle kjøp. 

Deretter forårsaker den sterke oppgangen en automatisk reaksjon (AR), ettersom den overdrevne etterspørselen absorberes av markedspleierne. Med andre ord begynner Composite Man å distribuere beholdningen sin til de sene kjøperne. Sekundærtesten (ST / Secondary Test) oppstår når markedet går tilbake til BC-regionen igjen, og da oppstår ofte en lavere høy.

Fase B

Fase B i en distribusjon fungerer som konsolideringssonen (årsak) som går forut for en nedadgående trend (virkning). I denne fasen selger Composite Man gradvis sine aktiva, noe som absorberer og svekker etterspørselen i markedet. 

Vanligvis testes de øvre og nedre båndene i handelsområdet flere ganger, noe som kan inkludere kortsiktige bear- og bull-feller. Noen ganger beveger markedet seg over motstandsnivået som lages av BC, noe som resulterer i en ST som også kan kalles en Upthrust (UT / forkastning).

Fase C

I noen tilfeller presenterer markedet en siste bull-felle etter konsolideringsperioden. Den kalles UTAD eller Upthrust After Distribution (forkastning etter distribusjon). Det er egentlig det motsatte av en akkumulerings-Spring.

Fase D

Fase D av en distribusjon er stort sett et speilbilde av akkumuleringen. Den har vanligvis et Last Point of Supply (LPSY / siste punkt for etterspørsel) midt i området, noe som fører til et lavere høydepunkt. Fra dette punktet opprettes det nye LPSY-er – enten rundt eller under støttesonen. Et tydelig tegn på svakhet (SOW / Sign of Weakness) dukker opp når markedet bryter under støttelinjene.

Fase E

Den siste fasen av en distribusjon markerer begynnelsen på en nedadgående trend, med et tydelig brudd under handelsområdet, forårsaket av en sterk dominans av tilbud i forhold til etterspørsel.


Fungerer Wyckoff-metoden?

Naturligvis følger ikke markedet alltid disse modellene helt nøyaktig. I praksis kan akkumulerings- og distribusjonsskjemaet oppstå på forskjellige måter. For eksempel kan noen situasjoner oppleve at fase B varer mye lenger enn forventet. Ellers kan Spring- og UTAD-testene være helt fraværende.

Likevel tilbyr Wyckoff-metoden et bredt spekter av pålitelige teknikker som er basert på de mange teoriene og prinsippene han utarbeidet. Arbeidet hans er absolutt verdifullt for tusenvis av investorer, handlere og analytikere over hele verden. For eksempel kan akkumulerings- og distribusjonsskjemaene være nyttige når du prøver å forstå de vanlige syklusene i finansmarkedene.


Wyckoffs femtrinns tilnærming

Wyckoff utviklet også en femtrinns tilnærming til markedet, som var basert på de mange prinsippene og teknikkene hans. Kort sagt kan denne tilnærmingen ses på som en måte å bruke læren hans i praksis.

Trinn 1: Finn ut hva trenden er.

Hva er dagens trend, og hvilken retning vil den sannsynligvis gå i? Hvordan er forholdet mellom tilbud og etterspørsel?

Trinn 2: Finn ut hva som er aktivumets styrke.

Hvor sterkt er aktivumet i forhold til markedet? Beveger de seg på lignende eller motsatt måte?

Trinn 3: Se etter aktiva med tilstrekkelig årsak.

Er det nok grunner til å gå inn i en posisjon? Er årsaken sterk nok til at den potensielle belønningen (virkningen) er verdt risikoen?

Trinn 4: Finn ut hvor sannsynlig det er med bevegelse.

Er dette aktivumet klar for bevegelse? Hvilken posisjon har det innenfor den større trenden? Hva tilsier prisen og volumet? Dette trinnet involverer ofte bruk av Wyckoffs kjøps- og salgstester.

Trinn 5: Gå inn på riktig tidspunkt.

Det siste trinnet handler om timing. Det innebærer vanligvis å analysere en aksje i forhold til markedet generelt.

For eksempel kan en handler sammenligne prishandlingen til en aksje i forhold til S&P 500-indeksen. Avhengig av posisjonen innenfor det enkelte Wyckoff-skjemaet kan en slik analyse gi innsikt i de neste bevegelsene til aktivumet. Etter hvert legger dette til rette for å få en god inngang.

Vær obs på at denne metoden fungerer bedre med aktiva som beveger seg sammen med markedet eller indeksen generelt. Men i kryptovalutamarkedene er denne korrelasjonen ikke alltid til stede.


Avsluttende tanker

Det har gått nesten hundre år siden Wyckoff-metoden ble til, men den blir fortsatt mye brukt. Det er så mye mer enn en TA-indikator, ettersom den omfatter mange prinsipper, teorier og handelsteknikker. 

Wyckoff-metoden hjelper i bunn og grunn investorer med å ta mer logiske beslutninger fremfor å handle ut fra følelser. Det omfattende arbeidet til Wyckoff gir handlere og investorer mange verktøy for å redusere risikoen og øke sjansene for å lykkes. Likevel finnes det ingen idiotsikker teknikk for investeringer. Man må alltid være oppmerksom på risikoene, spesielt i de veldig volatile kryptovalutamarkedene.