Τρεις δημοφιλείς γέφυρες κρύπτο και πώς λειτουργούν
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Τι είναι μια γέφυρα κρύπτο;
Τύποι γεφυρών
Solana Wormhole Bridge
Avalanche Bridge
Polygon Bridge
Συμπεράσματα
Για περαιτέρω ανάγνωση:
Τρεις δημοφιλείς γέφυρες κρύπτο και πώς λειτουργούν
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τρεις δημοφιλείς γέφυρες κρύπτο και πώς λειτουργούν

Τρεις δημοφιλείς γέφυρες κρύπτο και πώς λειτουργούν

Έχει δημοσιευτεί Nov 30, 2022Έχει ενημερωθεί Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Οι γέφυρες κρύπτο είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διάφορων blockchain. Συνδέουν οικοσυστήματα κρύπτο που ήταν προηγουμένως απομονωμένα, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να μοιράζονται δεδομένα και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε ξεχωριστά blockchain που έχουν τους δικούς τους τεχνολογικούς και οικονομικούς κανόνες. 

Οι γέφυρες κρύπτο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εμπιστεύσιμες, μη εμπιστεύσιμες, μονόδρομες και αμφίδρομες. Η Solana Wormhole, η Avalanche και η Polygon είναι μερικές από τις δημοφιλείς γέφυρες κρύπτο που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων και κάθε γέφυρα παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα.

Εισαγωγή

Γενικά, τα blockchain δεν είναι εγγενώς διαλειτουργικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα και τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα blockchain δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο blockchain. Πολλά έργα αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα χτίζοντας γέφυρες κρύπτο μεταξύ τους για να διευκολύνουν τις μεταφορές δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε γέφυρα κρύπτο συνδέει μόνο συγκεκριμένα blockchain και, επομένως, δεν είναι μια λύση που ταιριάζει σε όλους.

Εάν μια ομάδα χτίσει μια γέφυρα μεταξύ ETH και BTC, για παράδειγμα, αυτή η γέφυρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων από XRP σε ETH. Παράλληλα, μόνο οι χρήστες που διαθέτουν πορτοφόλια κρύπτο συμβατά με μια συγκεκριμένη γέφυρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γέφυρα αυτή.

Τι είναι μια γέφυρα κρύπτο;

Μια γέφυρα κρύπτο είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερα blockchain να λειτουργούν και να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους. Συνδέει blockchain, ούτως ώστε οι χρήστες ενός δικτύου να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ενός άλλου. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες κρύπτο να χρησιμοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους εκτός εγγενών αλυσίδων.

Τα blockchain διαφέρουν ως προς τα token, τους μηχανισμούς συναίνεσης, τις κοινότητες και τα μοντέλα διακυβέρνησής τους. Μια γέφυρα κρύπτο διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα του blockchain, επιτρέποντας τη μεταφορά δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων κρύπτο σε διαφορετικές αλυσίδες.

Οι γέφυρες κρύπτο επιτρέπουν, επίσης, στα blockchain να εκμεταλλεύονται το ένα τα δυνατά σημεία του άλλου. Για παράδειγμα, το Bitcoin δεν χρειάζεται να ανακατασκευάσει το blockchain του για να ενσωματώσει έξυπνες συμβάσεις, επειδή άλλα δίκτυα μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό.

Επιπλέον, οι γέφυρες κρύπτο επιτρέπουν στους προγραμματιστές να επικοινωνούν και να συνεργάζονται ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εργάζονται. Ως εκ τούτου, τα πρωτόκολλα μπορούν πιο εύκολα να συνδεθούν και να βασιστούν το ένα στα χαρακτηριστικά και τις περιπτώσεις χρήσης του άλλου.

Συνήθως, οι γέφυρες κρύπτο μεταφέρουν token από το ένα δίκτυο στο άλλο μέσω του wrapping, μιας διαδικασίας κατά την οποία η γέφυρα κλειδώνει το αρχικό token σε μια έξυπνη σύμβαση και δημιουργεί ισοδύναμο αριθμό wrapped token, όπως WETH για το ETH ή WBNB για το BNB.

Υπάρχουν, επίσης, και άλλες τεχνολογίες που εστιάζουν στη διαλειτουργικότητα στο οικοσύστημα κρύπτο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα πρωτόκολλα επιπέδου 0. Τα επίπεδα 0 επιτρέπουν σε άλλα blockchain να δομηθούν πάνω τους, προσφέροντας στα blockchain ένα κοινό υποκείμενο επίπεδο. Επομένως, ένα blockchain δεν χρειάζεται γέφυρες, επειδή κάθε δομή blockchain πάνω στο επίπεδο 0 συνδέεται εξ αρχής με άλλα blockchain.

