Mitä ovat hallintotokenit?
Sisällysluettelo
Tiivistelmä
Johdanto
Miten hallintotokenit toimivat? 
Hallintotokenien hyvät ja huonot puolet
Miltä hallintotokenien tulevaisuus näyttää? 
Yhteenveto
Mitä ovat hallintotokenit?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat hallintotokenit?

Mitä ovat hallintotokenit?

Aloittelija
Julkaistu Jun 13, 2022Päivitetty Sep 29, 2022
5m

Tiivistelmä

Hallintotokenit antavat haltijoille oikeuden äänestää asioista, jotka ohjaavat lohkoketjuprojektin kehitystä ja toimintaa. Se on menetelmä, jolla projektit voivat jakaa päätöksentekovallan yhteisöilleen. Tämä hajautettu hallintomalli auttaa sovittamaan tokenin haltijoiden edut projektin etuihin.


Johdanto

Monia perinteisiä yrityksiä hallitsee hallitus tai pieni joukko ihmisiä, mikä voidaan luokitella keskitetyksi hallinnoksi. Suurimpien yritysten hallitusten keskikoko on noin 10 henkilöä. Heillä on huomattava vaikutusvalta siihen, miten yrityksiä johdetaan. Johtajat voivat nimittää tai erottaa pääjohtajia, päättää, mihin hankkeisiin investoidaan, ja määrittää yrityksen strategian.

Hallintotokenit edustavat eri tapaa hallita organisaatioita. Hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) ja hajautetun rahoituksen (DeFi) yhteinen malli, jota hallintotokenit edustavat, tarjoaa oikeudenmukaisemman, hajautetumman ja avoimemman hallintomenetelmän. Useimmissa tapauksissa yksi token vastaa yhtä ääntä. Nämä tokenit on suunniteltu sitomaan yhteisöt yhteen sen varmistamiseksi, että lohkoketjuprojektit voivat kehittyä asianmukaisesti.


Miten hallintotokenit toimivat? 

Hallintotokenit ovat ydinmenetelmä hajautetun hallinnon toteuttamiseksi DAO-, DeFi- ja hajautettujen sovellusten (DApp) projekteissa. Ne myönnetään usein aktiivisille käyttäjille heidän uskollisuudestaan ja panoksestaan yhteisöön. Tokenien haltijat puolestaan äänestävät suurista kysymyksistä varmistaakseen hankkeiden vankan kehityksen. Tyypillisesti äänestäminen tapahtuu älysopimusten kautta, jolloin tulokset toteutetaan automaattisesti.

Ethereum-pohjainen MakerDAO laski liikkeeseen erään varhaisimmista hallintotokeneista, joka tukee kryptovakuudellista stablecoinia nimeltä DAI. Maker-protokollaa säätelevät sen hallintotokenin MKR:n haltijat. Yksi MKR-token vastaa yhtä ääntä, ja eniten ääniä saanut päätös hyväksytään. Tokenin haltijat äänestävät useista asioista, kuten tiimin jäsenten nimittämisestä, maksujen muuttamisesta ja uusien sääntöjen hyväksymisestä. Tavoitteena on varmistaa MakerDaon stablecoinin vakaus, läpinäkyvyys ja tehokkuus.

Toinen esimerkki on DeFi-protokolla Compound, jonka avulla käyttäjät voivat antaa luottoa ja lainata kryptovaluuttoja. Sen hallintotokenin COMPin avulla käyttäjäyhteisö voi äänestää keskeisistä päätöksistä. Tokenit kohdistetaan suhteessa käyttäjien ketjussa suorittamaan toimintaan. Toisin sanoen mitä enemmän annat luottoa ja lainaat Compoundissa, sitä enemmän COMP-tokeneita saat. 

MakerDAOn tapaan yksi COMP-token vastaa yhtä ääntä. Käyttäjät voivat myös delegoida tokeninsa muille, jotta nämä voivat äänestää heidän puolestaan. Huomionarvoista on, että Compound luopui verkon järjestelmänvalvojan avaimen hallinnasta vuonna 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että projektista tuli täysin sen token-haltijoiden hallinnoima ilman korvaavia hallintomenetelmiä.

Muita merkittäviä hallintotokeneita ovat hajautettujen pörssien Uniswapin ja PancakeSwapin, DeFi-lainausalustan Aaven, Web3 NFT -yhteisön ApeCoin DAOn ja virtuaalimaailman alustan Decentralandin liikkeeseen laskemat tokenit. 

