Tietoa taloudellisesta riskistä
Sisällysluettelo
Mitä taloudellisella riskillä tarkoitetaan?
Taloudellisen riskin tyypit
Yhteenveto
Tietoa taloudellisesta riskistä
Etusivu
Artikkelit
Tietoa taloudellisesta riskistä

Tietoa taloudellisesta riskistä

Keskitaso
Julkaistu Oct 28, 2019Päivitetty Feb 9, 2023
6m

Mitä taloudellisella riskillä tarkoitetaan?

Taloudellisella riskillä tarkoitetaan riskiä menettää rahaa tai arvokasta omaisuutta. Rahoitusmarkkinoiden yhteydessä voimme määritellä riskin rahamääräksi, jonka voi menettää treidatessa tai sijoittaessa. Riskillä ei siis tarkoiteta todellista menetystä, vaan sitä, mikä voidaan lopulta menettää.

Toisin sanoen monet rahoituspalvelut tai -transaktiot sisältävät luontaisen tappioriskin, jota kutsumme taloudelliseksi riskiksi. Yleisesti ottaen käsitettä voidaan soveltaa useisiin skenaarioihin, kuten rahoitusmarkkinoihin, liiketalouteen ja hallintoelimiin. 

Taloudellisten riskien arviointi- ja käsittelyprosessia kutsutaan usein riskienhallinnaksi. Kuitenkin ennen kuin sukellamme riskienhallintaan, on tärkeää, että sinulla on perustiedot taloudellisista riskeistä ja niiden monista tyypeistä.

Taloudellisten riskien luokitteluun ja määrittelyyn on useita tapoja. Merkittäviä esimerkkejä ovat sijoitusriski, operatiivinen riski, vaatimustenmukaisuusriski ja järjestelmäriski.


Taloudellisen riskin tyypit

Kuten jo mainitsimme, taloudellisten riskien luokitteluun on useita tapoja, ja niiden määritelmät voivat vaihdella merkittävästi kontekstista riippuen. Tässä artikkelissa on lyhyt katsaus operatiivisiin riskeihin sekä sijoitus-, vaatimustenmukaisuus- ja järjestelmäriskeihin.


Sijoitusriski

Kuten jo nimestä voi päätellä, sijoitusriskit liittyvät sijoittamiseen ja treidaukseen. Sijoitusriskejä on useita, mutta useimmat niistä liittyvät vaihteleviin markkinahintoihin. Voimme pitää markkina-, likviditeetti- ja luottoriskejä osana sijoitusriskiryhmää.


Markkinariski

Markkinariski on riski, joka liittyy omaisuuserän vaihtelevaan hintaan. Esimerkki: jos Alice ostaa bitcoinia, hän on alttiina markkinariskille, koska volatiliteetti voi aiheuttaa hinnan laskua. 

Markkinariskin hallinta alkaa pohtimalla, kuinka paljon Alice saattaa menettää, jos bitcoinin hinta liikkuu hänen positioitaan vastaan. Seuraava askel on luoda strategia, joka määrittelee, miten Alicen tulisi toimia vastauksena markkinoiden liikkeisiin.

Tyypillisesti sijoittajiin kohdistuu sekä suoria että epäsuoria markkinariskejä. Suora markkinariski liittyy tappioon, jonka treidaaja voi kärsiä omaisuuserän hinnan epäedullisesta muutoksesta. Edellinen esimerkki havainnollistaa suoraa markkinariskiä (Alice osti bitcoinia ennen hinnanlaskua).

Toisaalta välillinen markkinariski liittyy omaisuuserään, johon liittyy toissijainen tai liitännäisriski (eli vähemmän ilmeinen). Osakemarkkinoilla korkoriski vaikuttaa usein osakkeiden hintaan epäsuorasti, mikä tekee siitä epäsuoran riskin.

Jos Bob esimerkiksi ostaa yrityksen osakkeita, vaihtelevat korot voivat vaikuttaa epäsuorasti hänen omistuksiinsa. Yhtiön on vaikeampi kasvaa tai pysyä kannattavana nousevien korkojen vuoksi. Tämän lisäksi korkeammat korot kannustavat muita sijoittajia myymään osakkeitaan. He tekevät niin usein käyttääkseen rahaa velkojensa maksamiseen, joiden ylläpito on nyt kalliimpaa.

On kuitenkin syytä huomata, että korot vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin sekä suoraan että välillisesti. Vaikka korot vaikuttavat osakkeisiin epäsuorasti, ne vaikuttavat suoraan joukkovelkakirjoihin ja muihin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Niinpä omaisuuserästä riippuen korkoriskiä voidaan pitää suorana tai epäsuorana riskinä.


Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski siitä, että sijoittajat ja treidaajat eivät pysty nopeasti ostamaan tai myymään tiettyä omaisuuserää ilman jyrkkää hinnanmuutosta.

Kuvittele esimerkiksi, että Alice osti 1 000 yksikköä kryptoa 10 dollarilla. Oletetaan, että hinta pysyy vakaana muutaman kuukauden ajan ja krypto on edelleen myynnissä noin 10 dollarin hintaan.

Suurivolyymisilla, likvideillä markkinoilla Alice voi nopeasti myydä tämän 10 000 dollarin omistuksensa, koska on tarpeeksi ostajia, jotka ovat valmiita maksamaan 10 dollaria jokaisesta yksiköstä. Jos markkinat ovat kuitenkin epälikvidit, niillä olisi vain muutama ostaja, joka olisi valmis maksamaan 10 dollaria jokaisesta yksiköstä. Tällöin Alice joutuisi todennäköisesti myymään suuren määrän kolikoitaan paljon halvemmalla.


Luottoriski

Luottoriski on riski siitä, että lainanantaja menettää rahaa vastapuolen maksukyvyttömyyden vuoksi. Jos Bob esimerkiksi lainaa rahaa Alicelta, Aliceen kohdistuu luottoriski. Toisin sanoen on mahdollista, että Bob ei maksa rahoja takaisin Alicelle, ja tätä mahdollisuutta kutsutaan luottoriskiksi. Jos Bob laiminlyö maksunsa, Alice menettää rahaa.

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna talouskriisi voi syntyä, jos kansakunnan luottoriski laajenee kohtuuttomalle tasolle. Viimeisen 90 vuoden pahin finanssikriisi johtui osittain maailmanlaajuisesta luottoriskin kasvusta.

Tuolloin yhdysvaltalaisilla pankeilla oli miljoonia kompensoivia transaktioita satojen vastapuolten kanssa. Kun Lehman Brothers kaatui, luottoriski laajeni nopeasti ympäri maailmaa ja loi finanssikriisin, joka johti suureen taantumaan.


Operatiivinen riski

Operatiivinen riski on sisäisten prosessien, järjestelmien tai menettelyjen epäonnistumisten aiheuttamien taloudellisten tappioiden riski. Nämä epäonnistumiset johtuvat usein tahattomista inhimillisistä virheistä tai tahallisesta petollisesta toiminnasta. 

Operatiivisten riskien lieventämiseksi jokaisen yrityksen tulisi suorittaa säännöllisiä turvallisuustarkastuksia sekä ottaa käyttöön vankat menettelyt ja tehokas sisäinen hallinta.

Markkinoilla on esiintynyt lukuisia tapauksia huonosti johdetuista työntekijöistä, jotka ovat onnistuneet suorittamaan luvattomia kauppoja yrityksen varoilla. Tällaista toimintaa kutsutaan usein vilpilliseksi treidaamiseksi, ja se on aiheuttanut valtavia taloudellisia tappioita maailmanlaajuisesti – erityisesti pankkialalla.

Toiminnalliset epäonnistumiset voivat johtua myös ulkoisista tapahtumista, jotka vaikuttavat epäsuorasti yrityksen toimintaan, kuten maanjäristyksistä, ukkosmyrskyistä ja muista luonnonkatastrofeista.


