Wat is technische analyse?
Wat is technische analyse?
StartpaginaArtikelen

Wat is technische analyse?

Beginner
6mo ago
6m

Technische analyse (TA), vaak aangeduid als charting, is een analysemethode die gericht is op het voorspellen van toekomstig marktgedrag aan de hand van eerdere prijsontwikkelingen en volumegegevens. De TA-benadering wordt uitgebreid toegepast op aandelen en andere activa in traditionele financiële markten, maar is ook een integraal onderdeel van de handel in digitale valuta.

In tegenstelling tot fundamentele analyse (FA), waarbij meerdere factoren rond de prijs van een activum in overweging worden genomen, is TA strikt gericht op historische koersbewegingen. Om die reden wordt het gebruikt als een instrument om de prijsschommelingen en volumegegevens van een activum te onderzoeken. Veel handelaren gebruiken technische analyse om trends en gunstige handelskansen proberen te identificeren.

Terwijl primitieve vormen van technische analyse in de 17e eeuw in Amsterdam en de 18e eeuw in Japan verschenen, is de moderne TA vaak terug te voeren op het werk van Charles Dow. Als financieel journalist en oprichter van The Wall Street Journal was Dow een van de eersten die opmerkte dat individuele activa en markten vaak bewegen in trends die gesegmenteerd en onderzocht konden worden. Zijn werk lag aan de basis van de Dow-theorie die verdere ontwikkelingen in de technische analyse aanmoedigde.

In de beginjaren was de rudimentaire benadering van technische analyse gebaseerd op handgetekende grafieken en handmatige berekeningen, maar met de vooruitgang van de technologie en de moderne informatica is TA gemeengoed geworden. Het is nu een van de belangrijkste instrumenten voor veel investeerders en handelaren.


Hoe werkt technische analyse?

Zoals gezegd is TA in principe de studie van de huidige en vorige prijzen van een activum. De belangrijkste onderliggende aanname van technische analyse is dat schommelingen in de prijs van een activum niet willekeurig zijn en over het algemeen evolueren tot herkenbare trends na verloop van tijd.

De kern van de technische analyse is het bestuderen van de marktkrachten van vraag en aanbod als weergave van het algemene marktsentiment. Met andere woorden, de prijs van een activum is een weerspiegeling van het samenspel van verkoop- en aankoopkrachten. Deze krachten zijn nauw verbonden met de emoties van handelaren en investeerders ( met name angst en hebzucht). 

Vermeldenswaardig is dat wordt TA beschouwd als meer betrouwbaar en effectief in markten die werken onder normale omstandigheden, met een hoog volume en liquiditeit. Markten met grote volumes zijn minder gevoelig voor prijsmanipulatie en abnormale externe invloeden die valse signalen kunnen veroorzaken en TA nutteloos kunnen maken.

Om de koersen te onderzoeken en uiteindelijk gunstige kansen te herkennen, maken traders gebruik van een verscheidenheid aan grafieken die bekend staan als indicatoren. Technische analyse-indicatoren kunnen handelaren helpen bij het identificeren van bestaande trends en ook inzichtelijk maken welke trends zich in de toekomst kunnen aftekenen. Aangezien TA-indicatoren feilbaar zijn, maken sommige traders gebruik van meerdere indicatoren als een manier om risico's te verminderen.


Veelgebruikte TA-indicatoren

Handelaren die gebruik maken van TA doen dat typisch met een verscheidenheid aan indicatoren en kengetallen om markttrends te bepalen op basis van grafieken en historische prijsontwikkelingen. Van de talrijke technische analyse-indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden (simple moving averages, SMA) de meest gebruikte en bekende voorbeelden. Zoals de naam al doet vermoeden, is de SMA berekend op basis van de slotkoersen van een activum binnen een bepaalde periode. Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (exponential moving average, EMA) is een aangepaste versie van de SMA die recente slotkoersen zwaarder weegt dan oudere.
Een andere veel gebruikte indicator is de relatieve sterkte-index (relative strength index, RSI), die deel uitmaakt van een categorie van indicatoren die bekend staat als oscillatoren. In tegenstelling tot voortschrijdende gemiddelden die simpelweg de prijsveranderingen over een bepaalde periode volgen, passen oscillatoren wiskundige formules toe op prijsgegevens en produceren vervolgens metingen die binnen vooraf gedefinieerde marges vallen. In het geval van de RSI bedraagt deze marge 0 tot 100.
De Bollinger Bands (BB) indicator is een ander type oscillator dat vrij populair is onder traders. De BB-indicator bestaat uit twee laterale banden die langs een voortschrijdend gemiddelde lopen. Het wordt gebruikt om potentiële overgekochte en oververkochte activa te herkennen en om de volatiliteit van de markt te meten.
Naast de meer elementaire en eenvoudige TA-instrumenten, zijn er een aantal indicatoren die op andere indicatoren steunen om data te genereren. De stochastische RSI wordt bijvoorbeeld berekend door een wiskundige formule toe te passen op de reguliere RSI. Een ander populair voorbeeld is de moving average convergence divergence (MACD) indicator. De MACD wordt gegenereerd door twee EMA's af te trekken om een hoofdlijn (de MACD-lijn) te creëren. De eerste lijn wordt vervolgens gebruikt om nog een EMA te genereren, resulterend in een tweede lijn (de zogenaamde signaallijn). Daarnaast is er het MACD histogram, dat wordt berekend op basis van de verschillen tussen deze twee lijnen.


