Wat zijn optiecontracten?
StartpaginaArtikelen

Wat zijn optiecontracten?

Geavanceerd
4mo ago
9m

Wat zijn optiecontracten?

Een optiecontract is een overeenkomst die een handelaar het recht geeft om activa te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs voor of op een bepaalde datum. Hoewel optiecontracten lijken op futures of termijncontracten, zijn handelaren die optiecontracten kopen niet verplicht om hun posities te vereffenen. 
Opties zijn derivaten die gebaseerd kunnen zijn op een breed scala aan onderliggende activa, waaronder aandelen en cryptovaluta, maar kunnen ook worden afgeleid van financiële indices. Typisch worden optiecontracten gebruikt voor het afdekken van risico's op bestaande posities en voor de speculatieve handel.

Hoe werken optiecontracten?

Er zijn twee basisvormen van opties, die bekend staan als puts en calls. Callopties geven contractanten het recht om de onderliggende waarde te kopen, terwijl putopties het recht geven om te verkopen. Als zodanig kopen handelaren meestal calls wanneer ze verwachten dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen en puts wanneer ze verwachten dat de prijs zal dalen. Ze kunnen ook gebruik maken van een combinatie van calls en puts in de hoop dat de prijzen stabiel blijven, of juist om met of tegen de volatiliteit van de markt te handelen.

Een optiecontract bestaat uit ten minste vier componenten: omvang, vervaldatum, uitoefenprijs en premie. De omvang van de order verwijst naar het aantal te verhandelen contracten, de vervaldatum is de datum waarna een handelaar kan niet langer de optie kan uitoefenen, de uitoefenprijs is de prijs waartegen de activa zullen worden gekocht of verkocht (in het geval de contracthouder besluit om de optie uit te oefenen) en tot slot is de premie de koers van het optiecontract. Het geeft het bedrag aan dat een belegger moet betalen om de macht van keuze te verkrijgen. Kopers verwerven contracten dus van optieschrijvers (verkopers) voor de waarde van de premie, die voortdurend verandert naarmate de vervaldatum dichterbij komt.

Als de uitoefenprijs lager is dan de marktprijs, kan de handelaar in principe de onderliggende activa kopen tegen een korting en, na het verrekenen van de premie, ervoor kiezen om het contract uit te oefenen en winst te maken. Maar als de uitoefenprijs hoger is dan de marktprijs, heeft de houder geen reden om de optie uit te oefenen en vervalt het contract. Wanneer het contract niet wordt uitgeoefend, verliest de koper alleen de premie die betaald was toen de positie werd ingenomen.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel kopers kunnen kiezen tussen het al dan niet uitoefenen van calls en puts, de schrijvers (verkopers) afhankelijk zijn van de beslissing van de kopers. Als een koper van een calloptie dus besluit om zijn contract uit te oefenen, is de verkoper verplicht om de onderliggende waarde te verkopen. Ook als een handelaar een putoptie koopt en besluit deze uit te oefenen, is de verkoper verplicht de onderliggende activa van de contracthouder te kopen. Dit betekent dat optieschrijvers aan hogere risico's worden blootgesteld dan kopers, terwijl de verliezen van kopers beperkt blijven tot de premie die voor het contract wordt betaald. Optieschrijvers kunnen dan ook veel grotere verliezen lijden afhankelijk van de marktprijs van de activa.

Sommige optiecontracten geven handelaren het recht om hun optie uit te oefenen op enig moment voor de vervaldatum. Deze worden meestal aangeduid als Amerikaanse optiecontracten. De Europese optiecontracten kunnen daarentegen alleen worden uitgeoefend op de vervaldatum. Overigens hebben deze benamingen verder niets met geografie te maken.

De optiepremie

De waarde van de premie wordt door meerdere factoren beïnvloed. Om het eenvoudig te houden, kunnen we ervan uitgaan dat de premie van een optie afhankelijk is van ten minste vier elementen: de koers van de onderliggende activa, de uitoefenprijs, de resterende tijd tot de vervaldatum en de volatiliteit van de overeenkomstige markt of index. Deze vier componenten hebben verschillende effecten op de premie van de call- en putopties, zoals geïllustreerd in de volgende tabel.