Τύποι γεφυρών

Εμπιστεύσιμες γέφυρες

Οι εμπιστεύσιμες γέφυρες εξαρτώνται από μια κεντρική οντότητα ή ένα σύστημα. Περιλαμβάνουν εξωτερικούς επαληθευτές για την ασφαλή διευκόλυνση της μεταφοράς δεδομένων και αξίας. Ωστόσο, αυτό σημαίνει, επίσης, ότι απαιτούν από τους χρήστες να παραδώσουν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων κρύπτο τους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ήθος αυτο-θεματοφύλαξης των κρύπτο.

Μη εμπιστεύσιμες γέφυρες

Σε αντίθεση με τις εμπιστεύσιμες γέφυρες, οι μη εμπιστεύσιμες γέφυρες δεν βασίζονται σε τρίτες οντότητες. Αντίθετα, λειτουργούν με αποκεντρωμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις που διαχειρίζονται τη διαδικασία διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες μπορούν να διατηρούν την ιδιοκτησία των κρύπτο τους. Αντίθετα με τους χρήστες εμπιστεύσιμων γεφυρών, που πρέπει να βασίζονται στη φήμη των φορέων εκμετάλλευσης γεφυρών, οι χρήστες μη εμπιστεύσιμων γεφυρών χρησιμοποιούν τον υποκείμενο κώδικα. 

Μονόδρομες γέφυρες

Οι μονόδρομες γέφυρες (ή μονής κατεύθυνσης) επιτρέπουν στους χρήστες να μετακινούν τα κρύπτο τους σε άλλο δίκτυο χωρίς τη δυνατότητα να τα στείλουν πίσω από την ίδια διαδρομή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μονόδρομες συναλλαγές.

Αμφίδρομες γέφυρες

Οι αμφίδρομες γέφυρες, από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και στις δύο κατευθύνσεις. Παρέχουν έναν πιο απρόσκοπτο τρόπο μεταφοράς δεδομένων και κρύπτο μεταξύ δύο δικτύων. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι πιο βολικές για έναν χρήστη που χρησιμοποιεί συχνά δύο δίκτυα για την αποστολή και λήψη κρύπτο.

Solana Wormhole Bridge

Η Wormhole, ως αμφίδρομη γέφυρα, αποσκοπεί στο να διευκολύνει τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων σε μορφή token γρήγορα και φθηνά σε διαφορετικά blockchain αξιοποιώντας τα δομικά πλεονεκτήματα υψηλής ταχύτητας και χαμηλού κόστους του Solana.

Ο στόχος του Solana για τη Wormhole ήταν να λύσει κοινά ζητήματα με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), όπως οι υψηλές προμήθειες Gas, η ολίσθηση των τιμών και η συμφόρηση του δικτύου. Όταν κυκλοφόρησε το 2020, πρόσφερε έναν αποκεντρωμένο τρόπο σύνδεσης του ERC-20 και του SPL μεταξύ του Ethereum και του Solana. Σήμερα, η Solana Wormhole επιτρέπει τη μεταφορά κρύπτο μεταξύ 17 αλυσίδων.

Η Wormhole αναπτύχθηκε μαζί με τη Certus One, μια εταιρεία που εκτελεί κόμβους για blockchain και παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας υποδομής για blockchain με Proof of Stake (PoS). Καθώς οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Wormhole για πρόσβαση στο δίκτυο Solana, δεν χρειάζονται ένα έργο κρύπτο για να ξαναγράψουν τις δικές τους βάσεις κώδικα για το Solana. 

Η γέφυρα βασίζεται σε αποκεντρωμένα cross-chain oracle. Αυτοί οι λεγόμενοι "φρουροί ασφαλείας" μεταφέρουν token από τη μια αλυσίδα στην άλλη κλειδώνοντας ή αναλώνοντας token σε μια αλυσίδα και δημιουργώντας ή αποδεσμεύοντάς τα σε μια άλλη.

Οι "φρουροί ασφαλείας" εκτελούνται από φορείς εκμετάλλευσης κόμβων, όπως οι επικυρωτές του Solana και οι ενδιαφερόμενοι του οικοσυστήματος. Η ευθυγραμμισμένη δομή κινήτρων τους με το Solana μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της αξιοπιστίας της γέφυρας.

Avalanche Bridge

Μια άλλη αμφίδρομη γέφυρα, η Avalanche Bridge (AB) κατασκευάστηκε ειδικά για χρήστες λιανικής και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021 από την Ava Labs. Η γέφυρα αντικαθιστά τον προηγούμενο σχεδιασμό γέφυρας, που ονομαζόταν Avalanche-Ethereum Bridge (AEB), και διαθέτει προμήθειες που είναι περίπου πέντε φορές χαμηλότερες από εκείνες του προκατόχου της.