Signalering

Hoewel indicatoren nuttig zijn voor het identificeren van algemene trends, kunnen ze ook worden gebruikt om inzicht te geven in potentiële in- en uitstapmomenten (koop- of verkoopsignalen). Deze signalen kunnen worden gegeven wanneer zich specifieke gebeurtenissen voordoen in de grafiek van een indicator. Wanneer de RSI bijvoorbeeld een waarde van 70 of meer aangeeft, kan dit erop wijzen dat de markt onder overgekochte omstandigheden opereert. Dezelfde logica geldt wanneer de RSI afneemt tot 30 of minder, wat over het algemeen wordt gezien als een signaal voor oververkochte marktomstandigheden.

Zoals eerder besproken, zijn de handelssignalen van technische analyses niet altijd accuraat en wordt er een aanzienlijke hoeveelheid ruis (valse signalen) geproduceerd door TA-indicatoren. Dit geldt met name voor de cryptovalutamarkten, die veel kleiner zijn dan de traditionele markten en daarom ook veel volatieler.


Kritiek

Hoewel op grote schaal gebruikt in allerlei markten, wordt TA door veel specialisten gezien als een controversiële en onbetrouwbare methode en vaak aangeduid als een "self-fulfilling prophecy". Een dergelijke term wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die alleen maar gebeuren omdat een groot aantal mensen ervan uitging dat die inderdaad zouden plaatsvinden.

Critici stellen dat, in de context van de financiële markten, als er een groot aantal handelaren en investeerders afhankelijk is van dezelfde soorten indicatoren, zoals steun- of weerstandslijnen, de kans toeneemt dat deze indicatoren werken. 

Aan de andere kant beweren veel aanhangers van TA dat elke chartist zijn eigen specifieke manier heeft om de grafieken te analyseren en gebruik te maken van de verschillende beschikbare indicatoren, wat zou betekenen dat het voor een groot aantal traders vrijwel onmogelijk is om dezelfde specifieke strategie te volgen.


Fundamentele analyse vs. technische analyse

Een centraal uitgangspunt van de technische analyse is dat de marktprijzen reeds alle fundamentele factoren met betrekking tot een bepaald activum reflecteren. Maar in tegenstelling tot de TA-benadering, die vooral gericht is op historische prijsgegevens en volume (marktgrafieken), hanteert de fundamentele analyse (FA) een bredere onderzoeksstrategie die meer nadruk legt op kwalitatieve factoren.

De fundamentele analyse is van mening dat de toekomstige prestaties van een activum afhankelijk zijn van veel meer dan alleen historische gegevens. FA is in wezen een methode die wordt gebruikt om de intrinsieke waarde van een onderneming, bedrijf of activum in te schatten op basis van een breed scala aan micro- en macro-economische omstandigheden, zoals bedrijfsbeheer en reputatie, concurrentie op de markt, groeicijfers en de gezondheid van de sector.

Daarom kunnen we ervan uitgaan dat in tegenstelling tot TA, dat voornamelijk wordt gebruikt als een voorspellingsmiddel voor prijsontwikkelingen en marktgedrag, FA een methode is om te bepalen of een activum overgewaardeerd is of niet, afhankelijk van de context en het potentieel ervan. Terwijl de technische analyse meestal wordt gebruikt door kortetermijnhandelaren, heeft een fundamentele analyse de neiging om de voorkeur te krijgen van fondsbeheerders en langetermijnbeleggers.

Een noemenswaardig voordeel van technische analyse is het feit dat deze gebaseerd is op kwantitatieve gegevens. Als zodanig biedt het een kader voor objectief onderzoek van de koersgeschiedenis, waardoor een deel van het giswerk dat gepaard gaat met de meer kwalitatieve benadering van de fundamentele analyse wordt geëlimineerd.

Ondanks het omgaan met empirische gegevens wordt technische analyse echter nog steeds beïnvloed door persoonlijke voorkeuren en subjectiviteit. Een handelaar die sterk geneigd is om tot een bepaalde conclusie over een activum te komen, zal bijvoorbeeld waarschijnlijk in staat zijn om zijn TA-instrumenten te manipuleren om zijn vooringenomenheid te ondersteunen. Bovendien kan technische analyse ook falen tijdens periodes waarin de markten geen duidelijk patroon of trend vertonen.


Tot slot

Naast de kritiek en het langdurige controversiële debat over welke methode beter is, wordt een combinatie van TA- en FA-benaderingen door velen beschouwd als een verstandiger keuze. Terwijl FA meestal gaat over beleggingsstrategieën op lange termijn, kan TA inzicht geven in de marktomstandigheden op korte termijn, wat nuttig kan zijn voor zowel handelaars als investeerders (bijvoorbeeld bij het bepalen van gunstige in- en uitstapmomenten).