Jokainen projekti määrittää erilaisia sääntöjä siitä, miten niiden hallintotokenit toimivat. Tokenit jaetaan sidosryhmille (mukaan lukien perustajatiimille, sijoittajille ja käyttäjille) eri laskentamallien mukaisesti. Jotkin hallintotokenit antavat äänioikeuden vain tiettyihin hallinnollisiin asioihin, kun taas toiset antavat äänioikeuden useampiin asioihin. Jotkin hallintotokenit voivat oikeuttaa taloudellisiin osinkoihin, kun taas toiset eivät.  


Hallintotokenien hyvät ja huonot puolet

Hallintotokeneihin liittyy joitain upeita etuja. Ne voivat poistaa keskitetyssä hallinnossa usein havaitut etujen vääristymät. Hallintotokenien mahdollistama hajautettu hallinto siirtää tämän hallintavallan laajalle sidosryhmäyhteisölle ja yhdenmukaistaa käyttäjien ja itse organisaation edut.

Toinen hallintotokenien etu on kyky rakentaa aktiivisia, yhteistyöhön perustuvia ja läheisiä yhteisöjä. Jokaista tokenin haltijaa kannustetaan äänestämään ja parantamaan projektia. Koska yksi token vastaa enimmäkseen yhtä ääntä, se voi luoda perustan oikeudenmukaisemmalle ja tasa-arvoisemmalle päätöksenteolle. Jokainen tokenin haltija voi tehdä aloitteen ehdotuksesta, josta äänestetään. Jokaisen äänestyksen yksityiskohdat ovat kaikkien nähtävillä, mikä vähentää huijaamisen mahdollisuutta.

Hallintotokenien suurin haaste on niin sanottu valaiden ongelma. Valaat ovat henkilöitä, jotka omistavat suuren osan tiettyä kryptoa. Jos kryptoprojektin suurimmilla valailla on merkittävä osa sen hallintotokenin kokonaistarjonnasta, he voivat kääntää äänestysprosessin edukseen. Projektien on sen vuoksi varmistettava, että tokenin omistus on todella hajautettu ja jakautunut tasaisesti.

Vaikka hallintotokenit jaettaisiinkin oikeudenmukaisesti ja laajasti, ei ole mitään takeita siitä, että enemmistöpäätökset ovat aina parhaita hankkeille. Yksi ääni per yksi henkilö -vaalijärjestelmillä on pitkä historia, ja niiden saavutukset ovat vaihtelevia. On ollut tapauksia, joissa hallintotokenien haltijat äänestävät perustajatiimien ja suursijoittajien hyödyksi laajemman yhteisön kustannuksella.

 

Miltä hallintotokenien tulevaisuus näyttää? 

Kryptoalalla syntyneenä innovaationa hallintotokenit voisivat löytää laajempia käyttömahdollisuuksia useammilla aloilla. Web3-liike on ala, jossa hallintotokenit voivat auttaa rakentamaan hajautettua internetiä. Kun DeFi ja DAOt saavat vauhtia, muut teollisuudenalat, kuten pelaaminen, voivat ottaa käyttöön tämän hallintomallin.

Hallintotokenit kehittyvät edelleen, jotta ongelmat voidaan korjata niiden ilmetessä. Valasongelman käsittelemiseksi voi syntyä uusia mekanismeja tai muita tapoja parantaa äänestysprosessia. Voidaan myös luoda uusia menetelmiä äänten siirtämiseksi. Tämä ala muuttuu todennäköisesti vieläkin monitahoisemmaksi samalla, kun uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. 

Toinen merkittävä tekijä, joka vaikuttaa hallintotokenien tulevaisuuteen, ovat mahdolliset sääntelymuutokset. Jotkin hallitukset voivat pitää näitä tokeneita arvopapereina. Tämä voi altistaa ne tiukoille säännöille ja vaikuttaa niiden toimintaan. 


Yhteenveto

Hallintotokenit ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Ne ovat edesauttaneet monien DeFi- ja DAO-projektien vankkaa kasvua. Koska näillä tokeneilla on äänivalta määrittää projektien hallinta, ne ovat hajauttamisen kulmakivi. 

Yksi ääni per yksi token -periaate asettaa käyttäjät ja yhteisön keskipisteeseen, kunhan tokenit jaetaan suhteellisen tasaisesti yhteisön jäsenten kesken. Hallintotokenit voivat jatkaa laajentumistaan tulevaisuudessa. Käyttäjien omistamat verkot, Web3-projektit ja pelit voivat ottaa käyttöön hallintotokeneita elinvoimaisempien hajautettujen ekosysteemien rakentamiseksi.