Επιπλέον, η AB προσπαθεί να βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία σύνδεσης περιουσιακών στοιχείων για τους χρήστες εστιάζοντας στην ασφάλεια, την ταχύτερη οριστικότητα και τις χαμηλότερες προμήθειες. Η AB συνδέει, επίσης, το Ethereum και το Avalanche επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν token Ethereum ERC-20 στο mainnet του Avalanche. 

Ο σχεδιασμός της AB αποτελείται από μια ιδιωτική βάση κώδικα (ή "Inter SGX") και διαβιβαστές (που ονομάζονται φύλακες.) Το Intel SGX είναι μια ιδιωτική περίκλειστη εφαρμογή που δημιουργεί ένα πιο ασφαλές υπολογιστικό περιβάλλον διευκολύνοντας τις λειτουργίες σε κλειστό χώρο και διασφαλίζοντας ότι η γέφυρα είναι προστατευμένη από παραποίηση.

Η κύρια δουλειά του φύλακα είναι να παρακολουθεί τα blockchain Avalanche και Ethereum. Κάθε φορά που ένας φύλακας εντοπίζει ένα token ERC-20 να έρχεται στο Ethereum του Avalanche Bridge, καταχωρεί τη συναλλαγή στο περίκλειστο περιβάλλον του Intel SGX.

Ωστόσο, όταν αποστέλλονται token από το Avalanche προς το Ethereum, η περίκλειστη εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι τα wrapped νομίσματα ERC-20 πρώτα αναλώνονται για να σηματοδοτήσουν τη μεταφορά του ισοδύναμου ποσού στο Ethereum. Τέλος, όταν επιβεβαιωθεί η συναλλαγή, το token είτε κλειδώνεται και δημιουργείται είτε αναλώνεται και αποδεσμεύεται.

Polygon Bridge

Η μη εμπιστεύσιμη Polygon Bridge προτάθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2020 από την ομάδα του Polygon για την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικτύων Polygon και Ethereum. Η γέφυρα τέθηκε σε λειτουργία αργότερα το ίδιο έτος.

Σήμερα, επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν token και non-fungible token (NFT) μεταξύ του Ethereum και του Polygon. Πλέον οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τη δημοτικότητα του Ethereum, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις χαμηλότερες προμήθειες και τους ταχύτερους χρόνους συναλλαγών του Polygon.

Το Polygon έχει δύο γέφυρες μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία: τη γέφυρα Proof-of-Stake (PoS) και τη γέφυρα Plasma. Η πρώτη διασφαλίζει το δίκτυό της υιοθετώντας τον αλγόριθμο συναίνεσης PoS. Αν και οι καταθέσεις ολοκληρώνονται σχεδόν αμέσως στη γέφυρα PoS, οι αναλήψεις μπορεί μερικές φορές να διαρκέσουν περισσότερο. Αυτή η γέφυρα υποστηρίζει τη μεταφορά Ether και άλλων κοινών token ERC.

Η γέφυρα Plasma χρησιμοποιεί τη λύση κλιμάκωσης Plasma του Ethereum για να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γέφυρα για να μεταφέρουν το εγγενές token του Polygon, το MATIC, και ορισμένα token του Ethereum (ETH, ERC-20 και ERC-721). 

Η σύνδεση των token χρησιμοποιώντας το Polygon ακολουθεί την τυπική λογική σύνδεσης. Τα token που φεύγουν από το δίκτυο του Ethereum είναι κλειδωμένα και ο ίδιος αριθμός token δημιουργείται αυτόματα στο Polygon σε μια σύνδεση ένα προς ένα. Ομοίως, κατά τη σύνδεση των token στο Ethereum, τα συνδεδεμένα token στο Polygon αναλώνονται και τα token στο Ethereum αποδεσμεύονται.

Συμπεράσματα

Αν και οι γέφυρες κρύπτο κάνουν το οικοσύστημα κρύπτο ακόμα πιο διαλειτουργικό, θα πρέπει πάντα να κάνετε την έρευνά σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την καταλληλότερη γέφυρα για χρήση.

Να θυμάστε ότι η σύνδεση δεν αλλάζει τον συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο του κρυπτονομίσματος που θέλετε να μεταφέρετε. Οι γέφυρες απλώς κλειδώνουν token στο δίκτυο αποστολής και δημιουργούν νέα token στην πλευρά που τα παραλαμβάνει, δημιουργώντας wrapped token.

Εάν τα wrapped token αποσταλούν πίσω στην εγγενή αλυσίδα, αναλώνονται πριν τα αρχικά token αποδεσμευτούν στην άλλη πλευρά.

Για περαιτέρω ανάγνωση: