Tietoa trendiviivoista
Sisällysluettelo
Mitä ovat trendiviivat?
Trendiviivojen käyttäminen
Oikeiden trendiviivojen piirtäminen
Mittakaava-asetukset
Yhteenveto
Tietoa trendiviivoista
Etusivu
Artikkelit
Tietoa trendiviivoista

Tietoa trendiviivoista

Aloittelija
Julkaistu Sep 9, 2019Päivitetty Dec 28, 2022
5m

Mitä ovat trendiviivat?

Rahoitusmarkkinoilla trendiviivat ovat kaavioihin piirrettyjä diagonaalisia viivoja. Ne yhdistävät tiettyjä datapisteitä, mikä helpottaa hintaliikkeiden visualisointia ja markkinatrendien tunnistamista. 

Trendiviivoja pidetään yhtenä teknisen analyysin (TA) perustyökaluista. Niitä käytetään laajalti osake-, fiat-valuutta-, johdannais- ja kryptomarkkinoilla. 

Pohjimmiltaan trendiviivat toimivat kuten tuki- ja vastustustasot, mutta ne koostuvat diagonaaleista viivoista vaakasuorien viivojen sijaan. Siksi niiden kaltevuus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Yleensä mitä suurempi viivan kaltevuus, sitä vahvempi trendi on.

Trendiviivat voidaan jakaa kahteen perusluokkaan: nousevat (nousutrendi) ja laskevat (laskutrendi). Kuten nimestä voi päätellä, nouseva trendiviiva piirretään alemmasta kaavion pisteestä korkeampaan pisteeseen. Se yhdistää kaksi tai useampia matalia pisteitä, kuten alla olevassa kuvassa on kuvattu.

Tietoa trendiviivoista


Sen sijaan laskutrendiviiva piirretään kaavioon korkeammasta pisteestä matalampaan. Se yhdistää vähintään kaksi korkeaa kohtaa.

Tietoa trendiviivoista


Näin ollen näiden kahden viivatyypin välinen ero on niiden piirtämiseen käytettävien pisteiden valinta. Nousutrendissä viivat piirretään kaavion alimpien pisteiden avulla (eli niiden kynttilöiden pohjien perusteella, jotka muodostavat korkeimpia alhaisimpia hintoja). Toisaalta laskutrendiviivat piirretään korkeimpia arvoja käyttäen (eli niiden kynttilöiden yläosien perusteella, jotka muodostavat alhaisimpia korkeimpia hintoja).


Trendiviivojen käyttäminen

Kaavion ylä- ja alahintojen perusteella trendiviivat osoittavat, missä hinta haastoi hetkeksi vallitsevan trendin, testasi sitä ja kääntyi sitten takaisin viivan suuntaan. Viivaa voidaan sitten pidentää, jotta voidaan yrittää ennustaa tärkeitä tasoja tulevaisuudessa. Hinta voi testata trendiviivaa useita kertoja, mutta niin kauan kuin se ei rikkoudu, sitä pidetään pätevänä.

Vaikka trendiviivoja voidaan käyttää kaikenlaisissa tietokaavioissa, niitä sovelletaan yleensä talouden kaavioihin (markkinahintojen perusteella). Ne tarjoavat oivalluksia markkinoiden tarjonnasta ja kysynnästä. Luonnollisesti nousevat trendiviivat viittaavat ostovoiman kasvuun (kysyntä on suurempaa kuin tarjonta). Laskevat trendiviivat taas liittyvät jatkuviin hinnanlaskuihin, mikä viittaa päinvastaiseen suuntaan (tarjonta on kysyntää suurempaa).

Tällaisissa analyyseissä olisi kuitenkin otettava huomioon myös treidausvolyymi. Jos esimerkiksi hinta nousee mutta volyymi laskee tai on suhteellisen alhainen, se voi antaa väärän kuvan lisääntyneestä kysynnästä.

Kuten jo edellä mainitsimme, trendiviivoja käytetään tunnistamaan tuki- ja vastustustasot, jotka ovat kaksi teknisen analyysin tärkeää peruskäsitettä. Nouseva trendiviiva näyttää tukitasot, joiden alapuolelle hinta ei todennäköisesti laske. Sitä vastoin laskusuuntainen trendiviiva korostaa vastustustasoja, joiden yläpuolelle hinta ei todennäköisesti nouse.

