Mikä on maksimaalinen hyötyarvo (Maximal Extractable Value, MEV)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on MEV?
Miten MEV toimii?
Yleisiä esimerkkejä MEV:stä
Yhteenveto: MEV:n hyvät ja huonot puolet
Luettavaa
Mikä on maksimaalinen hyötyarvo (Maximal Extractable Value, MEV)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on maksimaalinen hyötyarvo (Maximal Extractable Value, MEV)?

Mikä on maksimaalinen hyötyarvo (Maximal Extractable Value, MEV)?

Keskitaso
Julkaistu Jan 27, 2023Päivitetty Feb 9, 2023
7m

Tiivistelmä

Maximal Extractable Value (MEV) eli maksimaalinen hyötyarvo – joka tunnettiin aiemmin nimellä Miner Extractable Value – viittaa strategiaan sisällyttää, jättää pois tai järjestää transaktioita uudelleen uutta lohkoa muodostettaessa. MEV:n tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon lisävoittoa. Lohkojen tuottajilla on parhaat mahdollisuudet tehdä tämä, koska heillä on mahdollisuus valita ja järjestää transaktioita.

Muut verkon osallistujat (joita kutsutaan etsijöiksi) voivat kuitenkin myös maksaa maksuja transaktioiden tekemisestä, jos he löytävät MEV-mahdollisuuden, joihin kuuluvat esimerkiksi arbitraasi, transaktioiden etukäteen tekeminen ja likvidointi. MEV-mahdollisuuksia on useimmiten älysopimuspohjaisissa verkoissa, joissa lohkoketjutransaktiot sisältävät monimutkaisempia tietoja.

Johdanto

MEV on kryptotermi, jota käytetään kuvaamaan transaktioiden tarkoituksellista uudelleenjärjestelyä, sisällyttämistä tai poissulkemista uutta lohkoa luotaessa (kun sitä lisätään lohkoketjuun) mahdollisimman suuren voiton saamiseksi. Voit ajatella sitä ylimääräisenä arvona, joka puristetaan lohkosta tavallisten palkkioiden ja gas-maksujen lisäksi valitsemalla, mitkä transaktiot sisällytetään lohkoon ja missä järjestyksessä.

MEV liittyy useimmiten Ethereum-verkkoon sen merkittävän hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemin vuoksi. Mitä monimutkaisempia lohkoon liittyvät transaktiot ovat – esimerkiksi lainanantoon, lainanottoon tai treidaukseen liittyviä älysopimuksia – sitä enemmän lohkojen tuottajilla on mahdollisuuksia saada ylimääräistä voittoa (saada maksimaalista hyötyä) päättämällä sisällyttää, jättää pois tai järjestää uudelleen tiettyjä transaktioita. 

Mikä on MEV?

Kun tämä käsite otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, se liittyi enimmäkseen Ethereum-verkkoon, joka käytti tuolloin työntodiste (Proof-of-Work, PoW) -konsensusmekanismia. Siksi louhijat olivat niitä, joilla oli valta järjestää uudelleen, sisällyttää tai sulkea pois transaktioita lohkoja tuotettaessa, ja he pystyivät tekemään näitä valintoja tuottaakseen lisäarvoa. 

Tämä johti siihen, että termi Miner Extractable Value keksittiin selittämään ilmiötä, jossa tämä toiminta tuottaa mahdollisimman paljon ylimääräistä voittoa. Syyskuussa 2022 Ethereum kuitenkin viimeisteli The Mergen, teknisen päivityksen, joka vaihtoi verkon konsensusmekanismin PoW:stä varantotodistemalliin (Proof-of-Stake, PoS). 

Näin ollen Ethereum-verkon uusia lohkoja eivät enää luo louhijat vaan vahvistajat. PoS-järjestelmät eivät kuitenkaan ole immuuneja MEV:lle. Lohkoja luodaan edelleen, joten kuka tahansa, joka valitsee, mitkä transaktiot sisällytetään ja missä järjestyksessä, voi tehdä päätöksiä, jotka auttavat häntä tuottamaan mahdollisimman paljon rahaa lohkosta. Vaikka vanha MEV-konsepti on edelleen olemassa, sen sanotaan nyt tarkoittavan Maximal Extractable Valueta, koska se ei enää liity yksinomaan louhijoihin. 

Miten MEV toimii?

