De MACD-indicator uitgelegd
StartpaginaArtikelen

De MACD-indicator uitgelegd

Gemiddeld
4mo ago
6m
Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een veelgebruikte oscillator binnen de technische analyse (TA). Het is een trendvolgende indicator die gebruik maakt van voortschrijdende gemiddelden om het momentum van een aandeel, cryptovaluta of een ander verhandelbaar activum te bepalen.

De Moving Average Convergence Divergence indicator, ontwikkeld door Gerald Appel aan het einde van de jaren zeventig, volgt de prijsontwikkelingen die zich al hebben voorgedaan en valt daarmee in de categorie van vertraagde indicatoren (die signalen afgeven op basis van de koersontwikkelingen of gegevens uit het verleden). De MACD kan nuttig zijn voor het meten van het marktmomentum en mogelijke koerstendensen en wordt door veel handelaren gebruikt om potentiële in- en uitstappunten te herkennen.

Alvorens in de mechanismen van MACD te duiken, is het belangrijk om het concept van voortschrijdende gemiddelden te begrijpen. Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is niet meer dan een lijn die de gemiddelde waarde van eerdere data gedurende een vooraf gedefinieerde periode vertegenwoordigt. In de context van financiële markten behoren voortschrijdende gemiddelden tot de meest populaire indicatoren voor technische analyse (TA) en kunnen in twee verschillende categorieën worden ingedeeld: gewone voortschrijdende gemiddelden (simple moving averages, SMA) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (exponential moving averages, EMA). Terwijl de SMA's alle ingevoerde gegevens in gelijke mate wegen, kennen de EMA's meer belang toe aan de meest recente data (nieuwere prijspunten).


Hoe MACD werkt

De MACD-indicator wordt gegenereerd door twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) van elkaar af te trekken om een hoofdlijn (MACD-lijn) te construeren, die vervolgens wordt gebruikt om een ander EMA te berekenen dat de signaallijn representeert.

Daarnaast is er het MACD-histogram dat wordt berekend op basis van de verschillen tussen deze twee lijnen. Het histogram, samen met de andere twee lijnen, beweegt boven en onder een middellijn die ook wel de nullijn wordt genoemd.

Dit betekent dat de MACD-indicator bestaat uit drie elementen die rond de nullijn bewegen:

  • De MACD-lijn (1): helpt bij het bepalen van het opwaartse of neerwaartse momentum (de markttrend). Wordt berekend door twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) van elkaar af te trekken. 

  • De signaallijn (2): een EMA van de MACD-lijn (meestal een EMA van negen periodes). De gecombineerde analyse van de signaallijn en de MACD-lijn kan nuttig zijn bij het opsporen van potentiële marktkeringen of in- en uitstappunten.

  • Histogram (3): een grafische weergave van de divergentie en convergentie van de MACD-lijn en de signaallijn. Met andere woorden, het histogram wordt berekend op basis van de verschillen tussen de twee lijnen.


De MACD-lijn

In het algemeen worden de exponentiële voortschrijdende gemiddelden gemeten naar de slotkoersen van een activum, en wordt het aantal periodes dat wordt gebruikt om de twee EMA's te berekenen vastgesteld op 12 (sneller) en 26 (langzamer). Een periode kan op verschillende manieren worden ingericht (minuten, uren, dagen, dagen, weken, maanden), maar in dit artikel ligt de nadruk op dagelijkse invulling. De MACD-indicator kan aldus worden aangepast aan verschillende handelsstrategieën.

Uitgaande van de standaard tijdreeksen wordt de MACD lijn berekend door het 26-daagse EMA af te trekken van het 12-daagse EMA.

MACD lijn=12d EMA - 26d EMA

Zoals gezegd schommelt de MACD lijn boven en onder de nullijn. Dit is wat de middellijnkruising signaleert: het vertelt handelaars wanneer de twaalfdaagse en 26-daagse EMA hun relatieve positie veranderen.


De signaallijn

Standaard wordt de signaallijn berekend op basis van een negendaags EMA van de hoofdlijn en geeft als zodanig meer inzicht in de eerdere bewegingen.

Signaallijn =9d EMA van MACD lijn

Hoewel ze niet altijd nauwkeurig zijn, worden deze gebeurtenissen (wanneer de MACD-lijn en signaallijn elkaar kruisen) doorgaans beschouwd als signalen van trendkeringen, vooral wanneer ze aan de extremiteiten van de MACD-grafiek plaatsvinden (ver boven of ver onder de nullijn).


Het MACD-histogram

Het histogram is niets meer dan een visuele weergave van de relatieve bewegingen van de MACD-lijn en de signaallijn. Het wordt berekend door de ene als volgt af te trekken van de andere:

MACD histogram =MACD lijn - signaallijn

In plaats van een derde bewegende lijn toe te voegen, is het histogram een staafdiagram. Dit maakt het visueel makkelijker te lezen en te interpreteren. Let wel op dat het histogram niets te maken heeft met het handelsvolume van het activum.