Premie calloptie

Premie putoptie

Prijs activa neemt toe

Neemt toe

Neemt af

Hogere uitoefenprijs

Neemt af

Neemt toe

Tijd tot vervaldatum neemt af

Neemt af

Neemt af

Volatiliteit

Neemt toe

Neemt toe


Uiteraard beïnvloeden de koers en de uitoefenprijs van de activa de premie van calls en puts op een tegenovergestelde manier. Daarentegen betekent minder tijd meestal lagere premieprijzen voor beide soorten opties. De belangrijkste reden daarvoor is dat handelaars een lagere kans hebben dat die contracten in hun voordeel uitwerken. Aan de andere kant zorgt de toegenomen volatiliteit er meestal voor dat de premie stijgt. Als zodanig is de optiecontractpremie een gevolg van de combinatie van deze en andere krachten.

De optiegrieken

Zogenaamde optiegrieken zijn instrumenten die ontworpen zijn om een aantal van de vele factoren te meten die de prijs van een optiecontract beïnvloeden. Het zijn met name statistische waarden die worden gebruikt om het risico van een bepaald contract te meten op basis van verschillende onderliggende variabelen. Hieronder volgen enkele van de primaire Grieken en een korte beschrijving van wat zij meten:

 • Delta: meet hoeveel de prijs van een optiecontract zal veranderen ten opzichte van de prijs van de onderliggende waarde. Een delta van 0,6 suggereert bijvoorbeeld dat de premie waarschijnlijk met $0,60 zal veranderen voor elke $1 beweging in de prijs van de activa.

 • Gamma: meet het tempo van de verandering in delta met de tijd. Verandert delta bijvoorbeeld van 0,6 naar 0,45 dan is de gamma van de optie 0,15.

 • Theta: meet de verandering van de prijs in relatie tot een eendaagse daling van de contractduur. Het suggereert hoeveel de premie naar verwachting zal veranderen naarmate het optiecontract dichter bij de vervaldatum komt.

 • Vega: meet het tempo van de verandering van de contractprijs ten opzichte van een verandering van 1% in de impliciete volatiliteit van de onderliggende activa. Een stijging van vega zou normaal gesproken een stijging van de prijs van zowel calls als puts weerspiegelen.

 • Rho: meet de verwachte prijswijziging als gevolg van schommelingen van de rentevoet. Verhoogde rentetarieven leiden over het algemeen tot een toename van het aantal calls en een afname van het aantal puts. De waarde van rho is dus positief voor callopties en negatief voor putopties.


Veelvoorkomende toepassingen

Hedging

Opties worden op grote schaal gebruikt als instrument om mee te hedgen. Een zeer eenvoudig voorbeeld van een hedging-strategie is dat handelaars putopties kunnen kopen op aandelen die ze al in hun bezit hebben. Als de totale waarde van hun belangrijkste posities verloren gaat door prijsdalingen, kan de uitoefening van de putoptie hen helpen bij het beperken van verliezen.

Stel bijvoorbeeld dat Alice 100 aandelen van een aandeel kocht tegen $50 in de hoop dat de marktprijs zou stijgen. Om zich echter in te dekken tegen de mogelijkheid van dalende aandelenkoersen, besloot ze putopties te kopen met een uitoefenprijs van $48 tegen betaling van een premie van $2 per aandeel. Als de markt zich ongunstig ontwikkelt en het aandeel daalt tot $35, kan Alice haar optiecontract uitoefenen om de verliezen te beperken door elk aandeel voor 48 dollar in plaats van 35 dollar te verkopen. Maar als de markt zich bullish ontwikkelt, hoeft ze het contract niet uit te oefenen en zou ze slechts de betaalde premie ($2 per aandeel) verliezen.

Speculatieve handel

Opties worden ook veel gebruikt voor speculatieve handel. Een handelaar die bijvoorbeeld denkt dat de prijs van activa snel zal stijgen, kan een calloptie kopen. Als de prijs van de activa boven de uitoefenprijs beweegt, kan de handelaar de optie uitoefenen en de activa met korting kopen. Wanneer de prijs van de activa boven of onder de uitoefenprijs ligt op een manier die het contract winstgevend maakt, wordt ook wel gezegd dat de optie "in the money" is. Evenzo wordt er gezegd dat een contract "at the money" is als het op het break-even punt staat, of "out of the money" is als deze op verlies staat.

Basisstrategieën

Bij het handelen in opties kan een breed scala aan strategieën worden toegepast, gebaseerd op vier basisposities. Als koper kan men een calloptie (het recht om te kopen) of putoptie (recht om te verkopen) kopen; als schrijver kan men call- of putoptiecontracten verkopen. Zoals gezegd zijn de optieschrijvers verplicht om de activa te kopen of te verkopen als de contracthouder besluit om deze uit te oefenen.