Toisin sanoen markkinatrendiä voidaan pitää pätemättömänä, kun tuki- ja vastustustasot rikkoutuvat joko laskusuuntaan (kun kyseessä on noususuhdanteinen trendiviiva) tai noususuuntaan (kun kyseessä on laskusuhdanteinen trendiviiva). Usein kun nämä avaintasot eivät onnistu pitämään trendiä vakaana, markkinoilla on taipumus muuttaa suuntaa.

Silti tekninen analyysi on subjektiivinen kenttä, ja jokainen henkilö voi esittää täysin erilaisen menetelmän trendiviivojen piirtämiseen. Tämän vuoksi voikin olla syytä yhdistää useita teknisen ja fundamenttianalyysin tekniikoita riskien vähentämiseksi.


Oikeiden trendiviivojen piirtäminen

Teknisesti trendiviivat voivat yhdistää mitkä tahansa kaavion kaksi pistettä. Useimmat kaavioiden käyttäjät ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kolmen tai useamman pisteen käyttäminen tekee trendiviivasta pätevän. Joissakin tapauksissa kahta ensimmäistä pistettä voidaan käyttää potentiaalisen trendin määrittämiseen, ja kolmatta pistettä (joka on tulevaisuudessa) voidaan käyttää sen pätevyyden testaamiseen.

Kun hinta sitten koskettaa trendiviivaa kolme kertaa tai useammin rikkomatta sitä, trendiä voidaan pitää pätevänä. Trendiviivan testaaminen useita kertoja osoittaa, että trendi ei välttämättä ole pelkkä hintavaihteluiden aiheuttama sattuma.


Mittakaava-asetukset

Sen lisäksi, että valitaan tarpeeksi pisteitä kelvollisen trendiviivan luomiseksi, on tärkeää ottaa huomioon oikeat asetukset niitä piirrettäessä. Tärkeimpiä kaavion asetuksia ovat mittakaava-asetukset.

Taloudellisissa kaavioissa mittakaava liittyy tapaan, jolla hinnanmuutos näytetään. Kaksi suosituinta asteikkoa ovat aritmeettinen ja puolilogaritminen. Aritmeettisessa kaaviossa muutos ilmaistaan tasaisesti, kun hinta liikkuu ylös tai alas Y-akselilla. Sitä vastoin puolilogaritmiset kaaviot ilmaisevat vaihtelut prosenttimäärinä. 

Esimerkiksi hinnanmuutos 5 dollarista 10 dollariin kattaisi saman matkan aritmeettisessa kaaviossa kuin 120 dollarista 125 dollariin. Puolilogaritmisessa kaaviossa 100 %:n voitto (5 dollarista 10 dollariin) veisi kuitenkin paljon suuremman osan kaaviosta kuin 4 %:n kasvu 120 dollarista ja 125 dollariin.

Trendiviivoja piirrettäessä on tärkeää ottaa huomioon mittakaava-asetukset. Jokainen kaaviotyyppi voi johtaa erilaisiin ylä- ja alahintoihin ja siten hieman erilaisiin trendiviivoihin.


Yhteenveto

Vaikka ne ovatkin hyödyllisiä työkaluja tekniseen analyysiin, trendiviivat eivät ole idioottivarmoja. Trendiviivojen piirtämiseen käytettävien pisteiden valinta vaikuttaa siihen, missä määrin ne edustavat tarkasti markkinasyklejä ja todellisia trendejä, mikä tekee niistä jokseenkin subjektiivisia. 

Esimerkiksi jotkut piirtävät trendiviivat kynttilöiden rungon perusteella välittämättä hännistä. Toiset taas piirtävät viivat häntien ylä- ja alahintojen mukaan. 

Näin ollen on tärkeää käyttää trendiviivoja yhdessä muiden kaaviotyökalujen ja indikaattorien kanssa. Merkittäviä esimerkkejä muista TA-indikaattoreista ovat Ichimoku-pilvet, Bollingerin nauhat, MACD, stokastinen RSI, RSI ja liukuvat keskiarvot.