MACD-instellingen

Zoals besproken zijn de standaardinstellingen voor MACD gebaseerd op de twaalf-, 26- en negendaagse EMA's - vandaar de notatie MACD (12,26,9). Sommige technische analisten en grafici veranderen echter de periodes om een meer gevoelige indicator te creëren. Zo is MACD (5,35,5) bijvoorbeeld een indicator die vaak wordt gebruikt in traditionele financiële markten, ook in combinatie met langere periodes zoals wekelijkse of maandelijkse grafieken. 

Het is het vermelden waard dat het verhogen van de gevoeligheid van de MACD-indicator vanwege de hoge volatiliteit van de cryptomarkten riskant kan zijn, omdat het waarschijnlijk zal resulteren in meer valse signalen en misleidende informatie.


Zo lees je MACD-grafieken

Zoals de naam al aangeeft, houdt de Moving Average Convergence Divergence indicator de relaties tussen de voortschrijdende gemiddelden bij. De correlatie tussen de twee lijnen kan worden beschreven als convergent of divergent: convergent wanneer de lijnen naar elkaar toe trekken en divergent wanneer ze uit elkaar bewegen.

Toch zijn de relevante signalen van de MACD-indicator gerelateerd aan de zogenaamde kruisingen die plaatsvinden wanneer de MACD-lijn boven of onder de middellijn (middelijnkruising) of boven of onder de signaallijn (signaallijnkruising) beweegt.

Houd er rekening mee dat zowel middellijn- als signaallijnkruisingen meerdere malen kunnen voorkomen, waardoor veel valse en verraderlijke signalen worden afgegeven - vooral als het gaat om vluchtige activa zoals cryptocurrencies. Daarom moet men niet alleen op de MACD-indicator vertrouwen.


Middellijnkruising

Middellijnkruisingen vinden plaats wanneer de MACD-lijn zich in het positieve of negatieve gebied beweegt. Wanneer de MACD-waarde boven de middellijn ligt, geeft de positieve MACD-waarde aan dat het twaalfdaagse EMA groter is dan het 26-daagse. Een negatieve MACD wordt daarentegen weergegeven wanneer de MACD-lijn onder de middellijn komt, wat betekent dat het 26-daagse gemiddelde hoger is dan het twaalfdaagse EMA. Met andere woorden, een positieve MACD-lijn suggereert een sterker opwaarts momentum, terwijl een negatieve lijn kan wijzen op een sterkere neerwaartse tendens.


Signaallijnkruising

Wanneer de MACD lijn boven de signaallijn kruist, interpreteren handelaars dat vaak als een potentiële koopkans (instappunt). Aan de andere kant hebben traders de neiging een verkoopkans (uitstappunt) te zien wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist.

Hoewel signaalkruisingen nuttig kunnen zijn, zijn ze niet altijd betrouwbaar. Het is ook de moeite waard om te overwegen waar ze plaatsvinden in de grafiek, als een manier om risico's te minimaliseren. Als de kruising bijvoorbeeld een koopmoment signaleert maar de MACD-lijnindicator onder de middellijn (negatief) ligt, kunnen de marktomstandigheden nog steeds als bearish worden beschouwd. Omgekeerd, als een signaallijnkruising een potentieel verkooppunt aangeeft maar de MACD-lijnindicator positief (boven de nullijn) ligt, zullen de marktomstandigheden waarschijnlijk nog steeds bullish zijn. In een dergelijk scenario kan het volgen van het verkoopsignaal meer risico's met zich meebrengen (gezien de grotere trend).


MACD en prijsafwijkingen

Naast middellijn- en signaallijnkruisingen kunnen MACD-grafieken ook inzicht geven via afwijkingen tussen de MACD-grafiek en de koersbewegingen van de activa. Als de koersbewegingen van een cryptocurrency bijvoorbeeld een hogere top neerzet terwijl de MACD een lagere top creëert hebben we een bearish afwijking, wat aangeeft dat ondanks de prijsstijging het opwaartse momentum (de koopdruk) niet zo sterk is als die was. Bearish afwijkingen worden meestal geïnterpreteerd als verkoopkansen omdat ze de neiging hebben om aan prijsdalingen vooraf te gaan.

Omgekeerd, als de MACD-lijn twee stijgende steunniveaus vormt die samenvallen met twee dalende steunniveaus van de koers van de activa, dan wordt dit beschouwd als een bullish afwijking die suggereert dat ondanks de prijsdaling de koopkracht is toegenomen. Stijgende afwijkingen gaan vaak vooraf aan prijsdalingen, wat mogelijk wijst op een kortetermijnbodem (van een dalende trend naar een stijgende trend).


Tot slot

Op het gebied van technische analyse is de Moving Average Convergence Divergence oscillator een van de meest bruikbare hulpmiddelen. Niet alleen omdat het relatief eenvoudig te gebruiken is, maar ook omdat het zeer effectief is in het identificeren van zowel markttrends als marktmomentum.
Zoals de meeste TA-indicatoren is de MACD echter niet altijd nauwkeurig en kan het tal van valse en misleidende signalen afgeven - vooral met betrekking tot volatiele activa of tijdens zwakke trends of zijdelingse koersbewegingen. Als gevolg daarvan gebruiken veel traders MACD in combinatie met andere indicatoren - zoals de RSI-indicator - om risico's te verminderen en deze signalen te bekrachtigen.