MEV:n toiminnan ymmärtäminen edellyttää perusymmärrystä lohkojen tuottajien roolista (olivatpa ne sitten louhijoita tai vahvistajia). Niillä on ratkaiseva rooli lohkoketjuverkkojen turvaamisessa ja ylläpidossa, ja ne ovat vastuussa transaktioiden tarkistamisesta ja lisäämisestä verkkoon lohkojen muodossa. Ketjusta riippuen tätä prosessia kutsutaan joko louhinnaksi tai vahvistamiseksi. 

Yksinkertaisesti sanottuna lohkojen tuottajat takaavat verkon transaktioiden eheyden ja varmistavat, että se toimii edelleen. Ilman niitä ketjuun ei voida lisätä uusia tietoja. Lohkojen tuottajat keräävät käyttäjän transaktiotietoja ja järjestävät ne lohkoiksi, jotka lisätään verkkoketjuun. 

Tärkeää on huomata, että lohkojen tuottajat päättävät, mitkä transaktiot lohkoihin sisällytetään. Loogisesti transaktiot valitaan kannattavuuden perusteella, mikä tarkoittaa, että ne, joiden maksut ovat korkeimmat, valitaan ensin. Siksi käyttäjät maksavat korkeampia gas-maksuja (tai transaktiomaksuja) kiireisinä aikoina – varmistaakseen, että heidän transaktionsa valitaan ensin. Jos lohkojen tuottaja valitsee transaktioita, joiden maksut ovat korkeimmat, hän tekee suurempaa voittoa. Näin ollen transaktioiden, joiden maksut ovat alhaisemmat, on odotettava kauemmin, ennen kuin ne sisällytetään lohkoon.

Ei kuitenkaan ole olemassa sääntöä, jonka mukaan transaktiot on valittava tai järjestettävä maksujen perusteella. Kun transaktiot sisältävät monimutkaisempia tietoja (kuten älysopimuksia käyttävissä lohkoketjuissa), lohkojen tuottajat voivat sisällyttää, sulkea pois tai järjestää transaktioita uudelleen saadakseen ylimääräistä voittoa tavallisten lohkopalkkioiden ja -maksujen lisäksi.

Esimerkiksi tiettyjen transaktioiden valitseminen toisten sijaan ja niiden järjestäminen tietyllä tavalla voi mahdollistaa lisävoittoja tuloksena olevien arbitraasimahdollisuuksien tai ketjun likvidointien vuoksi. Tämä on MEV:n ydinajatus: transaktioiden valinta- ja järjestelyprosessi taloudellisen hyödyn lisäämiseksi.

MEV:n etsijät

Vaikka näyttää siltä, että MEV on strategia, joka hyödyttää yksinomaan lohkojen tuottajia, myös muut osallistujat, joita kutsutaan "etsijöiksi", harrastavat tätä toimintaa. Nämä osallistujat käyttävät MEV-kohtaisia toimintoja, jotka analysoivat verkkotietoja etsiessään kannattavia MEV-mahdollisuuksia. 

Etsijät maksavat tyypillisesti erittäin korkeita gas-maksuja lohkojen tuottajille varmistaakseen, että heidän kannattavat MEV-transaktionsa ja -strategiansa toteutetaan. Rationaalisesti ajatellen MEV-mahdollisuuteen liittyvästä kilpailusta riippuen lohkojen tuottaja voi saada gas-maksuina jopa 99,99 % etsijän mahdollisesta voitosta.

Otetaan esimerkiksi hajautetun pörssin (DEX) arbitraasi, jossa etsijöiden tiedetään maksavan yli 90 % MEV-tuloistaan gas-maksuina – he tekevät niin, koska se on ainoa tapa varmistaa, että kannattava arbitraasikauppa toteutetaan ennen vastaavia kauppoja.

Yleisiä esimerkkejä MEV:stä

Arbitraasi, transaktioiden etukäteen tekeminen ja likvidointi tarjoavat kaikki mahdollisuuksia etsijöille ja lohkojen tuottajille, jotka haluavat hyötyä MEV-mahdollisuuksista. Alla tarkastelemme näitä esimerkkejä tarkemmin saadaksemme yksityiskohtaisemman käsityksen siitä, mikä MEV on ja miten se toimii. 