Vaatimustenmukaisuuteen liittyvä riski

Vaatimustenmukaisuusriski liittyy tappioihin, joita voi syntyä, kun yritys tai laitos ei noudata lainkäyttöalueidensa lakeja ja määräyksiä. Tällaisten riskien välttämiseksi monet yritykset ovat ottaneet käyttöön erityisiä menettelyjä, kuten rahanpesun vastaiset tarkistukset (AML) ja henkilöllisyyden vahvistamisen (KYC).

Jos palveluntarjoaja tai yritys ei noudata vaatimuksia, sen toiminta voidaan lopettaa tai se voi kohdata vakavia seuraamuksia. Monet sijoituspalveluyritykset ja pankit ovat joutuneet oikeuteen ja niille on määrätty seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi (esim. toimiminen ilman voimassa olevaa lisenssiä). Sisäpiirikauppa ja korruptio ovat myös yleisiä esimerkkejä vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä riskeistä.


Järjestelmäriski

Järjestelmäriski liittyy mahdollisuuteen, että tietty tapahtuma aiheuttaa haitallisen vaikutuksen tietyillä markkinoilla tai toimialalla. Esimerkiksi Lehman Brothersin romahdus vuonna 2008 laukaisi Yhdysvalloissa vakavan finanssikriisin, joka lopulta vaikutti moniin muihin maihin.

Järjestelmäriskeistä on osoituksena samaan toimialaan kuuluvien yritysten vahva korrelaatio. Jos Lehman Brothers ei olisi ollut niin syvästi mukana koko amerikkalaisessa rahoitusjärjestelmässä, sen konkurssin vaikutukset olisivat olleet paljon vähäisempiä.

Helppo tapa muistaa järjestelmäriskin käsite on kuvitella dominoefekti, jossa yksi palikka kaatuu ensin aiheuttaen näin muiden palikoiden kaatumisen.

Erityisesti jalometalliteollisuus kasvoi merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Hajauttaminen on siis eräs tapa vähentää järjestelmäriskiä.


Järjestelmäriski vs. systemaattinen riski

Järjestelmäriskiä ei pidä sekoittaa systemaattiseen tai kokonaisriskiin. Jälkimmäistä on vaikeampi määritellä, ja se viittaa laajempaan riskivalikoimaan – ei vain taloudelliseen. 

Systemaattiset riskit voivat liittyä useisiin taloudellisiin ja sosiopoliittisiin tekijöihin, kuten inflaatioon, korkoihin, sotiin, luonnonkatastrofeihin ja merkittäviin hallituksen politiikan muutoksiin.

Pohjimmiltaan systemaattinen riski liittyy tapahtumiin, jotka vaikuttavat maahan tai yhteiskuntaan useilla aloilla. Tämä voi käsittää maatalouden, rakentamisen, kaivostoiminnan, teollisuuden, rahoituksen ja paljon muuta. Vaikka järjestelmäriskiä voidaankin lieventää yhdistämällä vähemmän korreloivia omaisuuseriä, systemaattista riskiä ei voida vähentää salkun hajauttamisella.


Yhteenveto

Tässä artikkelissa käsittelimme joitakin monenlaisista taloudellisista riskeistä, mukaan lukien operatiiviset riskit sekä sijoitus-, vaatimustenmukaisuus- ja järjestelmäriskit. Sijoitusriskiryhmästä esittelimme markkinariskin, likviditeettiriskin ja luottoriskin käsitteet.

Rahoitusmarkkinoilla on käytännössä mahdotonta välttää riskit kokonaan. Parasta, mitä treidaaja tai sijoittaja voi tehdä, on lieventää tai hallita näitä riskejä jotenkin. Niinpä joidenkin taloudellisten riskien päätyyppien ymmärtäminen on hyvä ensimmäinen askel kohti tehokkaan riskienhallintastrategian luomista.