De verschillende strategieën voor optiehandel zijn gebaseerd op een aantal mogelijke combinaties van call- en putoptiecontracten. Protective puts, covered calls, straddles en strangles zijn slechts een paar voorbeelden van zulke strategieën.

 • Protective put: bestaat uit de aankoop van een putoptiecontract voor activa die reeds in bezit zijn. Dit is de hedgingstrategie die Alice in het vorige voorbeeld gebruikte. Het staat ook wel bekend als een portfolioverzekering, omdat het de belegger beschermt tegen mogelijke neerwaartse trends. Tegelijkertijd wordt echter ook de blootstelling aan prijsstijgingen van de activa behouden.

 • Covered call: bestaat uit de verkoop van een calloptie op activa die reeds in bezit zijn. Deze strategie wordt door beleggers gebruikt om extra inkomsten (in de vorm van optiepremies) te genereren. Als het contract niet wordt uitgeoefend, verdienen zij de premie en behouden zij hun activa; wordt het contract echter uitgeoefend als gevolg van een stijging van de marktprijs, dan zijn zij verplicht hun posities te verkopen.

 • Straddle: bestaat uit de aankoop van een call en een put op dezelfde activa, met identieke uitoefenprijzen en vervaldata. Hiermee profiteert een handelaar zolang de activa ver genoeg in beide richtingen beweegt: simpel gezegd is de handelaar aan het wedden op de volatiliteit van de markt.
 • Strangle: bestaat uit het kopen van zowel een call als een put die "out of the money" zijn (dat wil zeggen, de uitoefenprijs ligt boven de marktprijs voor callopties en onder de marktprijs voor putopties). In principe werkt de strangle net als de straddle, maar met lagere kosten voor het innemen van een positie. Een strangle vereist echter meer volatiliteit om winstgevend te zijn.


Voordelen

 • Geschikt om te hedgen tegen marktrisico's.

 • Meer flexibiliteit in speculatieve handel.

 • Maakt combinaties van handelsstrategieën met unieke risk/reward-profielen mogelijk.

 • Mogelijkheid om te profiteren van bull- en bearmarkten en zijwaarts bewegende markten.

 • Kan gebruikt worden om kosten te drukken bij het innemen van posities.

 • Maakt het mogelijk meerdere transacties tegelijkertijd uit te voeren.


Nadelen

 • Werking en berekening premium niet altijd eenvoudig te begrijpen.

 • Hoog-risico, zeker voor contractschrijvers (verkopers)

 • Meer complexe handelsstrategieën vergeleken met conventionele alternatieven.

 • Optiemarkten zijn vaak weinig liquide, waardoor ze voor veel handelaren minder aantrekkelijk zijn.

 • De premiewaarde van optiecontracten is volatiel en daalt over het algemeen met het naderen van de uitvoeringsdatum.


Opties versus termijncontracten (futures)

Opties en termijncontracten zijn beide derivaten en worden als zodanig vaak voor dezelfde doelen gebruikt. Maar ondanks hun overeenkomsten is er een groot verschil in de manier waarop een optie wordt uitgeoefend en hoe een termijncontract of future wordt uitgeoefend.

In tegenstelling tot opties worden termijncontracten altijd uitgevoerd wanneer de vervaldatum is bereikt, wat betekent dat de contracthouders wettelijk verplicht zijn om de onderliggende waarde (of de respectieve waarde in contanten) om te wisselen. Opties daarentegen worden alleen uitgeoefend naar keuze van de handelaar die het contract aanhoudt. Als de contracthouder (koper) de optie uitoefent, is de contractschrijver (verkoper) verplicht de onderliggende activa te verhandelen.


Tot slot

Zoals de naam al doet vermoeden geven opties een belegger de keuze om een activum in de toekomst te kopen of te verkopen ongeacht de marktprijs. Dit soort contracten zijn zeer veelzijdig en kunnen in verschillende scenario's worden gebruikt - niet alleen voor speculatieve handel, maar ook voor het uitvoeren van hedging-strategieën. 

Toch is het het vermelden waard dat de handel in opties, net als andere derivaten, veel risico's met zich meebrengt. Voordat er in dit soort contracten gehandeld wordt, moeten handelaren dus goed begrijpen hoe deze werken. Het is ook belangrijk om een goed inzicht te hebben in de verschillende combinaties van calls en puts en de potentiële risico's van elke strategie. Handelaren moeten ook overwegen om strategieën voor risicobeheersing te gebruiken, in combinatie met technische en fundamentele analyse, om potentiële verliezen te beperken.