Arbitraasi

Kun omaisuuserän hinta ei ole yhdenmukainen eri pörsseissä, syntyy välitön arbitraasimahdollisuus. Kryptoalalla saman tokenin hinta voi olla erilainen kahdessa eri hajautetussa pörssissä. Kun joku (arbitraasikauppias) havaitsee tämän, hän voi tehdä kaupat hyötyäkseen tästä epäjohdonmukaisuudesta. MEV tapahtuu, kun etsijän botti tunnistaa odottavan transaktion ja lisää oman transaktionsa sen eteen hyötyäkseen kyseisen arbitraasimahdollisuuden tarjoamasta voitosta.

Transaktioiden etukäteen tekeminen

Etsijät ja lohkojen tuottajat voivat hyödyntää kykyään järjestää transaktioita lohkossa suorittaakseen etukäteen merkittävän ostotoimeksiannon, joka on vielä odottamassa transaktiopoolissa. MEV tapahtuu, kun samanlainen ostotoimeksianto lisätään ennen kyseistä kauppaa edullisemman hinnan varmistamiseksi ennen suuren ostotoimeksiannon läpimenoa, mikä nostaisi kyseisen digitaalisen omaisuuserän hintaa.

Samanlainen MEV-strategia on "voileipä", johon kuuluu ostotoimeksiannon tekeminen ennen tiettyä hintaa muuttavaa transaktiota ja myyntitoimeksiannon tekeminen sen jälkeen, jolloin hyödynnetään hintapaineita molempiin suuntiin.

Likvidoinnit

DeFi antaa käyttäjille mahdollisuuden ottaa lainoja käyttäen vakuutena talletettuja digitaalisia varoja. Jos markkinat liikkuvat ja vakuuden arvo laskee alle tietyn hinnan, kyseinen positio likvidoidaan. Mukana olevat älysopimukset maksavat usein palkkion tai maksun transaktiosta, joka aktivoi likvidoinnin.

Tämä tarjoaa MEV-mahdollisuuden kaikille etsijöille tai lohkojen tuottajille, jotka käyttävät botteja havaitakseen tällaiset transaktiot ja jotka voivat sitten lisätä oman likvidointitransaktionsa lohkoon ennen muita, mikä tuottaa voittoa.

Yhteenveto: MEV:n hyvät ja huonot puolet

MEV on järkevä strategia, koska siihen osallistuvat yrittävät pääasiassa maksimoida voittonsa. Jotkut väittävät, että MEV hyödyttää laajempaa ekosysteemiä varmistamalla, että tehottomuudet korjataan mahdollisimman nopeasti.

Esimerkiksi MEV-etsijät, jotka kilpailevat tuottaakseen ensimmäisenä arvoa arbitraasimahdollisuuksista, johtavat nopeisiin hinnankorjauksiin hajautettujen pörssien välillä. Vastaavasti lainausprotokollat eivät halua, että riskialttiita lainoja ei tarkisteta, jos vakuustasot muuttuvat epätasapainoisiksi, joten MEV:n aiheuttama likvidointisysäys johtaa siihen, että lainanantajat saavat varansa takaisin mahdollisimman pian. 

MEV:hen liittyy kuitenkin myös useita ongelmia, joita ei pidä sivuuttaa. Jotkin toteutukset, kuten transaktioiden etukäteen tekeminen ja voileipä, tuottavat huonoja tuloksia muille käyttäjille, jotka joutuvat maksamaan liikaa kaupoistaan, kärsivät suuremmasta liukumasta tai menettävät arvoa pohjimmiltaan nollasummapelissä. 

Lisäksi MEV-etsintä voi johtaa korkeampiin gas-maksuihin ja verkon ruuhkautumiseen, kun etsijät kilpailevat transaktioidensa lisäämisestä lohkoihin voittojen tuottamiseksi. 

Perustasolla jos edellisen lohkon transaktioiden uudelleenjärjestämisen arvo on suurempi kuin seuraavan lohkon palkkiot ja maksut, MEV voi tehdä lohkon tuottajalle taloudellisesti järkeväksi sitoutua lohkoketjun uudelleenjärjestelyyn. Tämä uhkaisi sitten verkon konsensusta ja eheyttä.

Tämän ekosysteemin jatkaessa nopeaa kehittymistään alan tutkimuksen ja kehityksen ydinalue on nyt ratkaisujen löytäminen näihin MEV:hen liittyviin ongelmiin.

Luettavaa